Menu / szukaj

Sprawozdanie 2012-2016

I. INFORMACJE OGÓLNE

W wyniku wyborów parlamentarnych 22 listopada 2012 roku w Sejmie Republiki Litewskiej powstała 8-osobowa frakcja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (dalej: „Frakcja AWPL“ lub „Frakcja AWPL-ZChR” lub „Frakcja”). Z listy Akcji Wyborczej Polaków na Litwie do Sejmu RL trafiło 8 przedstawicieli. Czterech posłów pracuje w Sejmie już drugą kadencję – Michał Mackiewicz, Jarosław Narkiewicz, Irina Rozova i Leonard Talmont, zaś pozostali - Zbigniew Jedziński,  Rita Tamašunienė, Wanda Krawczonok i Józef Kwiatkowski pracują pierwszą kadencję . 

FRAKCJA AWPL-ZChR:


 


 

RITA TAMAŠUNIENĖ

Starosta Frakcji AWPL-ZChR;

Członek Komitetu ds. Budżetu i finansów;

Członek Komisji ds. Prewencji Narkomanii i Alkoholizmu;

Członek Komisji ds. Światowej Wspólnoty Litwinów Sejmu Republiki Litewskiej; 
 Wiceprzewodnicząca Litewsko-polskiego

 Zgromadzenia Parlamentarnego.


 


 

WANDA KRAWCZONOK

Wicestarosta sejmowej Frakcji AWPL-ZChR;

Członek Komitetu ds. Zarządzania Państwem i Samorządów;

Członek Komisji Antykorupcji;

Członek Litewsko-polskiego

Zgromadzenia Parlamentarnego.


 


 

IRINA ROZOVA

Członek Frakcji AWPL-ZChR;

Członek Komitetu Zdrowia;

Członek Komisji ds. Morskich i Rybołówstwa.


 


 

JAROSŁAW NARKEWICZ

Członek Frakcji AWPL- ZChR;

Wiceprzewodniczący Sejmu Republiki Litewskiej;

Członek Komitetu ds. Oświaty, Nauki i Kultury;

Członek Komitetu ds. Europejskich;

Członek Komisji ds. Młodzieży i Sportu;

Członek Członek Litewsko-polsko-ukraińskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.


 


 

LEONARD TALMONT

Członek Frakcji AWPL- ZChR;

Członek Komitetu Praw Człowieka; 

Przewodniczący Komisji Etyki i Procedur;

Członek Litewsko-polsko-ukraińskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.


 


 

ZBIGNIEW JEDZIŃSKI

Członek Frakcji AWPL-ZChR;

Członek Komitetu Ekonomiki;

Członek Komisji Energetyki;

Członek Komisji Konstytucyjnej;

Członek Zgromadzenia Krajów Bałtyckich.


 


 

MICHAŁ MACKIEWICZ

Członek Frakcji AWPL- ZChR;

Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony;

Członek Komisji Kontroli Parlamentarnej nad Wywiadem Kryminalnym;

Członek Litewsko-polskiego

Zgromadzenia Parlamentarnego.


 


 

JÓZEF KWIATKOWSKI

Członek Frakcji AWPL- ZChR;

Członek Komitetu ds.

Socjalnych i Pracy;

Członek Komisji ds. Petycji;

Członek Litewsko-polskiego

Zgromadzenia Parlamentarnego.


 


 

Frakcja AWPL na początku kadencji 2012-2016 należała do Koalicji rządzącej. Na mocy umowy koalicyjnej Frakcja AWPL wydelegowała posła Jarosława Narkiewicza na stanowisko wiceprzewodniczącego Sejmu, poseł Leonard Talmont objął stanowisko przewodniczącego Komitetu Praw Człowieka, poseł Michał Mackiewicz- wiceprzewodniczącego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony.   Przedstawiciele AWPL zostali również wydelegowani na stanowisko Ministra Energetyki, wiceministrów Kultury, Rolnictwa, Energetyki, Łączności oraz Oświaty i Nauki.

