Navigate / search

LIETUVOS LENKŲ RINKIMŲ AKCIJOS – KRIKŠČIONIŠKŲ ŠEIMŲ SĄJUNGOS

 

 1. Bendrieji nuostatai

1.1. Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga (toliau LLRA-KŠS) yra Lietuvos Respublikos politinė partija, įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ir Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymą, siekianti:

1.1.1. Įtvirtinti demokratiją Lietuvos Respublikoje;

1.1.2. Ginti žmogaus teises ir laisves, užtikrinti socialinį teisingumą ir ekonominę gerovę;

1.1.3. Garantuoti visoms Lietuvoje gyvenančioms tautoms laisvą nacionalinį bei kultūrinį vystymąsi.

1.2. Savo tikslus LLRA-KŠS įgyvendina vadovaudamasi Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais, savo Programa ir šiais Įstatais.

1.3. LLRA-KŠS savo tikslus įgyvendina tokiomis priemonėmis:

1.3.1. Dalyvaudama Prezidento rinkimuose, rinkimuose į Europos Parlamentą, Lietuvos Respublikos Seimą ir vietos savivaldybių tarybas;

1.3.2. Politinėmis ir teisinėmis priemonėmis gindama savo atstovaujamųjų interesus;

1.3.3. Bendradarbiaudama su kitomis Lietuvos Respublikos politinėmis partijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

1.3.4. Propaguodama savo programą bei nuostatas, inicijuodama rėmėjų klubus;

1.3.5. Palaikydama ryšius su kitų valstybių politinėmis partijomis ir tarptautinėmis organizacijomis.

1.4. LLRA-KŠS būstinė yra Vilniuje.

1.5. LLRA-KŠS yra juridinis asmuo. LLRA-KŠS turi sąskaitas banke. LLRA-KŠS lėšos naudojamos tik Vyriausiosios Tarybos ir LLRA-KŠS pirmininko sprendimu.

1.6. LLRA-KŠS veikia teritoriniu principu.

1.7. LLRA-KŠS gali leisti savo spaudą.

1.8. LLRA-KŠS gali turėti savo simboliką.

 

 1. Nariai, jų teisės ir pareigos

2.1. LLRA-KŠS nariu gali būti kiekvienas 18 metų amžiaus sulaukęs Lietuvos Respublikos pilietis, pripažįstantis šiuos Įstatus bei Programą, dalyvaujantis ratelio veikloje, materialiai remiantis LLRA-KŠS.

2.2. Norintis įstoti į partiją raštiškai kreipiasi į ratelį, gavęs ne mažiau dviejų partijos narių pritarimą. Asmuo tampa partijos nariu, jeigu už tai balsuoja daugiau negu pusė susirinkime dalyvaujančių narių ir šį sprendimą patvirtina skyriaus Prezidiumas.

2.3. Įstojęs į partiją narys yra įtraukiamas į skyriaus ir ratelio, o kur šių nėra – į LLRA-KŠS Vyriausiosios Tarybos narių apskaitą.  

2.4. LLRA-KŠS narių apskaitos, perregistravimo tvarką ir laiką nustato Vyriausioji Taryba. Nustatytu laiku be pateisinamų priežasčių nepersiregistravęs narys praranda narystę LLRA-KŠS.

2.5. Narys, vienerius metus nedalyvaujantis partijos veikloje ir nemokantis nario įnašų, ratelio susirinkimo sprendimu išbraukiamas iš partijos narių sąrašų.

2.6. Už LLRA-KŠS Programos, Įstatų ir nutarimų nesilaikymą, nevykdymą ratelio susirinkimas arba skyriaus Prezidiumas gali narį įspėti arba pašalinti iš partijos.

2.7. Nesutinkantis su įspėjimu ar pašalinimu narys turi teisę kreiptis į skyriaus Prezidiumą, o taip pat į LLRA-KŠS Vyriausiosios Tarybos Mandatų ir etikos komisiją, pagal kurios išvadą Vyriausioji Taryba priima galutinį sprendimą.

2.8. Narys, išrinktas į atsakingas valstybinės valdžios organų pareigas, negali sustabdyti savo narystės partijoje, išskyrus įstatymų numatytus atvejus. Sustabdžiusieji veiklą partijoje netenka jos paramos ir išbraukiami iš narių sąrašų.

2.9. LLRA-KŠS nario prašymu jo narystė sustabdoma skyriaus Prezidiumo nutarimu, jei tam pritaria ne mažiau kaip ½ Prezidiumo narių.

