Menu / szukaj

Statut

Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin

1.   Założenia ogólne

1.1. Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin (dalej – AWPL-ZChR) jest partią polityczną Republiki Litewskiej, która została założona i działa zgodnie z Konstytucją RL i Ustawą o partiach politycznych RL. Podstawowe cele AWPL-ZChR:

1.1.1. Utrwalanie demokracji w Republice Litewskiej;

1.1.2. Obrona praw i swobód człowieka, zapewnienie sprawiedliwości społecznej i dobrobytu ekonomicznego;

1.1.3. Zagwarantowanie wszystkim narodom zamieszkującym Litwę nieskrępowanego rozwoju narodowego i kulturalnego.

1.2. Swoje cele AWPL-ZChR realizuje kierując się obowiązującymi w Republice Litewskiej ustawami, własnym Programem i niniejszym Statutem.

1.3. AWPL-ZChR osiąga swoje cele przy pomocy następujących środków:

1.3.1. Uczestnicząc w wyborach prezydenckich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, do Sejmu Republiki Litewskiej i rad samorządowych;

1.3.2. Broniąc interesów reprezentowanych przez siebie osób z użyciem środków politycznych i prawnych;

1.3.3. Współpracując z innymi partiami politycznymi i organizacjami społecznymi Republiki Litewskiej;

1.3.4. Propagując swoje programy oraz podstawowe założenia działalności;

1.3.5. Utrzymując kontakty z partiami politycznymi innych państw i organizacjami międzynarodowymi.

1.4. Siedzibą AWPL-ZChR jest miasto Wilno, ul. Pilies 16.

1.5. AWPL-ZChR posiada osobowość prawną, konta bankowe. Fundusze AWPL-ZChR są wykorzystywane zgodnie z postanowieniem Rady Naczelnej i przewodniczącego AWPL-ZChR.

1.6. AWPL-ZChR działa na zasadach terytorialnych.

1.7. AWPL-ZChR może wydawać własną prasę.

1.8. AWPL-ZChR może posiadać własną symbolikę.

2.   Członkowie, ich prawa i obowiązki

2.1. Członkiem AWPL-ZChR może zostać każdy obywatel Republiki Litewskiej, który ma ukończone 18 lat, posiada czynne prawo wyborcze, akceptuje niniejszy Statut oraz Program, działa w Kole, materialnie wspiera AWPL-ZChR.

2.2. Chętni wstąpienia do partii, po uzyskaniu rekomendacji co najmniej dwóch członków partii, składają podania w Kole. Kandydat zostaje członkiem partii, jeżeli głosuje na niego ponad połowa uczestniczących w zebraniu członków Koła. Decyzje Koła zatwierdza Prezydium Oddziału.

2.3. Przyjęty do partii członek jest wciągany na ewidencję w Oddziale i Kole, gdzie zaś tych brak – na ewidencję Rady Naczelnej AWPL-ZChR.

2.4. Tryb i terminy ewidencji członków AWPL-ZChR ustala Rada Naczelna. Członkowie, którzy w ustalonym terminie bez uzasadnionych przyczyn nie dokonali ewidencji, tracą członkostwo;

2.5. Osoby, które w ciągu roku nie brały udziału w działalności partii i nie płaciły składek członkowskich, decyzją zebrania Koła są skreślane z listy członków partii.

2.6. Za nieprzestrzeganie Programu, Statutu AWPL-ZChR, uchwał zebrania Koła lub Prezydium Oddziału członek może być uprzedzony lub usunięty z partii.

2.7. Członek, nie zgadzający się z uprzedzeniem lub usunięciem, ma prawo zwrócenia się do Prezydium Oddziału, a także do Komisji Mandatowej i Etyki Rady Naczelnej AWPL-ZChR, według której wniosku Rada Naczelna podejmuje ostateczną decyzję.

2.8. Członek partii, mianowany na odpowiedzialne stanowisko w organach władzy państwowej, nie może zawiesić swojego członkostwa w partii, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w stosownych ustawach. Zawieszenie działalności w partii nie oznacza utraty jej poparcia i wykreślenia z listy członków.

2.9. Członkostwo w AWPL-ZChR zostaje zawieszone na wniosek Komisji Mandatowej i Etyki Oddziału decyzją Prezydium Oddziału, jeżeli głosuje za tym co najmniej 1/2 członków Prezydium.

2.10. Członek AWPL-ZChR, którego członkostwo zostało zawieszone, traci prawo głosu na zebraniach partii, zjazdach, prawo wybierania i bycia wybranym do wszystkich organów partii, prawo reprezentowania partii lub jej oddziałów. Zawieszona zostaje jego działalność w obieralnych organach partii.