Frakcja AWPL pozostaje wierna wartościom demokratycznym i chrześcijańskim, zasadom polityki partii budowanej na fundamencie przejrzystości, uczciwości, równouprawnienia i sprawiedliwości społecznej oraz założeniom programu wyborczego. Dlatego 10 września 2014 r. na znak sprzeciwu wobec powiązań biznesowo-finansowych często o charakterze korupcyjnym w strukturach władz państwowych oraz ich wpływów, dyktatu największego koalicjanta – Partii Socjaldemokratycznej i braku realizacji programu rządu, wyszła z rządzącej koalicji czterech partii i ogłosiła się frakcją nie należącą do koalicji rządzącej.  

Frakcja AWPL przez cały okres trwania kadencji Sejmu pracowała w tym samym składzie. Spośród innych frakcji wyróżnia ją odpowiedzialność polityczna, twarde stanowisko oraz jednomyślne decyzje, które znalazły wyraz podczas głosowań w kwestiach aktualnych dla społeczeństwa. 

10 maja 2016 r. Frakcja AWPL uzupełniła nazwę i stała się Frakcją Akcji Wyborczej Polaków na Litwie- Związku Chrześcijańskich Rodzin.

Do 8 lipca w Sejmie odbyło się 9 zwyczajnych sesji plenarnych i dwie nadzwyczajne, 427 posiedzeń Sejmu.

Do 8 lipca odbyło się 177 posiedzeń Frakcji AWPL-ZChR. Członkowie naszej Frakcji najaktywniej ze wszystkich frakcji uczestniczyli w posiedzeniach Sejmu i głosowaniach - aktywność Frakcji na podstawie tych wskaźników osiągnęła 61 proc. Aktywność innych frakcji wyniosła 40-50 proc. Członkowie Frakcji samodzielnie lub wspólnie z innymi posłami zgłosili 445 projektów ustaw, 788 razy zabierali głos na posiedzeniach plenarnych.

Członkowie Frakcji aktywnie uczestniczyli w pracach komitetów sejmowych, komisji, zgromadzeń parlamentarnych i tymczasowych komisji, które zazwyczaj są powoływane na czas określony i do rozstrzygnięcia najbardziej w tym czasie aktualnych i wywołujących największy wydźwięk w społeczeństwie kwestii.    

Do 8 lipca bieżącego roku Frakcja AWPL –ZChR zwołała 30 konferencji prasowych, dotyczących różnych zagadnień i aktualności politycznych.

II. WYKONANIE PROGRAMU WYBORCZEGO

Założenia programu wyborczego AWPL, przyjętego przez delegatów na konferencji AWPL 28 sierpnia 2012 roku, po wyborach stały się planem pracy Frakcji AWPL – ZChR na czteroletnią kadencję Sejmu. Frakcja AWPL-ZChR konsekwentnie trzymała się swego programu, większość założeń znalazła swoje odzwierciedlenie w programie XVI Rządu na lata 2012-2016, zatwierdzonego przez Sejm, do realizacji którego zobowiązała się większość parlamentarna. Niestety, rząd nadal nie realizuje swojego programu, co po raz kolejny potwierdza słuszność decyzji AWPL o wyjściu z koalicji.

ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM

Dobrobyt, poziom życia i bezpieczeństwo obywateli są wynikiem skutecznego, uczciwego i sprawiedliwego zarządzania państwem.    

Członkowie frakcji AWPL- ZChR wspólnie z innymi posłami w 2014 roku zgłosili projekt poprawki do artykułu 55 Konstytucji Litwy, który przewiduje zmniejszenie liczby posłów z 141 do 101. Liczba parlamentarzystów byłaby wówczas proporcjonalna do ilości wyborców, a także pozwoliłaby na oszczędność środków budżetowych. Wiosną 2015 roku, gdy projekt trafił pod obrady Sejmu posłowie Frakcji jednogłośnie poparli ten projekt,  został on jednak odrzucony przez większość sejmową.

21 listopada 2013 roku Frakcja AWPL-ZChR jako jedyna ze wszystkich frakcji parlamentarnych jednogłośnie zagłosowała przeciwko poprawce do Ustawy o Wynagrodzeniu Polityków i Urzędników Państwowych, przewidującej zwiększenie płacy zarobkowej dla parlamentarzystów. 

Wszyscy mieszkańcy nie wyłączając nawet najmniejszych wspólnot powinni mieć swoich przedstawicieli. W oparciu o już istniejące w krajach demokratycznych wzorce,  frakcja AWPL- ZChR przygotowuje poprawkę do Ustawy o Samorządzie Terytorialnym, przewidującą utworzenie drugiego szczebla samorządności terytorialnej. Poprawka do Ustawy wprowadza wybory powszechne do rad starostw, które odbywałyby się co cztery lata.   

