Navigate / search

Gerbiami LLRA-KŠS Bičiuliai ir Šalininkai!

Jū­sų su­pra­tin­gu­mo ir spren­di­mo skir­ti 1 proc. nuo Jū­sų mo­ka­mo gy­ven­to­jų pa­ja­mo mo­kes­čio dė­ka Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jai-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gai pa­ra­mą per­nai sky­rė  11 207 dir­ban­čių­jų. Tai – ant­ro­ji vie­ta tarp Lie­tu­vos par­ti­jų. Jau dau­ge­lį me­tų LLRA-KŠS pel­ny­tai pel­no di­de­lį rin­kė­jų pa­lai­ky­mą ir pa­si­ti­kė­ji­mą. Daugiau