2.11. Osoba, która utraciła członkostwo lub wystąpiła z AWPL-ZChR, może ponownie w ogólnie ustalonym trybie wstąpić do partii, informując o swoim członkostwie zebranie Koła.

2.12. Członek AWPL-ZChR może reprezentować partię lub jej oddział tylko mając odpowiednie pełnomocnictwa.

2.13. Osoby fizyczne i prawne, którym odpowiednie ustawodawstwo nie zabrania popierania partii politycznych, mogą wspierać AWPL-ZChR, jeżeli akceptują jej działalność.

2.14. Osobom szczególnie zasłużonym dla AWPL-ZChR na propozycję jej Rady i decyzją zjazdu może być nadane miano Honorowego Członka AWPL-ZChR.

2.15. Członek AWPL-ZChR ma prawo:

2.15.1. Brać udział w dyskusjach na zebraniach i różnych forach organizacji. Ujawniać niedociągnięcia partii i jej członków, dążyć do ich usunięcia;

2.15.2. Zwracać się do każdego organu partii z wnioskami i propozycjami oraz otrzymać na nie odpowiedź;

2.15.3. Proponować kandydatów na wszystkie obieralne stanowiska w partii, wybierać i być  wybieranym;

2.15.4. Brać udział w omawianiu działalności każdego organu partii;

2.15.5. Prosić AWPL-ZChR o poparcie w obronie swoich praw i prawowitych interesów;

2.15.6. Wystąpić z AWPL-ZChR lub zawiesić swoje członkostwo w partii, informując o tym uprzednio pisemnie Zarząd Koła lub Prezydium Oddziału.

2.16. Członek AWPL-ZChR ma obowiązek:

2.16.1. Wykonywać Program partii, przestrzegać jej Statutu. Być tolerancyjnym wobec współczłonków partii, szanować ich zdanie i prawa;

2.16.2. Wykonywać uchwały organów partii. Jeżeli decyzja jest nie do przyjęcia dla członka partii, może ją zaskarżyć.

3.   Struktura AWPL-ZChR

3.1. Struktura AWPL-ZChR:

3.1.1. Koło;

3.1.2. Oddział (Zebranie członków, Konferencja, Prezydium);

3.1.3. Rada Naczelna;

3.1.4. Zjazd, Konferencja;

3.2. Posiedzenia i zebrania kolegialnych organów władzy AWPL-ZChR są prawomocne, jeżeli bierze w nich udział nie mniej niż 1/2 członków. Ich uchwały przyjmowane są większością głosów uczestniczących członków lub delegatów, jeżeli Statut nie przewiduje innego trybu.

3.3. Kierownictwo AWPL-ZChR jest wybierane, mianowane lub zatwierdzane na 2 lub 4 lata. Wybrane osoby mogą być odwołane przed terminem. Odwołania dokonuje organ, który wybrał tę osobę, decyzją ponad połowy wszystkich członków, jeżeli Statut nie przewiduje innego trybu.

4.   Koła AWPL-ZChR

4.1. Organizacją podstawową AWPL-ZChR jest Koło, tworzone na zasadach terytorialnych w miejscu zamieszkania lub według zainteresowań zawodowych, twórczych i innych. Tworzy je nie mniej niż 3 członków. Koło rejestrowane jest w Prezydium Oddziału na podstawie protokołu zebrania założycielskiego.

4.2. Koła same ustalają własną strukturę organizacyjną.

4.3. Koła realizują program AWPL-ZChR, wykonują uchwały obieralnych organów nadrzędnych. Wyznaczają kierunki swojej działalności, wyrażają własne stanowisko, zgłaszają propozycje, dotyczące działalności partii i życia społecznego. Jeżeli 2/3 członków Koła nie zgadza się z uchwałą nadrzędnego organu obieralnego, może ona być zaskarżona i do rewizji nie wykonywana.

4.4. Koła przyjmują obywateli do AWPL-ZChR, rejestrują swoich członków, zbierają składki członkowskie, korzystają z funduszy, kierując się trybem ustalonym przez Radę Naczelną AWPL-ZChR.

4.5. Koła biorą udział w kampaniach wyborczych na wszystkich szczeblach. Pomagają wytypowanym i popieranym przez partię posłom i radnym w ich działalności praktycznej.