SYSTEM PODATKOWY

System podatkowy powinien służyć budowaniu dobrobytu społeczeństwa. Dlatego też system podatkowy powinien w pierwszej kolejności opierać się na sprawiedliwości społecznej: największe obciążenie podatkowe powinno dotyczyć najbogatszych. Głównie dlatego, iż duża różnica w dochodach negatywnie wpływa na wizerunek społeczeństwa, gdyż ze społecznego punktu widzenia jeden przejedzony, a inny głodujący to zawsze gorzej niż dwaj syci obywatele.  

Frakcja stale podkreśla wagę zasady skuteczniejszego podziału środków przy sporządzaniu budżetu państwa, dąży do zwiększania budżetu samorządów na świadczenie usług publicznych mieszkańcom.

Członkowie frakcji AWPL w 2013 roku zgłosili poprawkę do Ustawy o Podatku VAT, przewidującą obniżenie podatku VAT na usługi hotelarskie z 21 do 9 proc., sprzyjającą tworzeniu nowych miejsc pracy i konkurencyjności regionu. Sejm poprawkę przyjął.  

W 2013 roku posłowie Frakcji zgłosili poprawkę, przewidującą zwiększenie finansowania z 20 do 30 proc. na budowę i utrzymanie dróg o znaczeniu lokalnym. Sejm przyjął poprawkę w grudniu 2013 roku i już od 2014 roku przeznaczono więcej środków na lokalną infrastrukturę.

 Latem 2015 roku Frakcja zgłosiła kolejną poprawkę do Ustawy o Podatku VAT, przewidującą ulgowy 5-procentowy podatek VAT na najbardziej niezbędne, podstawowe produkty żywnościowe. Przyjęcie poprawki spowodowałoby obniżenie cen produktów żywnościowych pierwszej potrzeby (mleka, chleba, mięsa, ryby i  in.), co zmniejszyłoby obciążenie finansowe osób o najmniejszych dochodach i zwiększyłoby ich zdolność nabywczą. W marcu 2016 roku  Sejm w pierwszym czytaniu poprawkę przyjął. 

Wiosną 2016 r. członkowie Frakcji AWPL-ZChR zgłosili projekt Ustawy o Instytucjach Finansowych, przewidującą opodatkowanie majątku instytucji finansowych (banków). W ten sposób do budżetu państwa wpłynęłyby dodatkowe środki, które byłyby wykorzystane na finansowanie potrzeb społecznych i realizację polityki prorodzinnej (120 euro na dziecko, środki na realizację Ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zwiększenie emerytur i in.). Projekt ma na celu zwiększenie udziału instytucji finansowych we wpływach do budżetu państwa.

Także podczas wiosennej sesji 2016 r. Frakcja zgłosiła projekt Ustawy o Podatku od Handlu Detalicznego, przewidującego opodatkowanie dużych sieci handlowych. W ten sposób przedsiębiorstwa handlu detalicznego i należące do nich sieci handlowe o milionowych dochodach w większym niż dotychczas stopniu przyczyniłyby się do pokrycia potrzeb finansowych państwa.  Jest to sposób, by budzić w biznesie poczucie odpowiedzialności i brać udział w budowaniu dobrobytu państwa i jego obywateli proporcjonalnie do otrzymywanych zysków.    

OŚWIATA

Oświata jest podstawowym czynnikiem rozwoju społeczeństwa, fundamentem wszelkich reform społecznych. Jej podstawowym celem jest zaszczepienie w młodej osobowości podstawowych umiejętności i nawyków potrzebnych do  pełnego, samodzielnego życia oraz pomóc w doskonaleniu  zdolności na przeciągu całego życia. Prawo do uczenia się jest prawem każdego człowieka, zaś oświata – priorytetową dziedziną rozwoju społeczeństwa wspieraną przez państwo.

               Podczas kadencji Frakcja AWPL-ZChR aktywnie działała na rzecz doskonalenia systemu oświaty zwracając szczególną uwagę na ochronę oświaty mniejszości narodowych.  Członkowie Frakcji zgłosili szereg projektów ustaw i rozporządzeń, które przewidują przywrócenie wielkości „koszyczka ucznia“ dla wszystkich szkół i dla szkół mniejszości narodowych do poziomu przedkryzysowego, gdyż w 2009 roku zmniejszony ze względu na panujący kryzys ekonomiczny „koszyczek ucznia“ zarówno ogólny jak i dla szkół mniejszości narodowych nie jest w stanie zapewnić jakości nauczania. 