2.10. LLRA-KŠS narys, kurio narystė sustabdyta, praranda balso teisę partijos susirinkimuose, suvažiavimuose, teisę rinkti ir būti renkamas į visus partijos organus, teisę atstovauti partijai ar jos padaliniui. Sustabdoma jo veikla renkamuose partijos organuose.

2.11. Asmuo, praradęs narystę arba išstojęs iš LLRA-KŠS, gali vėl bendra tvarka stoti į partiją, pranešdamas ratelio susirinkimui apie savo narystę.

2.12. LLRA-KŠS narys gali atstovauti partijai ar jos padaliniui tik turėdamas atitinkamą įgaliojimą.

2.13. Įstatymuose numatyti fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems nedraudžiama remti politinių partijų, gali būti LLRA-KŠS rėmėjais, jeigu pritaria jos veiklai.

2.14. Asmenims, nusipelniusiems Lietuvos lenkų rinkimų akcijai – Krikščioniškų šeimų sąjungai, jos Vyriausiajai Tarybai pasiūlius, suvažiavimo nutarimų gali būti suteiktas LLRA-KŠS garbės nario vardas.

2.15. LLRA-KŠS narys turi teisę:

2.15.1. Diskutuoti partijos susirinkimuose ir įvairiuose jos forumuose. Atskleisti partijos veiklos ir jos narių trūkumus ir siekti, kad jie būtų pašalinti;

2.15.2. Kreiptis į bet kurį partijos organą su pareiškimu, pasiūlymu ir gauti atsakymą;

2.15.3. Siūlyti kandidatus į visas renkamas partijos organų pareigas, rinkti ir būti į jas renkamas;

2.15.4. Dalyvauti svarstant jo veiklą bet kuriame partijos organe;

2.15.5. Prašyti LLRA-KŠS paramos ginant savo teises ir teisėtus interesus;

2.15.6. Išstoti arba sustabdyti savo narystę LLRA-KŠS, apie tai įspėjęs raštu ratelio Valdybą arba skyriaus Prezidiumą.

2.16. LLRA-KŠS narys privalo:

2.16.1. Vykdyti Programą, laikytis Įstatų. Būti tolerantišku organizacijos draugams, gerbti jų nuomonę ir teises;

2.16.2. Vykdyti partijos organų nutarimus. Kai nutarimas partijos nariui yra nepriimtinas, jis gali jį apskųsti.

 

 1. LLRA-KŠS struktūra

3.1. LLRA-KŠS struktūra:

3.1.1. Ratelis;

3.1.2. Skyrius (Susirinkimas, Konferencija, Prezidiumas);

3.1.3. Vyriausioji Taryba;

3.1.4. Suvažiavimas, Konferencija.

3.2. LLRA-KŠS kolegialų struktūrų posėdžiai ir susirinkimai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip ½ narių. Jų nutarimai priimami balsavimu dalyvaujančių narių arba delegatų balsų daugumą, jeigu Įstatai nenumato kitaip.

3.3. LLRA-KŠS pareigūnai renkami, skiriami arba tvirtinami 2 arba 4 metams. Išrinkti pareigūnai gali būti atšaukti anksčiau laiko. Atšaukia struktūra rinkusi šį pareigūną daugiau kaip pusės visų narių nutarimu, jei kitaip nenustatyta Įstatuose.

 

 1. LLRA-KŠS rateliai

4.1. LLRA-KŠS pirminė organizacija – ratelis, kuriamas teritoriniu pagrindu pagal gyvenimo vieta, profesinį, kūrybos ar kitų interesų požymį. Jį sudaro ne mažiau kaip 3 nariai. Ratelis remiantis steigiamojo susirinkimo protokolu, registruojamas skyriaus Prezidiume.

4.2. Rateliai patys nustato savo organizacinę struktūrą.  

4.3. Rateliai įgyvendina LLRA-KŠS Programą ir viršesnių renkamų organų nutarimus. Numato savo veiklos kryptis, išsako poziciją ir teikia pasiūlymus LLRA-KŠS ir visuomenės gyvenimo klausimais. Kai 2/3 ratelio nesutinka su viršesnio renkamo organo nutarimu, gali jį apskųsti ir iki jo peržiūrėjimo nevykdyti.

4.4. Rateliai priima piliečius į LLRA-KŠS, registruoja savo narius, renka nario įnašus, savarankiškai, vadovaudamiesi LLRA-KŠS Vyriausiosios Tarybos nustatyta tvarka, naudoja lėšas.