4.6. Najwyższym organem Koła jest zebranie. Sprawozdawczo-wyborcze zebranie w Kole zwoływane jest co 2 lata. Wybiera ono przewodniczącego Koła, jego zastępcę, sekretarza i skarbnika. W razie potrzeby wybierany jest Zarząd Koła.

4.7. Pracę w Kole organizują przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.

4.8. Za niewykonywanie Programu i Statutu AWPL-ZChR oraz inne wykroczenia zebranie Koła, jak też Prezydium Oddziału mogą odwołać przed terminem przewodniczącego Koła, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

4.9. Działalność Koła może być przerwana na podstawie decyzji Prezydium Oddziału w wypadku, jeśli jej działalność przeczy Programowi i Statutowi AWPL-ZChR. W wypadku, jeżeli Koło się nie zgadza z decyzją Prezydium, decyzję ostateczną podejmuje Rada Naczelna AWPL-ZChR.

4.10. Mienie rozwiązanego Koła przypada Oddziałowi.

5.   Oddziały AWPL-ZChR

5.1. Koła łączą się w samorządowe Oddziały zgodnie z podziałem administracyjno-terytorialnym Republiki Litewskiej. Zasięg terytorialny Oddziałów ustala Rada Naczelna AWPL-ZChR. Oddziały rejestrowane są w trybie ustalonym w Statucie AWPL-ZChR w Radzie Naczelnej AWPL-ZChR.

5.2 . Najwyższym organem Oddziału jest Zebranie członków lub Konferencja delegatów, zwoływane przez Prezydia Oddziałów. Delegaci wybierani są w Kołach według norm reprezentacji, ustalonych przez Prezydia. Prezydium Oddziału zwołuje Zebrania (Konferencje) Oddziału nie rzadziej niż raz do roku lub kiedy domaga się tego nie mniej niż 1/4 wszystkich członków Oddziału.

5.3 . Zebranie (Konferencja) Oddziału:

5.3.1. Zatwierdza sprawozdanie Prezydium Oddziału;

5.3.2. Zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z minionego roku finansowego oraz nowy plan finansowy;

5.3.4. Wybiera na 2 lata:

– przewodniczącego Oddziału, na jego wniosek – wiceprzewodniczącego i sekretarza, powołuje Prezydium Oddziału. Decyzją Zebrania (Konferencji) część Prezydium mogą stanowić bez wyboru prezesi Kół;

– skarbnika, Komisję Rewizyjną oraz, w razie potrzeby, inne komisje.

5.3.5. Omawia kwestie działalności politycznej i organizacyjnej AWPL-ZChR, podejmuje odpowiednie uchwały;

5.3.6. Omawia i typuje kandydatów do organów kierowniczych AWPL-ZChR;

5.3.7. Omawia i proponuje dla Komisji Nadzorczej AWPL-ZChR kandydatów do Sejmu Republiki Litewskiej, do Parlamentu Europejskiego i kandydata na Prezydenta Republiki Litewskiej;

5.3.8. Omawia i proponuje Komisji Nadzorczej projekt programu i listę kandydatów w wyborach do rad samorządowych;

5.3.9. Rozpatruje inne wcześniej ogłoszone kwestie porządku dziennego.

5.4. Porządek dzienny Zebrania Oddziału zatwierdza Prezydium Oddziału na wniosek przewodniczącego Oddziału.

5.5. Porządek dzienny Zebrania (Konferencji) Oddziału jest ogłaszany wcześniej w komunikacie sekretarza lub prezesa Oddziału o Zebraniu (Konferencji). Na Zebraniu (Konferencji) dyskutowane są tylko kwestie przewidziane w ogłoszonym zawczasu porządku dziennym. Jeżeli Zebranie (Konferencja) zwoływane jest przez nie mniej niż 1/4 członków Oddziału, porządek dzienny jest ustalany w trakcie zbierania podpisów w sprawie zwołania Zebrania (Konferencji) przez 5-osobową grupę inicjatywną.

5.6. O Zebraniu (Konferencji) Oddziału sekretarz, (pod jego nieobecność – przewodniczący Oddziału) powinien poinformować każdego członka pisemnie nie później niż za 3 dni do Zebrania (Konferencji) Nadzwyczajnego.

5.7. Prezydium Oddziału albo Koło Oddziału może przekazać do rostrzygnięcia Radzie Naczelnej AWPL-ZChR wynikłe w Oddziale sporne kwestie. Decyzja Rady Naczelnej lub – na jej polecenie – Komisji Nadzorczej w tej kwestii jest ostateczna i dla Oddziału obowiązkowa.