W 2013 roku Frakcja zgłosiła projekt poprawki do części 1,2,3 artykułu 31 Ustawy o Oświacie, przewidujący obowiązkowe nauczanie religii w szkołach. Wychowanie religijne jest ważnym czynnikiem, który kształtuje ogólnoludzkie i chrześcijańskie wartości i  w ten sposób przyczynia się do zmniejszenia przestępczości wśród dzieci i młodzieży.

               W 2015 roku Frakcja przygotowała i zgłosiła rozporządzenie i rezolucję w sprawie zrównania wysokości wynagrodzeń pedagogów przedszkolnych i wczesnoszkolnych z wynagrodzeniem nauczycieli. Rezolucja została przyjęta przez Sejm. Ministerstwo Oświaty i Nauki w swoim wniosku do budżetu państwa przewidziało środki na wyrównanie płac.

  W 2015 roku Frakcja parlamentarna AWPL brała aktywny udział w pracach nad projektem poprawki do części 2 i 6 artykułu 41 Ustawy o Oświacie, przewidującej wydłużenie terminu do 2017 roku przygotowania do akredytacji programów nauczania na poziomie szkoły średniej. 

   Frakcja aktywnie zabiega o odwołanie ujednoliconego egzaminu maturalnego z języka litewskiego dla szkół mniejszości narodowych. Uczniowie szkół mniejszościowych mają więcej przedmiotów i języków do opanowania, a tym samym mniejszą ilość godzin lekcyjnych z języka litewskiego na przerobienie tego samego programu, co uczniowie litewskich szkół, dla których jest to język ojczysty.

Członkowie Frakcji uczestniczyli w pracach Komisji na rzecz Dobra Dziecka przygotowującej poprawki do szeregu artykułów Ustawy o Oświacie, mających na celu doskonalenie obowiązującego systemu minimalnej i umiarkowanej opieki nad dzieckiem i stworzenie odpowiednich warunków do resocjalizacji i integracji ze społeczeństwem dzieci z zaburzeniami zachowania.

W 2016 roku członkowie Frakcji przygotowali i zgłosili projekty Ustawy o Oświacie, przewidujące na terytoriach tradycyjnie lub licznie zamieszkałych przez mniejszości narodowe stworzenie warunków do kontynuowania nauczania jak w języku państwowym tak i w języku mniejszości narodowej, gwarantując im równe prawa i zapewniając im odpowiednie możliwości do nauki w wybranej szkole.

24 kwietnia 2015 roku członkowie Frakcji zorganizowali Konferencję pt. „Ujednolicony egzamin z języka litewskiego – wyzwania i skutki dla maturzysty, nauczyciela, szkoły“, na której omówiony został wpływ zmian w Ustawie Oświatowej na proces nauczania w szkołach mniejszości narodowych, ze względu na problemy i wyzwania stojące przed uczniami szkół mniejszości narodowych, nauczycielami i samymi placówkami po ujednoliceniu programu nauczania i egzaminu z języka państwowego.

16 marca 2016 roku z inicjatywy posłów AWPL-ZChR w Sejmie odbyła się kolejna konferencja oświatowa pt. „Oświata mniejszości narodowych na Litwie: doświadczenie, teraźniejszość, przyszłość”, na której przy udziale posłów, przedstawicieli rządu, Ministerstwa Oświaty i Nauki oraz społeczności szkolnych omówiono osiągnięcia i problemy oświaty różnych mniejszości narodowych Litwy.

Frakcja zawsze aktywnie wspierała akcje protestów organizowane przez społeczności szkół z polskim i rosyjskim językiem nauczania.

ROLNICTWO I ZWROT ZIEMI

Rolnictwo jest jedną z najważniejszych strategicznych dziedzin gospodarki państwa. Jest ważne w aspekcie ekonomicznym, społeczno-kulturalnym i ochrony środowiska. 