4.5. Rateliai dalyvauja visų lygių rinkimų kampanijose. Padeda partijos remtiems deputatams jų praktinėje veikloje.

4.6. Aukščiausias ratelio organas – susirinkimas. Ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas ratelyje sušaukiamas kas 2 metai. Jis išrenka ratelio pirmininką, jo pavaduotoją, sekretorių ir iždininką. Jeigu reikia, renka ratelio Valdybą.

4.7. Ratelio darbą organizuoja pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir sekretorius.

4.8. Už LLRA-KŠS Programos, Įstatų, ratelio, skyriaus Statuto nevykdymą ir kitus pažeidimus ratelio susirinkimas ir skyriaus Prezidiumas gali anksčiau laiko atšaukti ratelio pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir sekretorių.

4.9. Ratelio veikla gali būti nutraukta skyriaus Prezidiumo nutarimu, jei jo veikla prieštarauja LLRA-KŠS Programai ir Įstatams. Nesutinkant su skyriaus Prezidiumo nutarimu, galutinį sprendimą priima LLRA-KŠS Vyriausioji Taryba.

4.10. Paleisto ratelio turtas atitenka skyriui.

 

 1. LLRA-KŠS skyriai

5.1. Rateliai pagal Lietuvos Respublikos administracinį-teritorinį suskirstymą jungiasi į savivaldų skyrius. Skyriaus teritorines ribas nustato LLRA-KŠS Vyriausioji Taryba. Skyrius registruojamas LLRA-KŠS nustatyta tvarka LLRA-KŠS Vyriausiojoje Taryboje.

5.2. Aukščiausiasis skyriaus organas yra narių susirinkimas arba delegatų Konferencija, kurias sušaukia skyrių Prezidiumai. Delegatai renkami rateliuose pagal skyrių Prezidiumų nustatytas atstovavimo normas. Skyrių susirinkimus (konferencijas) kviečia skyriaus Prezidiumas ne rečiau kaip kartą per metus arba kai to reikalauja ne mažiau kaip ¼ visų skyriaus narių.

5.3. Skyriaus susirinkimas (konferencija):

 5.3.1. Tvirtina skyriaus Prezidiumo ataskaitą;

5.3.2. Tvirtina praėjusių finansinių metų Revizijos komisijos ataskaitą, taip pat naują finansinį planą;

5.3.3. Renka 2 metams:

– skyriaus pirmininką, jo teikimu – vicepirmininką ir sekretorių, sudaro skyriaus Prezidiumą. Susirinkimo (konferencijos) nutarimu dalį Prezidiumo be rinkimų gali sudaryti ratelių pirmininkai;

– iždininką, revizijos ir – reikalui esant – kitas komisijas.

5.3.4. Svarsto LLRA-KŠS politinės ir organizacinės veiklos klausimus, priima atitinkamus nutarimus;

5.3.5. Aptaria ir siūlo kandidatus į LLRA-KŠS vadovaujančius organus;

5.3.6. Aptaria ir siūlo LLRA-KŠS Stebėjimo komisijai kandidatus į Europos Parlamentą, Lietuvos Respublikos Seimą ir kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus;

5.3.7. Aptaria ir siūlo Stebėjimo komisijai rinkimų į Savivaldybių Tarybas organizacijos programos projektą ir kandidatų sąrašą.

5.3.8. Sprendžia kitus iš anksto paskelbtus darbotvarkės klausimus.

5.4. Skyriaus susirinkimo darbotvarkę tvirtina skyriaus Prezidiumas skyriaus pirmininko teikimu.

5.5. Skyriaus susirinkimo (konferencijos) darbotvarkė paskelbiama iš anksto skyriaus sekretoriaus arba pirmininko pranešime apie susirinkimą (konferenciją). Susirinkime (konferencijoje) svarstomi tik iš anksto paskelbtoje darbotvarkėje numatyti klausimai. Jei susirinkimą (konferenciją) kviečia ne mažiau kaip ¼ skyriaus narių, darbotvarkę nustato renkant parašus dėl susirinkimo (konferencijos) sušaukimo penkių asmenų iniciatyvinė grupė.

5.6. Apie skyriaus susirinkimą (konferenciją) sekretorius, jei jo nėra – skyriaus pirmininkas – privalo pranešti kiekvienam nariui raštu ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki eilinio susirinkimo (konferencijos) ir ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki neeilinio susirinkimo (konferencijos).

5.7. Skyriaus Prezidiumas arba bet kurio skyriaus ratelis gali perduoti LLRA-KŠS Vyriausiajai Tarybai spręsti skyriuje kilusį ginčą. Vyriausiosios Tarybos arba jos pavedimu – Stebėjimo komisijos nutarimas šiuo klausimu yra galutinis ir skyriui privalomas.