5.8. Oddział powinien wpłacać na wskazane konto AWPL-ZChR zebrane składki członkowskie i inne wpłaty w trybie ustalonym przez Radę Naczelną AWPL-ZChR.

5.9. Ewidencja Oddziału może być unieważniona decyzją Rady Naczelnej AWPL-ZChR na wniosek Komisji Nadzorczej. Mienie Oddziału przypada AWPL-ZChR.

5.10. W skład Prezydium Oddziału wchodzą:

5.10.1. Przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik Oddziału;

5.10.2. Prezes lub zastępca prezesa frakcji przedstawicieli AWPL-ZChR w radzie samorządowej;

5.10.3. Członek Oddziału, wybrany na posła RL w okręgu znajdującym się na terytorium Oddziału;

5.10.4. Przedstawiciel Rady Naczelnej AWPL-ZChR w Oddziale.

5.11. Posiedzenie Prezydium Oddziału zwoływane jest przez przewodniczącego Oddziału nie rzadziej niż raz na miesiąc. Na żądanie nie mniej niż 1/3 członków Prezydium przewodniczący powinien zwołać nadzwyczajne posiedzenie Prezydium. O posiedzeniu i jego porządku dziennym sekretarz Oddziału, a pod jego nieobecność przewodniczący Oddziału, powinien poinformować co najmniej za 3 dni do posiedzenia.

5.12. Prezydium Oddziału:

5.12.1. Mając akceptację Rady Naczelnej AWPL-ZChR, proponuje kandydata na przewodniczącego Oddziału;

5.12.2. Decyduje o najważniejszych sprawach Oddziału, kontroluje działalność wszystkich Kół Oddziału, zatwierdza Regulamin, zatwierdza listę delegatów na Zjazd lub Konferencje AWPL-ZChR.

5.12.3. Podejmuje decyzje w sprawach członkostwa;

5.12.4. Zatwierdza listy i wydatków, kontroluje wykorzystanie funduszy i inne sprawy skarbowe;

5.12.5. Wyznacza opłacane etaty kierownictwa i specjalistów, na wniosek przewodniczącego Oddziału zatwierdza etatowych (opłacanych) pracowników;

5.12.6. Koordynuje działalność Kół, podejmuje decyzje w sprawie ich rozwiązania, organizuje wykonanie uchwał nadrzędnych organów AWPL-ZChR, rejestruje Koła;

5.12.7. Powołuje komisje i inne organy, wyznacza lub wybiera do nich specjalistów spośród należących do Oddziału członków AWPL-ZChR;

5.12.8. Podejmuje Uchwały w omawianych kwestiach.

5.12.9. Działalność Oddziału organizują przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik, przewodniczący komisji Oddziału, prezes frakcji przedstawicieli AWPL-ZChR w radzie samorządowej. Prezydium Oddziału może powołać z tych osób Komitet i przekazać mu część swoich funkcji.

5.13. Oddziałem kieruje przewodniczący, pod jego nieobecność – wiceprzewodniczący i sekretarz Oddziału. Uchwały Oddziału podpisuje przewodniczący Oddziału, a dokumenty finansowe – również skarbnik.

5.14. Sekretarz Oddziału jest odpowiedzialny wobec Prezydium Oddziału za pracę organów Oddziału, przestrzeganie Statutu i Programu.

5.15. Prezydium Oddziału powołuje komisję selekcji kandydatów, która proponuje dla Prezydium Oddziału kandydatów do Sejmu, do rad samorządowych oraz organów zarządzania lokalnego. Komisja selekcji kandydatów wykonuje też zalecenia Komisji Nadzorczej.

6.   Zjazd AWPL-ZChR

6.1. Najwyższym organem ustawodawczym AWPL-ZChR jest Zjazd jej delegatów, zwoływany decyzją Rady Naczelnej nie rzadziej niż raz na 4 lata.

6.2. Zjazd Nadzwyczajny AWPL-ZChR jest zwoływany decyzją Rady Naczelnej AWPL-ZChR.

6.3. Wyłącznie Zjazd:

6.3.1. Uchwala Statut i Program AWPL-ZChR, w razie potrzeby uzupełnia je i zmienia 2/3 głosów obecnych na Zjeździe delegatów;

6.3.2. Wybiera przewodniczącego AWPL-ZChR, na jego wniosek wybiera wiceprzewodniczących, sekretarza oraz Radę Naczelną AWPL-ZChR;

