Menu / szukaj

Mniejszości narodowe proszą o wstawiennictwo prezydenta

Dzisiaj przed Pałacem Prezydenckim w Wilnie społeczności polskich i rosyjskich szkół działających w Wilnie zorganizowały pikietę protestacyjną przeciwko zamiarom nowej rady samorządu miasta Wilno reorganizacji niektórych stołecznych szkół.
Przypomnijmy, że prezydent Dalia Grybauskaitė podpisała poprawki do Ustawy o oświacie, które 30 czerwca br., w ostatnim dniu wiosennej sesji, przyjął Sejm.

Nowelizacja ustawy daje szkołom jeszcze 2 lata na należyte przygotowanie się do uzyskania akredytacji.

Mimo to już w najbliższą środę rada m. Wilna zamierza, wbrew woli Sejmu i prezydent Litwy, podjąć niekorzystne decyzje, które mogą najboleśniej uderzyć w polsko-rosyjską Szkołę Średnią im. J. Lelewela. Przypomnijmy, że niedawno wicemer miasta Wilna, konserwatysta Valdas Benkunskas oświadczył, że nie ma zamiaru wykonywać zapisów Ustawy o oświacie.

Społeczności szkolne są bardzo zaniepokojone projektami uchwał rady m. Wilna, które mają być rozpatrywane we środę, a dotyczyć mają przyszłości m.in. Szkoły Średniej im. Joachima Lelewela w Wilnie oraz innych szkół mniejszości narodowych.

Petycję, w której członkowie pikiety apelują do prezydent Litwy o ochronę praw ich dzieci do pobierania nauki w ich wybranych szkołach, została przekazana do Kancelarii Urzędu Prezydenta. Uczestnicy pikiety wręczyli głowie państwa petycję, którą opatrzono tytułem „W sprawie rażących naruszeń aktów prawnych w dziedzinie oświaty”.

Poniżej zamieszczamy tekst petycji w języku polskim.

„Społeczność Szkoły Średniej im. Aleksandra Puszkina w Wilnie,

społeczność Szkoły Średniej „Ateities” w Wilnie,

społeczność Szkoły Średniej „Centro” w Wilnie,

społeczność Szkoły Średniej w Fabianiszkach,

społeczność Szkoły Średniej im. Joachima Lelewela w Wilnie,

społeczność Szkoły Średniej w Leszczyniakach,

społeczność Szkoły Średniej im. Lwa Karsawina w Wilnie,

społeczność Szkoły Średniej „Saulėtekio” w Wilnie,

społeczność Szkoły Średniej na Starym Mieście w Wilnie,

społeczność Szkoły Średniej im. Szymona Konarskiego w Wilnie

Dalia Grybauskaitė
Prezydent Republiki Litewskiej

W sprawie rażących naruszeń aktów prawnych w dziedzinie oświaty

Wilno

dnia 10 lipca 2015 r.

My, przedstawiciele społeczności szkół średnich działających w Wilnie: im. Aleksandra Puszkina, „Ateities”, „Centro”, w Fabianiszkach, im. Joachima Lelewela, w Leszczyniakach, im. Lwa Karsawina, „Saulėtekio”, na Starym Mieście, im. Szymona Konarskiego – zwracamy się do Jej Ekscelencji, Szanownej Pani Prezydent, jako gwaranta Konstytucji i wymiaru sprawiedliwości, w przedmiocie rażących naruszeń aktów prawnych w dziedzinie oświaty. Jesteśmy zaniepokojeni przyszłością naszych dzieci. Stanowczo opowiadamy się przeciwko stronniczym, nieobiektywnym i stojącym w sprzeczności z aktami prawnymi decyzjami większości rządzącej w samorządzie miasta Wilna.

Przed posiedzeniem Rady samorządu miasta Wilna, które odbędzie się 15 lipca 2015 r., są przygotowane projekty uchwał Rady w dziedzinie oświaty, które stoją w sprzeczności z Ustawą Republiki Litewskiej o oświacie, Ustawą Republiki Litewskiej o samorządzie terytorialnym, Ustawą Republiki Litewskiej o instytucjach budżetowych, Ustawą Republiki Litewskiej o zatwierdzeniu, wejściu w życie i wykonywaniu Kodeksu pracy, trybem tworzenia sieci szkół ogólnokształcących, zatwierdzonym na mocy rezolucji Rządu Republiki Litewskiej Nr 768 z dnia 29 czerwca 2011 r., listą ogólnych kryteriów przyjmowania do szkoły ogólnokształcącej – państwowej bądź samorządowej, szkoły zawodowej, zatwierdzoną na mocy rozporządzenia ministra oświaty i nauki Republiki Litewskiej Nr ISAK-1019 (redakcja rozporządzenia ministra oświaty i nauki Republiki Litewskiej Nr V-2548 z dnia 28 grudnia 2011 r.), trybem podejmowania decyzji przez społeczności szkolne w przedmiocie tworzenia sieci samorządowych szkół ogólnokształcących itd.

Po wejściu w życie poprawki do Ustawy Republiki Litewskiej o oświacie szkoły mogą kontynuować program kształcenia średniego do 2017 r. zachowując status szkół średnich.

Wicemer miasta Wilna Valdas Benkunskas w przestrzeni publicznej kompromituje Republikę Litewską oświadczając, że nie będzie wykonywał ustaw Republiki Litewskiej i nie będzie stosował się do poprawki do Ustawy Republiki Litewskiej o oświacie z dnia 30 czerwca.

