Navigate / search

Rytoj Europos Parlamente jau antrąkart šiais metais bus posėdžiaujama dėl lenkų švietimo Lietuvoje diskriminavimo

Ketvirtadienį, lapkričio 24 d., Strasbūre įvyks Europos Parlamento Tradicinių mažumų, tautinių bendruomenių ir kalbų intergrupės posėdis. Europarlamentaro Valdemaro Tomaševskio prašymu, posėdžio metu europarlamentarai jau antrąkart aptars tautinių mažumų, kurios sudaro didelę šalies gyventojų dalį, padėtį Lietuvoje. Š.m. kovo mėnesį intergrupės vadovybė Loránt Vincze, Kinga Gal, Francois Alfonsi kreipėsi į streikuojančius lenkus ir Lietuvos vadovams įteikė kreipimąsi, kuriuo išreiškė paramą lenkų švietimui Lietuvoje. Daugiau

Trakų liberalų ir konservatorių kova su Paluknio bendruomene

Nuo 2021 metų gruodžio mėn. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą dėl švietimo tinklo pertvarkos, Trakų rajono valdančiosios koalicijos politikai eilinį kartą pasinaudojo galimybe smogti Lietuvos ateities kartoms naikindami švietimą. Trakų rajone 2 mokyklos Paluknio Longino Komolovskio gimnazija ir Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla tai pajuto labiausiai. Šios mokyklos pagal liberalų ir konservatorių paruoštą Trakų rajono švietimo tinklo pertvarkos projektą turėjo tapti kitų mokyklų filialais. Kovo ir balandžio mėnesių Trakų rajono savivaldybės Tarybos posėdžių metu tam pritarė valdančiosios koalicijos tarybos nariai. Daugiau

Lenkijos Senate ir Europos Parlamente – apie lenkų švietimo Lietuvoje diskriminavimą

Šiemet stebime išpuolius prieš Vilniaus krašto lenkų mokyklas. Kovo mėnesį Trakų rajono savivaldybė nusprendė „reorganizuoti“, o faktiškai degraduoti dvi lenkų mokyklas. Suintensyvėjo lenkiškumui nepalankūs veiksmai, kuriais siekiama apriboti ilgaamžes tradicijas turintį švietimą. Grėsmė mokyklų išlikimui iškilo visų pirma Trakų rajone, tačiau ši problema opi ir Šalčininkų rajone, kuriam Lietuvos vyriausybė grasina finansinėmis sankcijomis už lenkų mokyklų išsaugojimą. Daugiau

LLRA-KŠS spaudos tarnybos svarbi informacija

Informuojame, kad pastaruoju metu žiniasklaida ir privatūs asmenys gavo elektroninius laiškus iš el. pašto infowpl.lt@mail.ru pasirašytus – Valdemar Tomaševski. Šis netikras siuntėjas apsimeta LLRA-KŠS ir partijos pirmininko Valdemaro Tomaševskio vardu, o tai yra šiurkštus įstatymo pažeidimas. Dėl neaiškių priežasčių kažkas sukūrė netikrus profilius ir el. pašto adresus panašiais pavadinimais, kurie neturi nieko bendra su LLRA-KŠS. Taigi buvo pateiktas atitinkamas pranešimas prokuratūrai su prašymu pradėti tyrimą. Daugiau

Protestas prieš lenkų švietimo Lietuvoje diskriminavimą

Dėl dabartinės šalies liberalnacionalistinės valdžios vykdomo ir precedento neturinčio išpuolio prieš lenkų mokyklas Lietuvoje, kuriuo siekiama sunaikinti arba sumenkinti keliolikos lenkų mokyklų Vilniaus, Šalčininkų ir Trakų rajonuose statusą, įskaitant 8 gimnazijas: Medininkų šv. Kazimiero, Buivydžių Tadeušo Konvickio, Egliškių šv. Jono Bosko, Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos, Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio, Dieveniškių Adomo Mickevičiaus, Butrimonių Anos Krepštul bei Paluknio Longino Komolovskio, Vilniaus krašto švietimo bendruomenės rengia prie Čekijos Respublikos ambasados Vilniuje protesto ir paramos lenkų mokykloms akciją. Daugiau

LLRA-KŠS: Neleisime diskriminuoti žmonių net žemės reformos finišo tiesiojoje

Žemės grąžinimas Lietuvoje tęsiasi jau daugiau kaip 30 metų. Per visą šį ilgą procesą jį temdė ir skandalinga bei vis besikeičianti teisinė aplinka, ir pretendentų atgauti protėvių žemę diskriminacija. Per šiandien Seime surengtą spaudos konferenciją Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) Seimo nariai Rita Tamašunienė ir Česlav Olševski pabrėžė, kad ir žemės reformos finišas vyksta paminant žmonių teises ir jų orumą. Daugiau

Gerbiami LLRA-KŠS Bičiuliai ir Šalininkai!