5.8. Skyrius turi sumokėti į LLRA-KŠS paskelbtą sąskaitą surinktus mokesčius ir kitas rinkliavas LLRA-KŠS Vyriausiosios Tarybos nustatyta tvarka.

5.9. Skyriaus registracija gali būti nutraukta LLRA-KŠS Vyriausiosios Tarybos nutarimu, atsižvelgus į Stebėjimo komisijos išvadas. Skyriaus turtas atitenka LLRA-KŠS.

5.10. Skyriaus Prezidiumą sudaro:

5.10.1. Skyriaus pirmininkas, vicepirmininkas, sekretorius ir iždininkas;

5.10.2. Savivaldos Tarybos LLRA-KŠS atstovų frakcijos pirmininkas arba jo pavaduotojas;

5.10.3. Skyriaus narys, išrinktas į LR Seimą skyriaus teritorijoje esančioje apygardoje;

5.10.4. LLRA-KŠS Vyriausiosios Tarybos atstovas skyriui.

5.11. Skyriaus Prezidiumo posėdžius kviečia skyriaus pirmininkas ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Ne mažiau kaip 1/3 Prezidiumo narių reikalavimu pirmininkas privalo kviesti neeilinį Prezidiumo posėdį. Apie posėdį ir jo darbotvarkę skyriaus sekretorius, jam nesant – skyriaus pirmininkas – turi pranešti ne mažiau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio.

5.12. Skyriaus Prezidiumas:

5.12.1. Pritarus LLRA-KŠS Vyriausiajai Tarybai, siūlo kandidatą į skyriaus pirmininkus;

5.12.2. Sprendžia svarbiausius skyriaus reikalus, kontroliuoja visų skyriaus ratelių veiklą, tvirtiną jų Reglamentus, tvirtina delegatus į LLRA-KŠS suvažiavimą ir konferenciją;

5.12.3. Sprendžia narystės klausimus;

5.12.4. Tvirtina ir išlaidų sąmatas, kontroliuoja lėšų panaudojimą bei kitus iždo klausimus;

5.12.5. Nustato pareigūnų ir specialistų apmokamus etatus, skyriaus pirmininko siūlymu tvirtina etatinius (apmokamus) darbuotojus;

5.12.6. Koordinuoja ratelių veiklą, priima sprendimus dėl jų paleidimo, organizuoja viršesnių LLRA-KŠS organų nutarimų vykdymą, registruoja ratelius;

5.12.7. Sudaro komisijas ir kitus organus, skiria ar renka į juos specialistus iš skyriui priklausančių LLRA-KŠS narių;

5.12.8. Sprendžiamais klausimais priima nutarimus.

5.12.9. Skyriaus veiklą organizuoja skyriaus pirmininkas, vicepirmininkas, sekretorius, iždininkas, komisijų pirmininkai, savivaldos tarybos LLRA-KŠS atstovų Savivaldos Tarybos deputatų frakcijos pirmininkas. Skyriaus Prezidiumas iš šių asmenų gali sudaryti komitetą ir perduoti jam dalį savo funkcijų.

5.13. Skyriui vadovauja skyriaus pirmininkas, jam nesant – vicepirmininkas. Skyriaus nutarimus pasirašo skyriaus pirmininkas ir sekretorius, o finansinius dokumentus dar ir iždininkas.

5.14. Skyriaus sekretorius yra atsakingas skyriaus Prezidiumui už struktūrų darbą, Įstatų ir Programos laikymąsi. Skyriaus sekretorius paprastai yra apmokamas darbuotojas.  

5.15. Skyriaus Prezidiumas sudaro kandidatų atrankos komisiją, kuri skyriaus Prezidiumui siūlo perspektyvius kandidatus į Seimą, Savivaldybių tarybas, bei vietos valdžios valdymo struktūras. Kandidatų atrankos komisija atlieka ir Stebėjimo komisijos pasiūlymus.

 

 1. LLRA-KŠS Suvažiavimas

6.1. Aukščiausiasis sprendžiamasis LLRA-KŠS organas yra jos delegatų Suvažiavimas, kurį Vyriausiosios Tarybos nutarimu šaukiamas kartą per keturis metus.

