Menu / szukaj

Szkoła im. J. Lelewela ma status gimnazjum. Komornicy zadbają o wykonanie decyzji sądu.

Dzisiaj podczas sesji rady m. Wilna podjęto decyzję o przyznaniu szkole im. Joachima Lelewela statusu gimnazjum. Odtąd placówka mniejszości narodowych w Wilnie będzie funkcjonowała pod nazwą Gimnazjum Inżynierii im. Joachima Lelewela w Wilnie.
Edyta Tamošiūnaitė, przemawiająca w imieniu frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) w stołecznej radzie, przypomniała dzisiaj radnym m. Wilna, że szkoła ubiega się o status gimnazjum przez długich 12 lat. Odnotowała też, że sukces ten jest uwieńczeniem zabiegów radnych z ramienia AWPL-ZChR trzech kadencji i aktywności społeczności szkolnej, dlatego ostrzegała ekipę obecnie rządzącą w stolicy, by nie przypisywała tych zasług sobie, bo przez te wszystkie lata jedynie przeszkadzała w drodze do nadania szkole statusu gimnazjum.

„Szkoła Średnia im. Joachima Lelewela w Wilnie już od 2005 r. czekała i pracowała w kierunku uzyskania miana gimnazjum. Aczkolwiek droga ta nie była i nie jest tak radosna, jak mogłoby się wydawać. W 2005 r. podjęto decyzję o przekształceniu placówki w szkołę podstawową. W 2008 r., kiedy AWPL była w koalicji rządzącej, plan przekształcenia sieci szkół został zmieniony, co umożliwiło szkole im. J. Lelewela uzyskanie statusu gimnazjum. Jednakże w 2010 r., po zmianie rządzących i po dojściu do władzy konserwatystów, znów nadeszły czasy niepokoju dla szkoły im. J. Lelewela, jej większą część przekazano szkole średniej na Antokolu i zmieniono plan sieci szkół, w którym znalazł się zapis, że szkoła im. J. Lelewela ma być przekształcona w szkołę podstawową. Od 2011 r., kiedy koalicję rządzącą zawiązały AWPL i Związek Wolności, szkoła znów uzyskała możliwość, by ubiegać się o miano gimnazjum” – przypomniała radna.

Radna powiedziała, że frakcja AWPL-ZChR cieszy się wraz z całą społecznością szkolną, ale przypomniała gorzki szantaż, jakiego w 2015 r. dopuścili się rządzący w Wilnie konserwatyści i liberałowie, kiedy zaproponowali szkole status gimnazjum w zamian za zwolnienie budynku przy ul. Antokolskiej 33.

„To nie jest wasze osiągnięcie, że dzisiaj mamy kolejne gimnazjum. Co w tym kierunku zrobiliście? Zabraliście szkole im. J. Lelewela historyczny budynek na Antokolu, dlatego obecnie dzieci mniejszości narodowych w tej części Wilna nie mają szkoły i są zmuszone do podróży przez całe miasto” – ubolewała polityk.

Przypomniała również zebranym, że władze miasta nie wykonują orzeczenia sądu, zgodnie z którym polskie dzieci powinny powrócić do gmachu szkoły na Antokolu.

Władze miasta do tej pory nie przystąpiły do wykonywania orzeczenia sądu – co więcej: mer Wilna Remigijus Šimašius próbuje kwestionować orzeczenie, jednak z marnym skutkiem. Mer wnioskował o odnowienie postępowania sądowego, jednakże sąd nie dopatrzył się nowych, istotnych dla sprawy, okoliczności, do odnowienia procesu sądowego. Oddalając wniosek mera, sąd raz jeszcze zaznaczył, że orzeczenie z lutego jest prawomocne i ma być wykonane.

Obrońcy szkoły wraz z przedstawicielami Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie już zwrócili się do komorników z wnioskiem o wymuszenie wykonania orzeczenia sądu przez mera R. Šimašiusa. Będą oni również ubiegali się o odszkodowanie, m.in. za uszczerbek na fizycznym i psychologicznym zdrowiu dzieci.

Edyta Tamošiūnaitė odnotowała dzisiaj przed głosowaniem, że frakcja AWPL-ZChR oczywiście będzie głosowała za przyznaniem placówce statusu gimnazjum, jednakże wezwała równolegle rządzących, by niezwłocznie i bezwarunkowo wykonali orzeczenie sądu w sprawie szkoły.

W końcu lutego br. Litewski Naczelny Sąd Administracyjny przyjął orzeczenie przychylne dla szkoły im. J. Lelewela. Zgodnie z orzeczeniem dla polskich uczniów, wygonionych z gmachu szkolnego w wileńskiej dzielnicy Antokol, powinna być przywrócona edukacja od klasy 1 do 12 w tej dzielnicy, a w wileńskich Żyrmunach pozostanie filia gimnazjum z klasami 1-10.

Za nadaniem szkole miana gimnazjum głosowali dzisiaj wszyscy obecni na sesji radni.

2017-04-25