Navigate / search

Gerbiami LLRA-KŠS Bičiuliai ir Šalininkai!

Jū­sų su­pra­tin­gu­mo ir spren­di­mo skir­ti 0,6 proc. nuo Jū­sų mo­ka­mo gy­ven­to­jų pa­ja­mo mo­kes­čio dė­ka Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jai-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga yra pirmoje vie­toje tarp Lie­tu­vos par­ti­jų. Jau dau­ge­lį me­tų LLRA-KŠS džiaugiasi dideliu rin­kė­jų pa­lai­ky­mu ir pa­si­ti­kė­ji­mu.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. visuomeninėms organizacijoms ar švietimo, kultūros, socialinėms įstaigoms ir parapijoms galima skirti 1,2 proc. pajamų mokesčio. Papildomai, politinėms partijoms – 0,6 proc., profesinėms sąjungoms – 0,6 proc.

Ma­lo­niai krei­pia­mės į Jus pra­šy­da­mi skir­ti Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jai-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gai 0,6 proc. gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio. Mi­nė­tas pro­cen­tas bus nu­skai­čiuo­tas nuo Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai jau su­mo­kė­to mo­kes­čio, tai­gi tai ne­bus ­su­si­ję su jo­kiomis pa­pil­do­momis išlaidomis. Skir­da­mi 0,6 proc. LLRA-KŠS, tu­ri­te ga­li­my­bę pa­pil­do­mai pa­rem­ti Jū­sų pa­si­rink­tą vi­suo­me­ni­nę or­ga­ni­za­ci­ją ar švie­ti­mo, kul­tū­ros, so­cia­li­nę įstai­gą arba parapiją bei profesinę sąjungą t. y. kar­tu ga­li­ma skir­ti 2,4 proc. (1,2+ 0,6 + 0,6). Jei šia teise nebus pasinaudota ir pinigai nebus niekam skirti, ši su­ma grįš į vals­ty­bės biu­dže­tą. 

Pra­ėju­sių rin­ki­mų – sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bų, Pre­zi­den­to, Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Sei­mo – re­zul­ta­tai ro­do, kad politinė par­ti­ja Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga sta­bi­liai su­ren­ka žen­klų bal­sų skai­čių. Kiek­vie­nas, bal­sa­vęs rin­ki­muo­se už šią par­ti­ją, o taip pat ki­ti pi­lie­čiai, skir­da­mi 0,6 proc. mo­kes­čio šiai par­ti­jai, ga­li pa­rem­ti ją ir fi­nan­siš­kai. Juo la­biau kad LLRA-KŠS yra vie­nin­te­lė par­la­men­ti­nė par­ti­ja, ku­ri prin­ci­pin­gai ne­pri­im­a siū­ly­mų fi­nan­suo­ti ją iš ver­slo struk­tū­rų ir ne­bu­vo įsi­vė­lu­si į jo­kius ko­rup­ci­nius skan­da­lus. Tik rin­kė­jų in­te­re­sų la­bui dir­ban­ti LLRA- KŠS yra ge­ras są­ži­nin­gos po­li­ti­kos pa­vyz­dys.

EDS sistemoje elektroninį pra­šy­mą , nu­ro­dant or­ga­ni­za­ci­ją, į ku­rios są­skai­tą Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja tu­ri per­ves­ti 0,6 proc., ga­li už­pil­dy­ti kiek­vie­nas dir­ban­tis gy­ven­to­jas.

Primename, kad nuo 2022 m. pra­šy­mus galima teikti tik elektroniniu būdu.

Ger­bia­mi Bi­čiu­liai! Pra­šo­me pa­si­nau­do­ti galimybe ir pa­teik­ti elek­tro­ni­nė­je de­kla­ra­vi­mo sis­te­mo­je EDS prašymą skirti paramą  LLRA-KŠS. 

Rek­vi­zi­tai:

Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga

Įmo­nės ko­das: 191783856

Nuo­šir­džiai dė­ko­ja­me už pa­ra­mą!

Pa­ti­ki­nu, kad ir to­liau są­ži­nin­gai ir prin­ci­pin­gai gin­si­me Jū­sų tei­ses!

LLRA-KŠS Vy­riau­sio­sios Ta­ry­bos var­du

Val­de­mar To­ma­šev­ski