6.3.3. Wybiera 5-osobową Komisję Nadzorczą z 10 zaproponowanych przez przewodniczącego AWPL-ZChR kandydatów;

6.3.4. Wybiera 5-osobową Komisję Rewizyjną z 10 zaproponowanych przez delegatów Zjazdu kandydatów;

6.3.5. Opracowuje tezy i strategię realizacji Programu. Zatwierdza Program AWPL-ZChR.

6.3.6. Raz na cztery lata wysłuchuje sprawozdań Rady Naczelnej, Komisji Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej AWPL-ZChR;

6.3.7. Co cztery lata wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczących, sekretarza, Radę Naczelną, Komisję Rewizyjną, Komisję Nadzorczą i jej prezesa oraz Komisję Mandatową i Etyki;

6.3.8. Podejmuje decyzje w sprawie anulowania uchwał podjętych wcześniej przez Radę Naczelną, Konferencje i sam Zjazd.

6.4. Rada Naczelna AWPL-ZChR szykuje Zjazd i organizuje jego obrady, ustala miejsce i czas, zatwierdza porządek dzienny obrad.

6.5. Komunikat o zwołaniu Zjazdu i wstępny porządek dzienny sekretarz Rady Naczelnej wysyła wcześniej każdemu jej członkowi oraz do każdego Oddziału nie później niż za dwa miesiące do Zjazdu. Oddziały mogą w ciągu miesiąca zgłaszać propozycje, dotyczące porządku dziennego. Na Zjeździe propozycje dotyczące porządku dziennego, nie są zgłaszane. Za 14 dni do Zjazdu sekretarz Rady Naczelnej wysyła każdemu delegatowi na Zjazd krótki projekt planu działań Rady Naczelnej i porządek dzienny Zjazdu. Reglament obrad Zjazdu zatwierdza Rada Naczelna AWPL-ZChR.

6.6. Delegaci na Zjazd są wybierani na zebraniu Koła lub kilku Kół zgodnie z normami przedstawicielstwa ustalonymi przez Radę Naczelną AWPL-ZChR.

6.7. Zjazd jest prawomocny, jeżeli uczestniczy w nim 3/5 delegatów. Uchwały podejmuje się większą niż połowa liczbą głosów, z wyjątkiem wypadków przewidzianych w niniejszym Statucie. Dokumenty Zjazdu podpisuje przewodniczący AWPL-ZChR;

6.8. Funkcionariusze wybrani, mianowani i zatwierdzeni przez Zjazd, mogą być odwołani decyzją połowy wszystkich delegatów zjazdu nadzwyczajnego.

7.   Konferencja AWPL-ZChR

7.1. Między Zjazdami AWPL-ZChR Konferencja jest najwyższym organem kierowniczym AWPL-ZChR.

7.2. Decyzją Rady Naczelnej AWPL-ZChR albo na żądanie nie mniej niż 1/3 Oddziałów AWPL-ZChR, w celu przedyskutowania i podjęcia decyzji w kwestiach taktycznych polityki AWPL-ZChR, raz do roku są zwoływane Konferencje AWPL-ZChR. Konferencja AWPL-ZChR zatwierdza kandydatów do Sejmu Republiki Litewskiej, do Parlamentu Europejskiego i kandydata na Prezydenta Republiki Litewskiej, do najwyższych władz i organów zarządzania Republiki.

7.3. Normy przedstawicielstwa, miejsce, czas oraz porządek dzienny Konferencji ustala Rada Naczelna AWPL-ZChR, informując o tym wszystkie oddziały i koła AWPL-ZChR za 14 dni do Konferencji.

7.4. Uchwały Konferencji AWPL-ZChR są prawomocne, jeżeli w obradach uczestniczy nie mniej niż połowa wybranych delegatów. Dokumenty Konferencji AWPL-ZChR podpisują przewodniczący i sekretarz Rady Naczelnej.

7.5. Obrady Konferencji reguluje niniejszy Statut oraz regulamin zatwierdzony przez Radę Naczelną AWPL-ZChR. Sekretarz Rady Naczelnej powinien wysłać porządek dzienny Konferencji jej delegatom nie później niż za 14 7 dni do Konferencji. Kwestie, które wcześniej nie były wciągnięte do porządku dziennego Konferencji, są omawiane tylko na mocy decyzji Konferencji lub na pisemny wniosek 1/3 oddziałów. Propozycje w sprawie takich dodatkowych kwestii powinny złożyć Konferencji co najmniej 3 oddziały. W razie potrzeby Konferencja może zwołać Zjazd Nadzwyczajny.