Jeszcze w roku 2013 Frakcja AWPL-ZChR poparła rezolucję Sejmu w sprawie konsekwentnej polityki państwa co do organizmów modyfikowanych genetycznie, w której do Rządu Litwy została skierowana propozycja zajęcia twardego stanowiska w kwestii ograniczania GMO, jako jednego z zasadniczych celów polityki zdrowotnej, rolnej oraz ochrony środowiska.

Frakcja apelowała do rządu i Ministra Rolnictwa o bardziej skuteczne negocjacje w sprawie większego wsparcia UE dla rolników, domaganie się rekompensaty strat producentów mleka spowodowanych embargiem.

Przedstawiciele AWPL-ZChR w ciągu całej kadencji aktywnie pracowali na rzecz zwrotu ziemi

W 2013 roku Frakcja przygotowała i zgłosiła projekt poprawki do artykułów 5 i 12 Ustawy o Przywróceniu Prawa Własności Obywateli do Zachowanych Nieruchomości, przewidującej przedłużenie terminu decyzji o formie zwrotu ziemi dla właścicieli (rekompensata pieniędzmi, działką budowlaną, działką leśną lub rolną). Projekt został odrzucony przez większość posłów.

W 2014 roku Frakcja ponownie zgłosiła poprawki do artykułów 5, 12, 16 i 21 Ustawy o Przywróceniu Prawa Własności Obywateli do Zachowanych Nieruchomości, mający na celu przyspieszenie procesu zwrotu ziemi, a tym samym wywiązanie się państwa z zobowiązań wobec obywateli.

Projekt przewiduje zwrot prawowitym właścicielom ziemi znajdującej się pod budynkami, oddanymi przez państwo w dzierżawę firmom lub instytucjom. W tym przypadku prawa wydzierżawiającego są przekazywane właścicielowi. Poza tym projekt wprowadza dodatkowy sposób rekompensaty za podlegające wywłaszczeniu/wykupowi przez państwo ziemię i zbiorniki wodne w mieście. Prawowity właściciel może w tym wypadku wybrać przydział działki leśnej o takiej samej wartości na terenie wiejskim, gdyż lasy na terytorium miast mają znaczenie państwowe i nie podlegają prywatyzacji.  Projekt został przyjęty częściowo.

MNIEJSZOŚCI NARODOWE

Mniejszości narodowe na Litwie są znaczącą częścią społeczeństwa, są bogactwem państwa, o które trzeba dbać.

Frakcja AWPL-ZChR podczas kadencji podejmowała działania w obronie praw mniejszości narodowych, aktywnie zgłaszała projekty ustaw, mające na celu zapewnienie podstawowych praw i wolności mniejszościom narodowym. Kierowała liczne pisma do instytucji europejskich, w których zabiegała o to, by na Litwie mniejszości narodowe miały takie same prawa i wolności jak w pozostałych krajach Unii Europejskiej i innych państwach. Członkowie Frakcji pięciokrotnie spotykali się z przedstawicielami Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Podczas spotkań zostały szczegółowo omówione problemy, z którymi stykają się mniejszości narodowe na Litwie:  jednakowy próg wyborczy dla partii mniejszości narodowych jak dla pozostałych, brak materiałów i biuletynów wyborczych w językach mniejszości narodowych, zmiana granic okręgów wyborczych, problem z obecnością języków ojczystych w przestrzeni publicznej, polityka telewizji państwowej skierowana przeciwko mniejszościom narodowym.

W roku 2013 Frakcja AWPL-ZChR zgłosiła projekt rozporządzenia Sejmu w sprawie Ustawy o Mniejszościach Narodowych Nr. I-1007 z 29 stycznia 1991 roku uchwalonej przez Radę Najwyższą Republiki Litewskiej-Sejm Odrodzeniowy (Atkuriamasis Seimas), który przewidywał, że do czasu uchwalenia nowej Ustawy o Mniejszościach Narodowych będą stosowane założenia Ustawy z 29 stycznia 1991 roku. Ten akt prawny w przypadku zwartego zamieszkiwania jakiejkolwiek mniejszości narodowej na terytorium jednostki administracyjnej zezwalał na użycie języka mniejszości w urzędach i organizacjach równolegle z językiem państwowym oraz na umieszczenie nadpisów informacyjnych w języku mniejszości narodowej obok nadpisów w języku państwowym.      