Zwracamy się do Pani, Szanowna Pani Prezydent, o niezwłoczne podjęcie kroków w celu zapewnienia przestrzegania ustaw i innych aktów prawnych obowiązujących w Republice Litewskiej. Pragniemy zwrócić uwagę na to, że koalicja rządząca w samorządzie miasta Wilna nie uwzględnia i ignoruje prośby społeczności szkolnych oraz sprzeciw wobec przekształcenia bądź reorganizacji szkół średnich, co sprawia, że łamane są prawa uczniów i ich rodziców oraz ich prawowite oczekiwania. Zmiana szkoły w pośpiechu, w sytuacji, gdy do początku roku szkolnego zostało mniej niż 2 miesiące, wywoła nieuzasadniony stres i spowoduje, że nieuwzględniony zostanie ich prawowity interes do pobierania nauki w szkole, którą wybrali oni przed laty, dobrze ją znają.

Uczniowie złożyli już wnioski o kontynuację nauki w klasie 11. swojej szkoły, opracowane już zostały plany nauczania dzieci na rok szkolny 2015-2016. Ponadto uczniowie klas 12. w sytuacji, gdy do matury pozostał zaledwie rok, powinni ukończyć naukę w swojej szkole, tymczasem są oni zmuszani do wyboru innej szkoły. Któż lepiej przygotuje ucznia do matury niż nauczyciel, który doskonale zna swoich uczniów, bowiem towarzyszył im przez 7 lat. Członkowie społeczności szkolnych (nauczyciele, uczniowie i ich rodzice) są w permanentnym stresie, bowiem przekształcenie odbywa się w okresie wakacji letnich. Czy ktokolwiek będzie w stanie ocenić stan psychologiczny i duchowy młodzieży, kiedy młode osoby dowiedzą się, że we wrześniu nie będą mogły wrócić do swojej szkoły? Ani pieniądze, ani wątpliwe decyzje polityczne nie są w stanie wyrównać szkody wyrządzonej naszym dzieciom.

Żądamy, by nasze dzieci nie zostały pozbawione prawa do ukończenia wybranych przez nich szkół. Nie omieszkamy skorzystać z wszelkich prawnych kroków w celu zapewnienia, by nasze dzieci 1 września wróciły do swoich szkół. Będąc obywatelami Litwy przysługuje im takie prawo konstytucyjne. Chcielibyśmy podkreślić, że w polskich Sejnach działa litewskie gimnazjum, gdzie do klas 1-12 uczęszcza 67 uczniów. Podobnie akredytowany został program kształcenia średniego i już działają gimnazja z litewskim językiem nauczania w: Połukniu (rejon trocki), do którego uczęszcza 141 uczniów, w Ławaryszkach (rej. wileński; 170 uczniów), „Ryto” w Dziewieniszkach (rej. solecznicki; 122 uczniów). Z kolei duże szkoły średnie w Wilnie są pozbawiane prawa do zachowania statusu szkoły średniej i uzyskania w przyszłości akredytacji, np. Szkoła Średnia „Ateities” (659 uczniów), Szkoła Średnia im. Lwa Karsawina (558 uczniów), Szkoła Średnia im. Joachima Lelewela (462 uczniów), Szkoła Średnia w Leszczyniakach (597 uczniów), Szkoła Średnia im. Aleksandra Puszkina (724 uczniów). Dlaczego, wobec tego, nasze dzieci w Wilnie są pozbawiane prawa do pobierania nauki w szkole, którą wybrali?

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka gwarantuje każdej osobie prawo do nauki: „Celem nauczania jest pełny rozwój osobowości ludzkiej i ugruntowanie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. (…) Rodzice mają prawo pierwszeństwa w wvborze nauczania, które ma być dane ich dzieciom” (art. 26 ust. 2 i 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka).

Szanowna Pani Prezydent, zwracamy się do Pani, jako gwaranta Konstytucji, z prośbą o obronę prawa ponad 5 000 naszych dzieci do uczenia się w wybranej przez nich szkole”.

W formie aneksów dopetycji załączono 3 projekty uchwał rady m. Wilna, które mają być rozpatrywane we środę, a dotyczyć mają przyszłości m.in. Szkoły Średniej im. Joachima Lelewela w Wilnie oraz innych szkół mniejszości narodowych.

Dokument podpisali przedstawiciele 10 szkół z polskim i rosyjskim językami nauczania w Wilnie. Są to następujące szkoły: Szkoła Średnia im. Aleksandra Puszkina w Wilnie, Szkoła Średnia „Ateities” w Wilnie, Szkoła Średnia „Centro” w Wilnie, Szkoła Średnia w Fabianiszkach, Szkoła Średnia im. Joachima Lelewela w Wilnie, Szkoła Średnia w Leszczyniakach, Szkoła Średnia im. Lwa Karsawina w Wilnie, Szkoła Średnia „Saulėtekio” w Wilnie, Szkoła Średnia na Starym Mieście w Wilnie oraz Szkoła Średnia im. Szymona Konarskiego w Wilnie.

Pikietujący zapowiedzieli kontynuację protestów. Tym razem – w najbliższą środę o godz. 13.30 pod gmachem stołecznego samorządu.

www.L24.lt

2015-07-13