6.2. Neeilinis LLRA-KŠS Suvažiavimas šaukiamas LLRA-KŠS Vyriausiosios Tarybos nutarimu.

6.3. Tik Suvažiavimas:

6.3.1. Priima LLRA-KŠS Įstatus ir Programą, prireikus juos papildo ir keičia 2/3 dalyvaujančių delegatų balsų;

6.3.2. Renka LLRA-KŠS pirmininką, o jo teikimu renka LLRA-KŠS Vyriausiosios Tarybos pirmininko pavaduotojus, sekretorių, LLRA-KŠS Vyriausiąją Tarybą;

6.3.3. Renka 5 asmenų Stebėjimo komisiją iš 10 LLRA-KŠS pirmininko pasiūlytų kandidatų;

6.3.4. Renka 5 asmenų Revizijos komisiją iš 10 suvažiavimo pasiūlytų kandidatų;

6.3.5. Nustato tezes ir Programos įgyvendinimo strategiją. Tvirtina LLRA-KŠS rinkimų Programą;

6.3.6. Kartą per keturis metus išklauso LLRA-KŠS Vyriausiosios Tarybos, Stebėjimo ir Revizijų komisijų, ataskaitas;

6.3.7. Kas keturi metai renka: pirmininką, pirmininko pavaduotojus, atsakingąjį sekretorių, Vyriausiąją Tarybą, Revizijos komisiją, Stebėjimo komisiją ir jos pirmininką, Mandatų ir etikos komisiją;

6.3.8. Priima sprendimus dėl LLRA-KŠS Vyriausiosios Tarybos, Konferencijų ir paties suvažiavimo anksčiau priimtų nutarimų panaikinimo.

6.4. LLRA-KŠS Vyriausioji Taryba rengia suvažiavimą ir organizuoja jo darbą, nustato jo vietą ir laiką, tvirtina darbotvarkę.

6.5. Išankstinį pranešimą apie rengiamą suvažiavimą ir preliminarią darbotvarkę Vyriausiosios Tarybos sekretorius išsiunčia pranešimą kiekvienam jos nariui ir skyriui ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki suvažiavimo dienos. Per mėnesį skyriai gali atsiųsti siūlymus dėl darbotvarkės. Suvažiavime siūlymai dėl darbotvarkės pakeitimo neteikiami. Prieš keturiolika dienų iki suvažiavimo Vyriausiosios Tarybos sekretorius išsiunčia kiekvienam suvažiavimo nariui trumpą Vyriausiosios Tarybos veiklos plano projektą ir suvažiavimo darbotvarkę. Suvažiavimo darbo reglamentą tvirtina LLRA-KŠS Vyriausioji Taryba.

6.6. Delegatai į suvažiavimą renkami ratelio arba kelių ratelių susirinkimuose pagal LLRA-KŠS Vyriausiosios Tarybos nustatytas atstovavimo normas.

6.7. Suvažiavimas teisėtas, jeigu jame dalyvauja 3/5 delegatų. Nutarimai priimami daugiau kaip puse dalyvaujančių delegatų balsų, išskyrus šių Įstatų numatytus atvejus. Suvažiavimo dokumentus pasirašo LLRA-KŠS pirmininkas.

6.8. Suvažiavimo rinktus, skirtus ir tvirtintus pareigūnus anksčiau laiko gali atšaukti neeilinis suvažiavimas pusės visų delegatų sprendimu.

 

 1. LLRA-KŠS Konferencija

7.1. Tarp suvažiavimų LLRA-KŠS Konferencija yra aukščiausias LLRA-KŠS organas.

7.2. LLRA-KŠS Vyriausiosios Tarybos nutarimu arba ne mažiau kaip trečdalio LLRA-KŠS skyrių reikalavimu taktiniams LLRA-KŠS politikos klausimams aptarti bei spręsti kartą per metus šaukiamos LLRA-KŠS Konferencijos. LLRA-KŠS Konferencija tvirtina LLRA-KŠS kandidatus į Europos Parlamentą, aukščiausiosios Respublikos valdžios ir valdymo organus.

7.3. Konferencijos atstovavimo normas, vietą, laiką ir darbotvarkę nustato LLRA-KŠS Vyriausioji Taryba ir praneša visiems LLRA-KŠS skyriams ir rateliams prieš 14 dienų.

7.4. LLRA-KŠS Konferencijos nutarimai yra teisėti, jeigu jos darbe dalyvauja ne mažiau kaip pusė išrinktų delegatų. LLRA-KŠS Konferencijos dokumentus pasirašo Vyriausiosios Tarybos pirmininkas ir sekretorius.

7.5. Konferencijos darbą reglamentuoja šie Įstatai ir LLRA-KŠS Vyriausiosios Tarybos tvirtinamas reglamentas. Konferencijos darbotvarkę Vyriausiosios Tarybos sekretorius turi išsiųsti delegatams ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki Konferencijos. Klausimai, iš anksto neįtraukti į Konferencijos darbotvarkę, svarstomi Konferencijos sprendimu arba 1/3 skyrių raštišku teikimu. Pasiūlymus dėl tokių papildomų klausimų Konferencijai teikti gali ne mažiau kaip 3 skyriai. Prireikus Konferencija gali šaukti neeilinį Suvažiavimą.