Także w roku 2013 Frakcja zgłosiła projekt Ustawy o Mniejszościach Narodowych w celu zapewnienia podstawowych praw i wolności mniejszościom narodowym w jednym akcie prawnym- Ustawie o Mniejszościach Narodowych Litwy.

W 2014 roku Frakcja przygotowała i zgłosiła kolejny projekt Ustawy o Mniejszościach Narodowych, uzgodniony z grupą roboczą powołaną przez rząd oraz odpowiadający wszelkim standardom międzynarodowym.

Jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu w okresie 2008-2012 roku zgłoszony został projekt Ustawy o Mniejszościach Narodowych, który tak jak inne projekty nie został do chwili obecnej przyjęty, z tego powodu, iż rząd nie wykonuje programu,  lekceważąc obywateli innych narodowości oraz ignorując ich problemy.   

Posłowie AWPL-ZChR wspólnie z innymi członkami partii w ciągu ostatnich czterech lat wysłali 12 pism do szefów różnych instytucji Unii Europejskiej.

OCHRONA SOCJALNA, EMIGRACJA I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA

Polityka społeczna jest jedną z najważniejszych dziedzin polityki państwa, która odpowiada na potrzeby człowieka i ma wpływ na jakość życia i zmniejszenie ubóstwa.  Od niej bezpośrednio zależy przyszłość obywateli i całego państwa. Obecnie na Litwie  decyzje są często podejmowane pod wpływem emocji, dla tymczasowego wyciszenia spraw i  problemów, które wstrząsnęły społeczeństwem. Ukierunkowana, długoterminowa strategia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, emigracji i kryzysowi demograficznemu nie istnieje. 

AWPL-ZChR w swoim programie wyborczym z 2012 roku, deklarowała, że podejmie wszelkie starania, by  minimalne wynagrodzenie było nie mniejsze niż 1200 litów, co i zostało osiągnięte. Obecnie minimalne wynagrodzenie miesięczne wynosi 380 euro i stanowi około 50 proc. średniej krajowej. Uwzględniając jednak skok cen towarów i usług po wprowadzeniu euro  nadal jest ono niewystarczająco wysokie.

Frakcja przygotowała i zgłosiła projekt poprawki do Ustawy o Emeryturach z Państwowego Ubezpieczenia Społecznego, który przewiduje ustanowienie zmiennej podstawowej części emerytury  na  poziomie 25 procent średniej krajowej miesięcznej płacy zarobkowej, co umożliwiłoby wzrost emerytur o 32 procenty oraz późniejszej indeksacji emerytur w zależności od wzrostu średniej krajowej. Projekt poprawki został przez Sejm w pierwszym czytaniu przyjęty i trafił pod obrady w komitetach sejmowych.

Posłowie Frakcji uczestniczyli w pracach sejmowej grupy roboczej zajmującej się kwestią rekompensaty części rent i emerytur zmniejszonych w okresie kryzysu ekonomicznego. Grupa robocza zrzeszająca przedstawicieli wszystkich ugrupować politycznych, znajdujących się w Sejmie wnioskowała o rekompensatę niewypłaconej części rent i emerytur oraz opracowała harmonogram wypłat.

W 2014 roku Frakcja uczestniczyła w pracach nad poprawkami do Ustawy o Rekompensacie Rent i Emerytur z Państwowego Ubezpieczenia Społecznego, które przewidują wypłatę części zmniejszonych w okresie kryzysu ekonomicznego rent i emerytur w przypadku śmierci świadczeniobiorcy jego prawowitym spadkobiercom. Te poprawki zostały przez Sejm odrzucone. Frakcja nie dała za wygraną i w 2016 roku zgłosiła analogiczną w treści poprawkę. Jest szansa, że zostanie ona przez Sejm zaaprobowana, gdyż poparło ją wielu posłów z innych frakcji sejmowych.

Frakcja aktywnie wspiera duże rodziny, dąży do poprawy sytuacji demograficznej oraz zwiększenia liczby narodzin. W tym celu Frakcja zgłosiła poprawkę do artykułu 6 Ustawy o Świadczeniach na Dzieci, która przewiduje wypłatę rodzinom co miesiąc świadczenia w wysokości 120 euro na każde drugie i kolejne dziecko. Posłowie z ramienia AWPL-ZChR przygotowali i zgłosili także projekt Ustawy o Karcie Dużej Rodziny adresowany do rodzin wychowujących trójkę lub więcej dzieci. Karta Dużej Rodziny obejmie szeroką gamę towarów i usług, które będą dostępne dla posiadaczy Karty na bardziej korzystnych warunkach.  Karta przewiduje także szereg zniżek na transport, sport i rozrywkę, zajęcia dla dzieci i in.  Program powinien włączać ulgi i zniżki oferowane zarówno przez sektor  państwowy jak i prywatny. Projekty zostały w pierwszym czytaniu przyjęte przez Sejm.

