Navigate / search

Gerbiami LLRA-KŠS Bičiuliai ir Šalininkai!

Jū­sų su­pra­tin­gu­mo ir spren­di­mo skir­ti 0,6 proc. nuo Jū­sų mo­ka­mo gy­ven­to­jų pa­ja­mo mo­kes­čio dė­ka Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jai-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gai pa­ra­mą 2021 metais sky­rė 17 778 dir­ban­čių­jų. Tai – pirmoji vie­ta tarp Lie­tu­vos par­ti­jų. Jau dau­ge­lį me­tų LLRA-KŠS džiaugiasi dideliu rin­kė­jų pa­lai­ky­mu ir pa­si­ti­kė­ji­mu.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. visuomeninėms organizacijoms ar švietimo, kultūros, socialinėms įstaigoms ir parapijoms bus galima skirti 1,2 proc. pajamų mokesčio (anksčiau buvo skiriama 2 proc.). Papildomai, politinėms partijoms – 0,6 proc. (anksčiau buvo 1 proc.), profesinėms sąjungoms – 0,6 proc. (anksčiau buvo 1 proc.).

Ma­lo­niai krei­pia­mės į Jus pra­šy­da­mi skir­ti Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jai-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gai 0,6 proc. gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio. Mi­nė­tas pro­cen­tas bus nu­skai­čiuo­tas nuo Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai jau su­mo­kė­to mo­kes­čio, tai­gi tai ne­bus ­su­si­ję su jo­kiomis pa­pil­do­momis išlaidomis. Skir­da­mi 0,6 proc. LLRA-KŠS, tu­ri­te ga­li­my­bę pa­pil­do­mai pa­rem­ti Jū­sų pa­si­rink­tą vi­suo­me­ni­nę or­ga­ni­za­ci­ją ar švie­ti­mo, kul­tū­ros, so­cia­li­nę įstai­gą arba parapiją bei profesinę sąjungą t. y. kar­tu ga­li­ma skir­ti 2,4 proc. (1,2+ 0,6 + 0,6). Jei šia teise nebus pasinaudota ir pinigai nebus niekam skirti, ši su­ma grįš į vals­ty­bės biu­dže­tą. 

Pra­ėju­sių rin­ki­mų – sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bų, Pre­zi­den­to, Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Sei­mo – re­zul­ta­tai ro­do, kad politinė par­ti­ja Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga sta­bi­liai su­ren­ka žen­klų bal­sų skai­čių. Kiek­vie­nas, bal­sa­vęs rin­ki­muo­se už šią par­ti­ją, o taip pat ki­ti pi­lie­čiai, skir­da­mi 0,6 proc. mo­kes­čio šiai par­ti­jai, ga­li pa­rem­ti ją ir fi­nan­siš­kai. Juo la­biau kad LLRA-KŠS yra vie­nin­te­lė par­la­men­ti­nė par­ti­ja, ku­ri prin­ci­pin­gai ne­pri­im­a siū­ly­mų fi­nan­suo­ti ją iš ver­slo struk­tū­rų ir ne­bu­vo įsi­vė­lu­si į jo­kius ko­rup­ci­nius skan­da­lus. Tik rin­kė­jų in­te­re­sų la­bui dir­ban­ti LLRA- KŠS yra ge­ras są­ži­nin­gos po­li­ti­kos pa­vyz­dys.

 EDS sistemoje elektroninį pra­šy­mą , nu­ro­dant or­ga­ni­za­ci­ją, į ku­rios są­skai­tą Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja tu­ri per­ves­ti 0,6 proc., ga­li už­pil­dy­ti kiek­vie­nas dir­ban­tis gy­ven­to­jas.

Primename, kad nuo 2022 m. pra­šy­mus galima teikti tik elektroniniu būdu.

Ger­bia­mi Bi­čiu­liai! Pra­šo­me pa­si­nau­do­ti galimybe ir pa­teik­ti elek­tro­ni­nė­je de­kla­ra­vi­mo sis­te­mo­je EDS prašymą skirti paramą  LLRA-KŠS. 