 

 1. LLRA-KŠS Vyriausioji Taryba

8.1. Vyriausioji Taryba yra LLRA-KŠS valdymo organas;

8.2. LLRA-KŠS suvažiavimas nustato LLRA-KŠS Vyriausiosios Tarybos narių skaičių.

8.3. LLRA-KŠS Vyriausiąją Tarybą sudaro:

8.3.1. LLRA-KŠS pirmininkas, pirmininko pavaduotojai, atsakingasis sekretorius;

8.3.2. LLRA-KŠS suvažiavime išrinkti Vyriausiosios Tarybos nariai;

8.3.3. LLRA-KŠS skyrių pirmininkai.

8.4. LLRA-KŠS pirmininkas yra ir LLRA-KŠS Vyriausiosios Tarybos pirmininkas.

8.5. LLRA-KŠS Vyriausioji Taryba iš savo sudėties gali suformuoti Vyriausiosios Tarybos Komitetą, kuris vadovauja LLRA-KŠS tarp Vyriausiosios Tarybos posėdžių.

8.6. Laikotarpiui tarp LLRA-KŠS suvažiavimų LLRA-KŠS Vyriausioji Taryba sprendžia visus partijos veiklos klausimus, išskyrus tuos, kurie priklauso išimtinei LLRA-KŠS Suvažiavimo kompetencijai arba numatyti spręsti LLRA-KŠS Konferencijoje.

8.7. LLRA-KŠS Vyriausiosios Tarybos kompetencijai priklauso:

8.7.1. LLRA-KŠS Vyriausiosios Tarybos, jos Komiteto, kitų organų ir skyrių darbo reglamentų tvirtinimas ir registravimas;

8.7.2 Steigia ir naikina LLRA-KŠS Vyriausiosios Tarybos komisijas, skiria jų vadovus, svarsto jų ataskaitas;

8.7.3. Apriboja LLRA-KŠS nario teises Mandatų ir etikos komisijos teikimu;

8.7.4. Tvirtina LLRA-KŠS pirmininko teikimu LLRA-KŠS periodinio leidinio vyriausiąjį redaktorių;

8.7.5. Koordinuoja skyrių, komisijų veiklą, rengia suvažiavimus ir konferencijas, analizuoja Respublikos ekonominę ir politinę būklę, priima neatidėliotinus sprendimus vidaus politikos klausimais, įgyvendina LLRA-KŠS Programą, Suvažiavimo ir Konferencijų nutarimus;

8.7.6. Teikia LLRA-KŠS veiklos ataskaitą Suvažiavimui ir Konferencijai;

8.7.7. Iš Stebėjimo komisijos rekomenduojamų asmenų sudaro Konferencijai (Suvažiavimui) kandidatų į Europos Parlamentą, Lietuvos Respublikos Seimą sąrašus bei tvirtina kandidatus į savivaldų tarybas. Pristato LLRA-KŠS atstovų į valstybinės valdžios ir valdymo institucijas kandidatūras;

8.7.8. Įgalioja sudaryti apmokamų darbuotojų darbo sutartį;

8.7.9. Įregistruoja ir naikina LLRA-KŠS struktūrinius padalinius;

8.7.10. LLRA-KŠS pirmininko teikimu tvirtina Vyriausiosios Tarybos iždininką;

8.7.11. LLRA-KŠS pirmininko teikimu tvirtina LLRA-KŠS biudžetą ir lėšų panaudojimą;

8.7.12. Kartą į metus rengia LLRA-KŠS Vyriausiosios Tarybos išplėstines politines Konferencijas, kuriose dalyvauja Vyriausiosios Tarybos nariai, Stebėjimo komisija, LLRA-KŠS nariai Seime bei LLRA-KŠS narių savivaldų tarybose frakcijų pirmininkai ir pavaduotojai;

8.7.13. Svarsto skyrių priimtus dokumentus ir kitus klausimus, bet kurio tarybos nario pasiūlymus;

8.7.14. Organizuoja piliečių priėmimą;

8.7.15. Kelia kandidatus į Europos Parlamentą, Lietuvos Respublikos Seimą, vadovauja kandidatų į savivaldybių tarybas kėlimu, siūlo savo atstovus į Europos Parlamento, Lietuvos Respublikos Seimo, Prezidento ir savivaldų tarybų rinkimų komisijas;