Członkowie Frakcji udzielili wsparcia oraz uczestniczyli w pracach nad projektem Ustawy o Umocnieniu Rodziny, który w bieżącym roku trafił pod obrady Sejmu.

W 2015 roku Frakcja zgłosiła rozporządzenie i rezolucję w sprawie wysokości wynagrodzeń służbowych pracowników, którzy nie należą do kategorii urzędników państwowych, zatrudnionym w instytucjach czy urzędach sektora administracji publicznej, instytucjach samorządowych i innych organizacjach budżetowych. Wymienione akty prawne przewidują wzrost wynagrodzeń  wykwalifikowanych pracowników sektora publicznego, gdyż wynagrodzenia tych pracowników mimo rosnącego przez szereg lat minimalnego wynagrodzenia miesięcznego pozostały niezmienne i wkrótce mogą osiągnąć poziom płacy minimalnej.  Akty prawne zostały zaaprobowane przez Sejm.

 W 2014 roku Frakcja zgłosiła projekt Ustawy o Wspieraniu Zatrudnienia, przewidujący zwiększenie poziomu aktywności osób w wieku 50-64 lat. Projekt ma na celu większe wykorzystanie potencjału pracowniczego i doświadczenia, zwiększenie udziału w rynku pracy, aktywności społecznej osób starszych. 

OCHRONA ZDROWIA

Należy szukać sposobów ulepszenia systemu ochrony zdrowia na Litwie. Powinien on być dostępny dla pacjenta, zaś oszczędność środków nie powinna odbijać się na jakości usług medycznych.

Frakcja poprzez konkretne działania zabiegała o przyznanie większych kwot  na opiekę paliatywną dla szpitali i hospicjum, wsparła inicjatywę obniżenia podatku VAT na leki.

Frakcja AWPL-ZChR zawsze popierała i będzie popierać projekty ustaw dążące do doskonalenia systemu ochrony zdrowia, by był on zrozumiały, przejrzysty i sprawiedliwy.  

KULTURA, SPORT I POLITYKA MŁODZIEŻOWA

Frakcja AWPL-ZChR zawsze aktywnie wspierała projekty ustaw związane z zatrudnieniem młodzieży, pielęgnowaniem własnej kultury, edukacją kulturalną młodego pokolenia, a także akty prawne propagujące ideę „sport dla wszystkich” i budowę boisk w miejscowościach wiejskich.

Członkowie Frakcji fundują nagrody, wspierają finansowo różne imprezy sportowe i kulturalne, które pobudzają aktywność młodzieży czy innych grup wiekowych, popularyzują zdrowy tryb życia.

POLITYKA OBRONNA

W 2005 r. AWPL-ZChR udzieliło poparcia projektowi ustawy przywracającej zasadniczą służbę wojskową. AWPL-ZChR jest zdania, że służba zasadnicza jest potrzebna, chociaż  odbywanie służby wojskowej nie powinno być przymusowe. W tym celu należy poszerzyć zakres służby ochotniczej i „wychować” wojsko zawodowe. W ten sposób do wojska corocznie powoływani będą wyłącznie ochotnicy, co z kolei zapewniłoby profesjonalizm armii.

ZAPEWNIENIE PRAWORZĄDNOŚCI I WALKA Z KORUPCJĄ

System prawny współczesnej Litwy odpowiedzialność karną, jako narzędzie obrony społeczeństwa przed różnymi naruszeniami prawa, uznaje za środek ostateczny. Frakcja AWPL-ZChR w roku 2014 zgłosiła poprawkę do artykułu 287 Kodeksu Karnego zaostrzającą odpowiedzialność karną za przemoc psychiczną i fizyczną wobec urzędników państwowych lub pracowników administracji publicznej, szczególnie za szantaż jako narzędzie wpływów na decyzje urzędników państwowych.