8.   Rada Naczelna AWPL-ZChR

8.1. Rada Naczelna jest organem kierowniczym AWPL-ZChR;

8.2. Zjazd AWPL-ZChR ustala liczbę członków Rady Naczelnej AWPL-ZChR.

8.3. W skład Rady Naczelnej AWPL-ZChR wchodzą:

8.3.1 Przewodniczący AWPL-ZChR, wiceprzewodniczący, sekretarz;

8.3.2. Wybrani na Zjeździe członkowie Rady Naczelnej AWPL-ZChR;

8.3.3. Prezesi Oddziałów AWPL-ZChR.

8.4. Przewodniczący AWPL-ZChR jest jednocześnie przewodniczącym Rady Naczelnej AWPL-ZChR.

8.5. Rada Naczelna AWPL-ZChR może sformować ze swojego składu Komitet Rady Naczelnej, który kieruje partią między posiedzeniami Rady Naczelnej.

8.6. W okresie między Zjazdami AWPL-ZChR Rada Naczelna rozstrzyga wszystkie kwestie, dotyczące działalności partii, z wyjątkiem tych, które należą do wyłącznej kompetencji Zjazdu AWPL-ZChR lub zostały przewidziane do rozpatrzenia na Konferencji AWPL-ZChR.

8.7. Do kompetencji Rady Naczelnej AWPL-ZChR należy:

8.7.1. Zatwierdzanie i rejestracja regulaminów pracy Rady Naczelnej AWPL-ZChR, jej Komitetu, innych organów i Oddziałów;

8.7.2. Powoływanie i likwidacja komisji Rady Naczelnej AWPL-ZChR, mianowanie ich kierownictwa, wysłuchiwanie ich sprawozdań;

8.7.3. Ograniczanie praw członka AWPL-ZChR na wniosek Komisji Mandatowej i Etyki;

8.7.4. Zatwierdzanie na wniosek przewodniczącego AWPL-ZChR redaktora naczelnego pisma AWPL-ZChR;

8.7.5. Koordynowanie działalności Oddziałów i komisji, zwoływanie Zjazdów i Konferencji, analizowanie sytuacji ekonomicznej i politycznej w Republice, podejmowanie pilnych decyzji w sprawach polityki wewnętrznej, realizowanie Programu AWPL-ZChR, wykonywanie uchwał Zjazdu i Konferencji;

8.7.6. Składanie sprawozdania z działalności AWPL-ZChR przed Zjazdem i Konferencją;

8.7.7. Sporządzanie na Konferencję (Zjazd) list kandydatów do Sejmu Republiki Litewskiej, do Parlamentu Europejskiego spośród osób, zarekomendowanych przez Komisję Nadzorczą oraz zatwierdzanie kandydatów do rad samorządowych. Przedstawianie kandydatur przedstawicieli AWPL-ZChR do instytucji władz państwowych i zarządzania Republiki;

8.7.8. Upoważnianie do zawarcia umów z pracownikami etatowymi;

8.7.9. Rejestrowanie i likwidacja pododdziałów strukturalnych AWPL-ZChR;

8.7.10. Zatwierdzanie na wniosek przewodniczącego skarbnika Rady Naczelnej AWPL-ZChR;

8.7.11. Zatwierdzanie na wniosek przewodniczącego AWPL-ZChR budżetu i wykorzystywania funduszy AWPL-ZChR;

8.7.12. Zwoływanie rocznych rozszerzonych konferencji politycznych Rady Naczelnej, w których udział biorą członkowie Rady Naczelnej, Komisja Nadzorcza, członkowie AWPL-ZChR w Sejmie oraz prezesi i wiceprezesi frakcji AWPL-ZChR w radach samorządowych;

8.7.13. Omawianie dokumentów, uchwalonych w Oddziałach i innych kwestii, zaproponowanych przez dowolnego członka Rady Naczelnej;

8.7.14. Organizowanie przyjęć obywateli;

8.7.15. Typowanie kandydatów do Sejmu Republiki Litewskiej, Parlamentu Europejskiego, nadzór typowania kandydatów do rad samorządowych, proponowanie swoich przedstawicieli do komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Republiki Litewskiej, Parlamentu Europejskiego, w wyborach prezydenckich i do rad samorządów;

8.7.16. Wysłuchiwanie raz do roku sprawozdań przewodniczącego i wiceprzewodniczących AWPL-ZChR;

8.7.17  Zawieszanie lub anulowanie decyzji organizacji i organów AWPL-ZChR, sprzecznych ze Statutem lub Programem, uchwałami Zjazdów i Konferencji AWPL-ZChR;

8.7.18 Zatwierdzanie symboliki i legitymacji członkowskiej AWPL-ZChR;

8.7.19 Podejmowanie decyzji w innych kwestiach, przewidzianych w Statucie AWPL-ZChR;

8.7.20 Rada Naczelna AWPL-ZChR odpowiada za wyznaczenie odpowiedzialności finansowej, za zwoływanie zjazdów i konferencji, za przedstawianie danych i dokumentów do Rejestru Osób Prawnych, za organizowanie działalności AWPL-ZChR, za ewidencję członków. Informuje członków o znaczących wydarzeniach.