8.7.16. Kartą per metus išklauso LLRA-KŠS pirmininko ir jo pavaduotojų ataskaitas;

8.7.17. Sustabdo bei panaikina LLRA-KŠS organizacijų ir organų nutarimus, prieštaraujančius LLRA-KŠS Įstatams ir Programai, Suvažiavimų ir Konferencijų nutarimus;

8.7.18. Tvirtina LLRA-KŠS ženklus ir nario pažymėjimo formą;

8.7.19. Sprendžia kitus LLRA-KŠS Įstatuose numatytus klausimus;

8.7.20. Vyriausioji Taryba atsako už finansinės atsakomybės sudarymą, už suvažiavimų ir konferencijų sušaukimą, domenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registre, už LLRA-KŠS veiklą organizavimą, nario apskaitą, informuoja narius apie esminę reikšmę turinčius įvykius.

8.8. Vyriausiosios Tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu posėdyje dalyvauja daugiau kaip ½ narių, nutarimai priimami balsų dauguma. Jeigu balsuojant balsai pasiskirsto po lygiai, nulemia pirmininkaujančio balsas. Vyriausiosios Tarybos nutarimus pasirašo Vyriausiosios Tarybos pirmininkas.

8.9. Vyriausios Tarybos darbo tvarką reguliuoja jos Reglamentas.

8.10. Kai LLRA-KŠS pirmininkas negali eiti savo pareigų, jo įgaliojimus iki LLRA-KŠS suvažiavimo vykdo vienas iš pavaduotojų, toliau – vienas iš Vyriausiosios Tarybos narių.

 

 1. LLRA-KŠS pirmininkas

9.1. LLRA-KŠS pirmininkas renkamas LLRA-KŠS suvažiavime slaptu balsavimu. LLRA-KŠS Vyriausioji Taryba 2/3 balsų dauguma turi teisę sustabdyti LLRA-KŠS pirmininko įgaliojimus ir šaukti neeilinį LLRA-KŠS suvažiavimą.

9.2. LLRA-KŠS pirmininkas be papildomų įgaliojimų atstovauja partijai Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų, pasirašo jos vardu visus dokumentus.

9.3. LLRA-KŠS pirmininkas vadovauja LLRA-KŠS Vyriausiosios Tarybos veiklai, sudaro jos posėdžių darbotvarkę.

9.4. LLRA-KŠS pirmininko pavaduotojai vadovauja atskiroms LLRA-KŠS veiklos sritims.

9.5. LLRA-KŠS Vyriausiosios Tarybos sekretorius suformuoja Vyriausiosios Tarybos sekretoriatą, kurį tvirtina Vyriausiosios Tarybos pirmininkas, jam vadovauja ir už jo darbą periodiškai atsiskaito Vyriausiajai Tarybai. LLRA-KŠS Vyriausiosios Tarybos sekretoriato veikla organizuojama remiantis sekretoriato reglamentu, patvirtintu Vyriausiojoje Taryboje.

 

 1. LLRA-KŠS Mandatų ir etikos komisija

10.1. LLRA-KŠS Mandatų ir etikos komisija renkama iš penkių narių.

10.2. LLRA-KŠS Mandatų ir etikos komisija svarsto LLRA-KŠS narių Įstatų bei Programos pažeidimo atvejus ir kitus ginčus.

10.3. LLRA-KŠS Mandatų ir etikos komisija su savo išvadomis supažindina ratelių ir skyriaus Prezidiumą ir teikia jas Vyriausiajai Tarybai (Suvažiavimui, Konferencijai).

10.4. Į LLRA-KŠS Mandatų ir etikos komisiją nustatyta tvarka turi teisę kreiptis kiekvienas LLRA-KŠS narys.

10.5. LLRA-KŠS Mandatų ir etikos komisija veikia pagal patvirtintą savo reglamentą.

10.6. LLRA-KŠS Mandatų ir etikos komisija savo pirmajame posėdyje išrinka komisijos pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir sekretorių.

 

 1. LLRA-KŠS Revizijos komisija

11.1. LLRA-KŠS Revizijos komisija renkama iš penkių narių.

11.2. Revizijos komisija kontroliuoja finansinę ir ūkinę veiklą, informuoja apie tai Konferenciją ir atsiskaito Suvažiavimui, vykdo LLRA-KŠS turto ir lėšų naudojimo kontrolę.

11.3. LLRA-KŠS Revizijos komisija tikrina LLRA-KŠS finansinę veiklą.

11.4. LLRA-KŠS Revizijos komisija veikia pagal LLRA-KŠS Vyriausiojoje Taryboje patvirtintą savo reglamentą.

11.5. LLRA-KŠS Revizijos Komisija savo pirmajame posėdyje išrenka komisijos pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir sekretorių.