W 2015 roku Frakcja głosowała za upowszechnieniem informacji o byłych współpracownikach sowieckiej służby specjalnej KGB, którzy przyznali się do współpracy. Niestety, większość sejmowa uznała, że pozostaną one tajne przez następne 75 lat.

ROZWIJANIE DUCHOWOŚCI. KOŚCIÓŁ

AWPL-ZChR wspierała projekty ustaw, przewidujących poprawę warunków finansowych osób duchownych  tradycyjnych wspólnot religijnych w wieku emerytalnym.

Podczas prac nad budżetem państwa Frakcja co roku zgłasza propozycje by przeznaczyć środki na odbudowę kościołów.

Już na początku kadencji frakcja AWPL-ZChR zgłosiła projekt ustawy O ochronie życia w fazie prenatalnej, której celem jest ochrona życia ludzkiego od poczęcia. Projekt spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, został przedyskutowany w różnych grupach roboczych, podczas konferencji. Dyskusja nad projektem w Sejmie się przeciągnęła i ustawa nie została jeszcze przyjęta.

Frakcja jednogłośnie głosowała przeciwko eutanazji. Pozbawienie kogoś życia jest przestępstwem, które nie może zostać uprawomocnione i zwolnione od kary.

Frakcja AWPL-ZChR brała udział w pracach i poparła projekt ustawy o zmianie artykułu 38 Konstytucji, której celem było umocowanie w Konstytucji instytucji rodziny opartej na małżeństwie rozumianym jako dobrowolny związek mężczyzny i kobiety oraz rodziny wynikającej z macierzyństwa i ojcostwa. W Sejmie odbyło się już pierwsze czytanie projektu.

W bieżącym roku Sejm obradował również nad projektem Ustawy o Zapłodnieniu Pomocniczym (pozaustrojowym). Projekt ten zbudowany w taki sposób, by okazać realną pomoc bezpłodnym parom małżeńskim pragnącym doczekać się potomstwa, uwzględniający prawo dziecka poczętego i jednocześnie przeciwdziałający nadużyciom (produkcja nieograniczonej ilości zarodków, zamrażanie zarodków, wykorzystanie komórek rozrodczych od osób nieżyjących) został poparty prze wszystkich posłów frakcji AWPL-ZChR.                                    

Posłowie Frakcji regularnie uczestniczyli w spotkaniach parlamentarzystów z biskupami i księżmi.

10 września 2013 roku posłowie Frakcji zorganizowali w Sejmie wystawę pt. „Bądźcie świadkami Chrystusa“ poświęconą 20. rocznicy wizyty Ojca Świętego św. Jana Pawła II na Litwie.

Jesienią 2015 roku z inicjatywy Frakcji AWPL-ZChR została zorganizowana konferencja „Nieodkryte możliwości turystyczne: Wilno - miasto Miłosierdzia”. Celem konferencji była dyskusja z okazji Jubileuszowego Roku Miłosierdzia oraz zwrócenie szczególnej uwagi na miejsca związane z kultem Miłosierdzia Bożego w Wilnie.

III. PODSUMOWANIE

Członkowie Frakcji AWPL-ZChR współpracują aktywnie z wyborcami. Organizują oni regularne spotkania, uczestniczą w konferencjach, dyskusjach i innych wydarzeniach, utrzymują liczne kontakty z samorządami, instytucjami państwowymi i organizacjami, na bieżąco śledzą postęp prac, w ramach swoich kompetencji przygotowują opracowania i propozycje rozwiązania.

Dzięki dobrej współpracy z samorządami i dobrej znajomości potrzeb mieszkańców Wileńszczyzny, posłowie AWPL-ZChR niejednokrotnie z dobrym skutkiem składali wnioski i propozycje do budżetu państwa o dofinansowanie projektów, służących wyrównaniu szans mieszkańców wsi i miast oraz służące poprawie warunków życia społeczeństwa. Zrealizowano projekty inwestycyjne, przeprowadzono renowację budynków użyteczności publicznej, dróg i tp.

Wykonana praca, zdobyte doświadczenie pozwala określić dążenia na przyszłość, zakreślić plany dalszych działań dla dobra całego społeczeństwa i każdego człowieka oraz z determinacją dążyć do ich realizacji.


 

W imieniu Frakcji sejmowej AWPL-ZChR

starosta Rita Tamašunienė