8.8  Posiedzenia Rady Naczelnej są prawomocne jeżeli w nich uczestniczy więcej niż ½ członków, uchwały przyjmowane są większością głosów. Jeżeli podczas głosowania głosy rozkładają się po równo, decyduje głos przewodniczącego. Uchwały Rady Naczelnej podpisuje jej przewodniczący.

8.9  Tryb pracy Rady Naczelnej reguluje Regulamin.

8.10  Gdy przewodniczący AWPL-ZChR nie może pełnić swoich obowiązków, Rada Naczelna AWPL-ZChR do Zjazdu przekazuje jego pełnomocnictwa jednemu z wiceprzewodniczących, dalej – jednemu z członków Rady Naczelnej.

9. Przewodniczący AWPL-ZChR

9.1. Przewodniczący AWPL-ZChR jest wybierany na Zjeździe AWPL-ZChR w głosowaniu tajnym. Rada Naczelna AWPL-ZChR ma prawo 2/3 większością głosów zawiesić pełnomocnictwa przewodniczącego AWPL-ZChR i zwołać Zjazd Nadzwyczajny AWPL-ZChR.

9.2. Przewodniczący AWPL-ZChR reprezentuje partię, bez dodatkowych upoważnień w Republice Litewskiej i poza jej granicami, w jej imieniu podpisuje wszystkie dokumenty.

9.3.Przewodniczący AWPL-ZChR kieruje działalnością Rady Naczelnej AWPL-ZChR, układa porządek dzienny jej posiedzeń.

9.4.Wiceprzewodniczący kierują poszczególnymi dziedzinami działalności AWPL-ZCHR.

9.5.Sekretarz Rady Naczelnej AWPL-ZChR formuje Sekretariat Rady Naczelnej, który zatwierdza przewodniczący Rady Naczelnej, kieruje nim i składa okresowe sprawozdania z jego pracy Radzie Naczelnej. Działalność Sekretariatu AWPL-ZChR jest zorganizowana na podstawie zatwierdzonego przez Radę Naczelną regulaminu Sekretariatu.

10. Komisja Mandatowa i Etyki AWPL-ZChR

10.1. Komisja Mandatowa i Etyki AWPL-ZChR składa się z pięciu osób.

10.2. Komisja Mandatowa i Etyki rozpatruje przypadki naruszenia Statutu i Programu AWPL-ZChR oraz inne sporne kwestie.

10.3. Komisja Mandatowa i Etyki AWPL-ZChR ze swoimi wnioskami zapoznaje Koła i Prezydia Oddziałów oraz przedstawia je Radzie Naczelnej (Zjazdowi, Konferencji) AWPL-ZChR.

10.4. Do Komisji Mandatowej i Etyki AWPL-ZChR w ustalonym trybie ma prawo zwracać się każdy członek AWPL-ZChR.

10.5. Komisja Mandatowa i Etyki AWPL-ZChR działa według zatwierdzonego przez siebie regulaminu.

10.6. Komisja Mandatowa i Etyki AWPL-ZChR na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa i sekretarza komisji.

11. Komisja Rewizyjna AWPL-ZChR

11.1. Komisja Rewizyjna AWPL-ZChR składa się z pięciu osób.

11.2. Komisja Rewizyjna AWPL-ZChR kontroluje działalność finansową i gospodarczą AWPL-ZChR, informuje o tym Konferencję i składa sprawozdanie przed Zjazdem, kontroluje wykorzystanie majątku i środków finansowych AWPL-ZChR.

11.3. Komisja Rewizyjna AWPL-ZChR sprawdza działalność finansową AWPL-ZChR;

11.4. Komisja Rewizyjna AWPL-ZChR działa według własnego regulaminu, zatwierdzonego przez Radę Naczelną AWPL-ZChR.

11.5. Komisja Rewizyjna AWPL-ZChR wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu prezesa, wiceprezesa i sekretarza komisji.