 

 1. LLRA-KŠS Stebėjimo komisija

12.1. LLRA-KŠS Stebėjimo komisija renkama iš penkių narių ir jos pirmininką renka LLRA-KŠS suvažiavimas.

12.2. Stebėjimo komisija sprendžia ginčus tarp LLRA-KŠS struktūrų ar jos narių, teikia išvadas LLRA-KŠS Suvažiavimui, Konferencijai ir Vyriausiajai Tarybai dėl LLRA-KŠS struktūrų veiklos.

12.3. LLRA-KŠS Stebėjimo komisija teikia išvadas bei siūlymus LLRA-KŠS Vyriausiajai Tarybai dėl kandidatų į Europos Parlamentą, Lietuvos Respublikos Seimą, Lietuvos Prezidento, Savivaldybių tarybas, svarbias valstybinės valdžios ir valdymo bei LLRA-KŠS struktūrų pareigas, visų rinkimų komisijas ir struktūras.

12.4. LLRA-KŠS Stebėjimo komisija Vyriausiosios Tarybos siūlymu aiškina šių Įstatų taikymą.

12.5. LLRA-KŠS Stebėjimo komisija savo pirmajame posėdyje išrenka komisijos pirmininko pavaduotoją ir sekretorių.

 

 1. LLRA-KŠS nuosavybė

13.1. LLRA-KŠS lėšas sudaro:

13.1.1. LLRA-KŠS narių mokesčiai;

13.1.2. LLRA-KŠS rėmėjų įnašai;

13.1.3. Pajamos, gautos iš leidybinės veiklos;

13.1.4. Piliečių aukos;

13.1.5. Valstybės biudžeto dotacijas ir kitos teisėtai gautos lėšos.

13.1.6. Lėšų naudojimo ir skirstymo tvarką nustato LLRA-KŠS Vyriausioji Taryba vadovaudamasi suvažiavimų ir konferencijų nutarimais finansų klausimais.

13.2. Nario mokesčio dydis į partijos kasą LR Seimo nariams ir Europos Parlamento nariams išrinktiems iš LLRA-KŠS sąrašo yra 5 proc. mėnesinio atlyginimo;

13.2.1. Nario mokesčio dydis į partijos kasą asmenims, kurių LLRA-KŠS paskyrė politinės pareigos užimti savivaldybėse, LR Seime, Vyriausybėje bei Europos Parlamente yra 3 proc. mėnesinio atlyginimo;

13.2.2. LLRA-KŠS nario mokesčio dydis yra 0,5 proc. savo mėnesinio atlyginimo ar pensijos. Nario mokestis gali būti mokamas kas mėnesį, ketvirtį ar pusmetį. LLRA-KŠS nariai, dėl objektyvių priežasčių negalintys mokėti nustatyto dydžio nario mokesčių, skyriaus Prezidiumo pritarus, materialiai remia LLRA-KŠS pagal išgales.

13.4. LLRA-KŠS gali priklausyti pastatai, įrengimai, leidyklos, spaustuvės, transporto priemonės bei kiti objektai, taip pat kitas turtas reikalingas LLRA-KŠS numatytiems uždaviniams įgyvendinti.

 

 

 

 1. LLRA-KŠS likvidavimo tvarka

14.1. LLRA-KŠS veikla nutraukiama LLRA-KŠS Suvažiavimo nutarimu ne mažiau kaip 2/3 visų delegatų balsų dauguma.

14.2. Likvidavus LLRA-KŠS turto paskirstymo klausimus sprendžiama likvidacinė komisija sutinkamai su LLRA-KŠS suvažiavimo nutarimais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos Įstatai patvirtinti LLRA Steigiamajame suvažiavime 1994 m. rugpjūčio mėn. 28 d. Vilniuje.

 

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos Įstatų pakeitimai priimti LLRA- IV Suvažiavime 2001 m. birželio mėn. 16 d. Vilniuje.

 

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos Įstatų pakeitimai priimti LLRA V Suvažiavimo II-ame etape 2004 m. gruodžio mėn. 17 d.

 

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos Įstatų pakeitimai priimti LLRA VII Suvažiavime 2012 m. balandžio mėn. 28 d.

 

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos Įstatų pakeitimai priimti LLRA VIII Suvažiavime 2016 m. gegužės 7 d.

 

 

 

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos –

Krikščioniškų šeimų sąjungos

Pirmininkas                                                                             Valdemar Tomaševski