Jū­sų su­pra­tin­gu­mo ir spren­di­mo skir­ti 0,6 proc. nuo Jū­sų mo­ka­mo gy­ven­to­jų pa­ja­mo mo­kes­čio dė­ka Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jai-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga yra pirmoje vie­toje tarp Lie­tu­vos par­ti­jų. Jau dau­ge­lį me­tų LLRA-KŠS džiaugiasi dideliu rin­kė­jų pa­lai­ky­mu ir pa­si­ti­kė­ji­mu.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. visuomeninėms organizacijoms ar švietimo, kultūros, socialinėms įstaigoms ir parapijoms galima skirti 1,2 proc. pajamų mokesčio. Papildomai, politinėms partijoms – 0,6 proc., profesinėms sąjungoms – 0,6 proc.

Ma­lo­niai krei­pia­mės į Jus pra­šy­da­mi skir­ti Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jai-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gai 0,6 proc. gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio. Mi­nė­tas pro­cen­tas bus nu­skai­čiuo­tas nuo Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai jau su­mo­kė­to mo­kes­čio, tai­gi tai ne­bus ­su­si­ję su jo­kiomis pa­pil­do­momis išlaidomis. Skir­da­mi 0,6 proc. LLRA-KŠS, tu­ri­te ga­li­my­bę pa­pil­do­mai pa­rem­ti Jū­sų pa­si­rink­tą vi­suo­me­ni­nę or­ga­ni­za­ci­ją ar švie­ti­mo, kul­tū­ros, so­cia­li­nę įstai­gą arba parapiją bei profesinę sąjungą t. y. kar­tu ga­li­ma skir­ti 2,4 proc. (1,2+ 0,6 + 0,6). Jei šia teise nebus pasinaudota ir pinigai nebus niekam skirti, ši su­ma grįš į vals­ty­bės biu­dže­tą. 

Pra­ėju­sių rin­ki­mų – sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bų, Pre­zi­den­to, Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Sei­mo – re­zul­ta­tai ro­do, kad politinė par­ti­ja Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga sta­bi­liai su­ren­ka žen­klų bal­sų skai­čių. Kiek­vie­nas, bal­sa­vęs rin­ki­muo­se už šią par­ti­ją, o taip pat ki­ti pi­lie­čiai, skir­da­mi 0,6 proc. mo­kes­čio šiai par­ti­jai, ga­li pa­rem­ti ją ir fi­nan­siš­kai. Juo la­biau kad LLRA-KŠS yra vie­nin­te­lė par­la­men­ti­nė par­ti­ja, ku­ri prin­ci­pin­gai ne­pri­im­a siū­ly­mų fi­nan­suo­ti ją iš ver­slo struk­tū­rų ir ne­bu­vo įsi­vė­lu­si į jo­kius ko­rup­ci­nius skan­da­lus. Tik rin­kė­jų in­te­re­sų la­bui dir­ban­ti LLRA- KŠS yra ge­ras są­ži­nin­gos po­li­ti­kos pa­vyz­dys.

EDS sistemoje elektroninį pra­šy­mą , nu­ro­dant or­ga­ni­za­ci­ją, į ku­rios są­skai­tą Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja tu­ri per­ves­ti 0,6 proc., ga­li už­pil­dy­ti kiek­vie­nas dir­ban­tis gy­ven­to­jas.

Primename, kad nuo 2022 m. pra­šy­mus galima teikti tik elektroniniu būdu.

Ger­bia­mi Bi­čiu­liai! Pra­šo­me pa­si­nau­do­ti galimybe ir pa­teik­ti elek­tro­ni­nė­je de­kla­ra­vi­mo sis­te­mo­je EDS prašymą skirti paramą  LLRA-KŠS. 

Rek­vi­zi­tai:

Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga

Įmo­nės ko­das: 191783856

Nuo­šir­džiai dė­ko­ja­me už pa­ra­mą!

Pa­ti­ki­nu, kad ir to­liau są­ži­nin­gai ir prin­ci­pin­gai gin­si­me Jū­sų tei­ses!

LLRA-KŠS Vy­riau­sio­sios Ta­ry­bos var­du

Val­de­mar To­ma­šev­ski

 

Nuoširdžiai sveikinu Jus didžiausios krikščionių šventės proga – Kristaus

Prisikėlimo.

Linkiu Jums sėkmės ir dvasinio atsinaujinimo. Tegul Jūsų namuose vyrauja laimė, gerovė ir meilė.

Būkite sveiki, nepraraskite tikėjimo – jis atneša gėrį ir suteikia vilties, kad Tiesa triumfuos.

Kristus Prisikėlė! Aleliuja!

Valdemar Tomaševski

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos pirmininkas, Europos Parlamento narys

V.Tomaševski: LLRA-KŠS remia Lietuvos euroatlantinę kryptį. Z.Jedinskij sustabdė narystę partijoje

Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS) vienareikšmiškai pasisako už Lietuvos euroatlantinę kryptį, teigia partijos pirmininkas Valdemaras Tomaševskis. Partija atsiriboja nuo Zbignevo Jedinskio asmeninio komentaro parašyto feisbuke: „Lenkija turi kuo skubiau palikti NATO ir ES ir sukurti sąjungą su Rusija. Tai bus stipriausia slavų šalių sąjunga, paremta krikščioniškomis ir šeimos vertybėmis, kuri bus naudinga Lenkijos piliečiams, o ne kažkam iš kitos vandenyno pusės“. Šiandien Zbignev Jedinskij parašė prašymą stabdyti narystę partijoje. Daugiau