12. Komisja Nadzorcza AWPL-ZChR

12.1. Komisja Nadzorcza AWPL-ZChR składa się z pięciu osób, a jej prezesa wybiera Zjazd AWPL-ZChR.

12.2. Komisja Nadzorcza AWPL-ZChR rozstrzyga spory pomiędzy organami AWPL-ZChR lub jej członkami, składa wnioski Zjazdowi, Konferencji lub Radzie Naczelnej AWPL-ZChR w sprawie działalności organów AWPL-ZChR.

12.3. Komisja Nadzorcza AWPL-ZChR składa wnioski i propozycje dla Rady Naczelnej AWPL-ZChR, dotyczące kandydatów do Sejmu Republiki Litewskiej, Parlamentu Europejskiego, na Prezydenta Litwy, do rad samorządowych, na wysokie stanowiska państwowe oraz w obieralnych jednostkach AWPL-ZChR, we wszystkich komisjach i jednostkach wyborczych.

12.4. Komisja Nadzorcza AWPL-ZChR na propozycję Rady Naczelnej wyjaśnia stosowanie niniejszego Statutu.

12.5. Komisja Nadzorcza AWPL-ZChR wybiera na swym pierwszym posiedzeniu wiceprezesa i sekretarza.

13. Mienie AWPL-ZChR

13.1. Na mienie AWPL-ZChR składają się:

13.1.1. Składki członków AWPL-ZChR;

13.1.2. Wpłaty osób i organizacji wspierających AWPL-ZChR;

13.1.3. Dochody uzyskane z działalności wydawniczej;

13.1.4. Środki pochodzące z darów obywateli;

13.1.5. Dotacje z budżetu państwa i inne prawnie uzyskane środki finansowe;

13.1.6. Tryb podziału i wykorzystywania funduszy ustala Rada Naczelna AWPL-ZChR, kierując się uchwałami Zjazdów i Konferencji w sprawach finansowych.

13.2. Wysokość składki członkowskiej do kasy partyjnej dla posłów na Sejm RL oraz posłów do Europarlamentu wybranych z ramienia AWPL-ZChR wynosi 5 proc. zarobku miesięcznego po odliczeniu podatku;

13.2.1. Wysokość składki członkowskiej do kasy partyjnej dla osób, które z ramienia AWPL-ZChR zajmują stanowiska polityczne w samorządach, Sejmie, Rządzie RL bądź w Parlamencie Europejskim wynosi 3 proc. zarobku miesięcznego po odliczeniu podatku;

13.2.2. Wysokość składki członkowskiej dla innych członków AWPL-ZChR wynosi 0,5 proc. zarobku bądź emerytury miesięcznie. Składki członkowskie mogą być uiszczane co miesiąc, kwartał lub półrocze. Członkowie AWPL-ZChR, którzy z przyczyn obiektywnych nie są w stanie uiścić składek w wyznaczonej wysokości, po przyjęciu takiej decyzji przez Prezydium Oddziału, wspierają AWPL-ZChR materialnie według możliwości.

13.3. Do AWPL-ZChR należeć mogą budynki, urządzenia, wydawnictwa, drukarnie, środki transportu i inne obiekty, a także inne mienie niezbędne do realizacji wytyczonych celów AWPL-ZChR.

14. Tryb likwidacji AWPL-ZChR

14.1. Rozwiązanie partii następuje decyzją nie mniej niż 2/3 wszystkich delegatów Zjazdu AWPL-ZChR.

14.2. Kwestie związane z podziałem mienia po likwidacji AWPL-ZChR rozstrzyga Komisja Likwidacyjna zgodnie z uchwałami Zjazdu AWPL-ZChR w trybie ustalonym przez ustawy Republiki Litewskiej.

Statut AWPL zatwierdzony został na Zjeździe Założycielskim 28 sierpnia 1994 roku w Wilnie.

Poprawki do Statutu AWPL zostały przyjęte na IV Zjeździe AWPL 16 czerwca 2001 roku w Wilnie.

Poprawki i uzupełnienia do Statutu AWPL zostały przyjęte na II etapie V Zjazdu AWPL 17 grudnia 2004 roku w Wilnie.

Poprawki do Statutu AWPL zostały przyjęte na VII Zjeździe AWPL 28 kwietnia 2012 roku w Wilnie.

Poprawki do Statutu AWPL zostały przyjęte na VIII Zjeździe AWPL 7 maja 2016 roku w Wilnie.

Przewodniczący                                                                                  Waldemar Tomaszewski

Akcji Wyborczej Polakó na Litwie –

Związku Chrześcijańskich Rodzin