Menu / szukaj

Mocny głos europosłów w obronie polskich szkół na Litwie

Dzisiaj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyło się kolejne posiedzenie Intergrupy ds. Tradycyjnych Mniejszości Narodowych i Językowych. Na wniosek jej współprzewodniczących, hiszpańskiego europosła Jordi Sebastià, Fina Nilsa Torvaldsa i Węgierki Kingi Gal, obrady były poświęcone sprawom polskiego szkolnictwa na Litwie.

Członek intergrupy europoseł Waldemar Tomaszewski, przewodniczący AWPL, przedstawił zebranym aktualne problemy dotyczące prób ograniczania i likwidacji szkół mniejszości narodowych na Litwie.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego w jednoznaczny sposób wsparli postulaty zgłaszane przez polską mniejszość na Litwie oraz wyrazili swój stanowczy sprzeciw wobec prób likwidacji szkół średnich z polskim językiem nauczania na Wileńszczyźnie.

W związku ze skandaliczną sytuacją zaistniałą w wyniku działań władz litewskich, 60 europosłów z 13 krajów Unii Europejskiej, reprezentujących wszystkie frakcje polityczne Parlamentu Europejskiego, wystosowało stanowczy protest do Premiera Rządu Republiki Litewskiej. Europosłowie napisali między innymi:

„Panie Premierze, jako posłowie do Parlamentu Europejskiego stojący na straży praw i wolności obywatelskich, z wielkim niepokojem obserwujemy sytuację na Litwie i wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec ograniczania praw mniejszości narodowych, zwłaszcza w dziedzinie oświaty, która powinna być pod szczególną ochroną instytucji państwowych. Próba likwidacji kilkunastu szkół średnich z mniejszościowym, polskim językiem nauczania, jest niedopuszczalna z europejskiego punktu widzenia i jest niezgodna z duchem prawa wspólnotowego. Traktat Lizboński kładzie wyraźny nacisk na promowanie wielojęzyczności, wielokulturowości i wieloetniczności. Ponadto Konwencja Ramowa Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych oraz Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych sprawę oświaty mniejszości narodowych i etnicznych obdarza wyjątkowym wsparciem. Litwa, jako członek Unii Europejskiej, w pierwszym rzędzie powinna stosować europejskie standardy w dziedzinie ochrony praw mniejszości narodowych i powinna zaprzestać działań noszących znamiona dyskryminacji. Wzywamy Rząd Republiki Litewskiej do zwiększenia ochrony prawnej wszystkich mniejszości narodowych oraz zaprzestania działań zmierzających do likwidacji placówek szkolnych z polskim językiem nauczania. (…)

Panie Premierze, w Europie XXI wieku dbałość o poszanowanie praw mniejszości narodowych jest miarą poziomu demokracji. Dlatego też wzywamy Rząd Republiki Litewskiej do większej ochrony praw mniejszości oraz o zaprzestanie procesu likwidacji szkół wbrew woli i żywotnym interesom polskiej mniejszości narodowej na Litwie.”

Stanowisko europosłów zostało wysłane na ręce Premiera Rządu Republiki Litewskiej.

www.L24.lt

2015-06-11