Rek­vi­zi­tai:

Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga

Įmo­nės ko­das: 191783856

Nuo­šir­džiai dė­ko­ja­me už pa­ra­mą!

Pa­ti­ki­nu, kad ir to­liau są­ži­nin­gai ir prin­ci­pin­gai gin­si­me Jū­sų tei­ses!

LLRA-KŠS Vy­riau­sio­sios Ta­ry­bos var­du

Val­de­mar To­ma­šev­ski

 

 

 

 

 

 

Szanowni Przyjaciele i Sympatycy AWPL-ZChR

 

Dzięki Waszemu zrozumieniu i decyzji o przelewie 0,6 proc. środków od płaconego przez Was podatku dochodowego od osób fizycznych (podatku zarobkowego), Akcję Wyborczą Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin w 2021 roku odpisem od podatku poparło 17 788 pracujących, co plasuje ją na pierwszym miejscu spośród partii litewskich. Od wielu lat AWPL-ZChR zasłużenie cieszy się wielkim poparciem i zaufaniem wśród wyborców.

 

                                      

Miejsce wg ilości podań
Nazwa partii
Liczba podań o podpis podatkowy
Proc. od ogółu
Kwota odpisu w euro
1.
Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin
17 788
34,6
198 617
2.
Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci
9444
18,4
331 063
3.
Litewska Partia Socjaldemokratyczna
7577
14,7
142 679
4.
Partia Wolności
3872
7,5
139 131
5.
Ruch Liberalny
3390
6,6
118 584

 

Uprzejmie zwracamy się do Was z prośbą o skierowanie na konto Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin 0,6 proc. od podatku zarobkowego. Powyższe procenty będą odliczane od już wpłaconego do Inspekcji Podatkowej podatku, co nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Przeznaczając 0,6 proc. dla AWPL-ZChR, mają Państwo możliwość wesprzeć dodatkowo wybraną przez Was organizację społeczną, placówkę oświatowo-kulturowo-socjalną lub parafię oraz związek zawodowy czyli razem 2,4 proc. (1,2 + 0,6 + 0,6). W przypadku niewykorzystania prawa przelewu środków, te kwoty zostaną zwrócone do budżetu państwa.

Jak wynika z danych poprzednich wyborów – samorządowych, prezydenckich, do Europarlamentu oraz Sejmu – partia polityczna Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin stabilnie zdobywa znaczącą liczbę głosów. Każdy, kto głosował w wyborach na tę partię, jak też inni obywatele przeznaczając 0,6 proc. od podatku na jej konto, może wesprzeć ją także finansowo. Tym bardziej, że AWPL-ZChR jako jedyna partia parlamentarna pryncypialnie nie przyjmowała propozycji finansowania partii od struktur biznesu i nie miała żadnych skandali korupcyjnych. AWPL-ZChR, pracująca wyłącznie w interesie wyborców, jest dobrym przykładem realizowania uczciwej polityki.

Podanie-blankiet ze wskazaniem organizacji, na którą Inspekcja Podatkowa ma przelać 0,6 proc., może wypełnić każda osoba pracująca. Przypominamy, że od bieżącego roku podania są przyjmowane wyłącznie w wersji elektronicznej.

Szanowni Przyjaciele! Prosimy wypełnić formularz internetowo w systemie elektronicznego deklarowania EDS i tym wesprzeć dalszą uczciwą działalność AWPL-ZChR.

 

Rekwizyty: Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga.

Įmonės kodas: 191783856

Serdecznie dziękujemy za poparcie! Każdego roku AWPL-ZChR za pomocą zawodowej firmy audytorskiej przeprowadza audyt wydatków partii. Wyniki audytu są przedstawiane do Głównej Komisji Wyborczej, która skrupulatnie je analizuje. Zapewniam, iż nadal uczciwie i pryncypialnie będziemy bronili Waszych praw!

W imieniu Rady Naczelnej AWPL-ZChR,
Waldemar Tomaszewski