Menu / szukaj

Doroczna konferencja AWPL-ZChR

W Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się dzisiaj doroczna konferencja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR).
Słowo wstępne wygłosił przewodniczący AWPL-ZChR Waldemar Tomaszewski. Kolejnym punktem porządku obrad było podsumowanie pracy w Oddziałach AWPL-ZChR: sprawozdania z realizacji programów wyborczych za rok 2016, analiza wyników wyborów 2016 r. oraz plany na rok 2017 (prezesi Oddziałów). W dalszej części konferencji delegaci wysłuchali sprawozdania Sejmowej Frakcji AWPL-ZChR (starosta) oraz sprawozdań radnych o pracy z wyborcami (prezesi frakcji). Ostatnim punktem porządzku dziennego było podsumowanie roku, omówienie sytuacji politycznej oraz najbliższych planów i zadań AWPL-ZChR (przewodniczący).

Delegatów konferencji przywitał Waldemar Tomaszewski, przewodniczący AWPL-ZChR. Obrady rozpoczęto od odmówienia Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Zbigniew Jedziński, prezes oddziału partii w rejonie święciańskim, poseł, przedstawił najważniejsze prace wykonane w rejonie w 2016 r. Na projekty inwestycyjne przyznano rejonowi ponad półtora miliona euro, a na finansowanie projektów i modernizację budynków kultury – ponad pół miliona euro. Na modernizację i remont obiektów ochrony zdrowia skierowano niemal pół miliona euro, w ramach programu remontu i poszerzenia sieci dróg miejscowych wykonano prac na kwotę ponad półtora miliona euro. W Podbrodziu za ponad 320 tys. euro zbudowano most dla pieszych przez rzekę Żejmiana. Sprawozdawca mówił również o projektach zrealizowanych z funduszy unijnych, zaś dokonując porównania wyników wyborów do Sejmu w roku 2012 i 2016 w rejonie święciańskim, odnotował krótkim, acz wymownym: „Wynik został powtórzony”.

Maria Pucz, prezes Trockiego Rejonowego Oddziału AWPL-ZCHR, podsumowując pracę oddziału za rok ubiegły, mówiła o inwestycjach i ulepszaniu infrastruktury w rejonie. W 2016 roku Samorząd Rejonu Trockiego wspólnie z Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska“ realizował trzy projekty inwestycyjne w dziedzinie oświaty. Wicemer rejonu trockiego cieszyła się, że szkoła średnia w Połukniu uzyskała miano gimnazjum. „Będziemy mieli gimnazjum w Połukniu. W lutym będziemy na posiedzeniu rady zatwierdzać status gimnazjum i nową nazwę szkoły. Jest to kolejne nasze zwycięstwo. Jest to dla nas, Polaków w samorządzie trockim, bardzo ważne” – powiedziała polityk. W roku ubiegłym zakończona została m.in. budowa Centrum Kultury w Rudziszkach, polepszano stan dróg, oświetlano ulice, urządzono place do gry w koszykówkę w Trokach i Landwarowie oraz plac do siatkówki plażowej w Trokach.

„Priorytetem naszych działań była i jest oświata” – oświadczyła Wanda Krawczonok, prezes Oddziału partii m. Wilna, przypominając o walce stoczonej w ostatnim czasie przez Polaków o zachowanie szkół polskich w stolicy. „Dziś w Wilnie realizowane projekty w większości swojej rozpoczęte były w poprzedniej kadencji, kiedy AWPL współrządziła w Wilnie” – powiedziała polityk. Jednym z takich projektów jest projekt techniczny cmentarza na Rossie. Został wykonany i dziś zostają do przeprowadzenia przetargi i prace wykonawcze. Wiceszefowa Sejmowej Frakcji AWPL-ZChR dodała: „Staraniem naszych radnych zaoszczędzono 15 mln euro przy zakupie nowych autokarów” – poinformowała polityk. W. Krawczonok zaznaczyła, że nowa droga objazdowa zachodnia również jest zrealizowanym projektem z poprzedniej kadencji.

Rasa Tamošiūnienė, przemawiając w imieniu Oddziału partii w rejonie szyrwinckim, powiedziała, że w wyborach samorządowych ona, jako przedstawicielka AWPL-ZChR, zdobyła jeden mandat. „Mam wolny mandat, popieram uchwały rady, które są korzystne dla mieszkańców” – powiedziała. Za największy sukces uznała zakończenie budowy dobudówki szkoły w Borskunach. „Z pomocą poseł Rity Tamašunienė, dzięki aktywności rodziców udało się zrealizować to dawne marzenie Polaków. Dzieci placówki borskuńskiej są bardzo szczęśliwe” – powiedziała. Poinformowała, że wspólnie z Szyrwinckim Oddziałem ZPL organizuje imprezy, spotkania, wycieczki i pielgrzymki, a jedyny w tym regionie polski zespół „Czerwone maki” działa już od 27 lat i jest największym organizatorem życia kulturalnego rejonu. Mówiąc o sytuacji wyborczej, R. Tamošiūnienė zaznaczyła, że głosów Polaków w okręgu szyrwinckim w wyborach do Sejmu nie maleje. W 2016 roku na AWPL-ZChR oddano podobną liczbę głosów jak w 2012 roku. „Niemałe poparcie mieliśmy w rejonie malackim, z którym nawiązaliśmy współpracę i będziemy ją rozwijać” – zadeklarowała radna. 

Maria Rekść, prezes Oddziału partii rejonu wileńskiego, powiedziała, że w 2016 roku samorząd rejonu stołecznego zrealizował wiele projektów. Cieszyła się z tego, że wszystkie szkoły średnie zostały gimnazjami. „Na terenie rejonu zbudowano 20 nowych boisk, 10 nowych placówek oświatowych, ukończono renowację i modernizację w 16 placówkach oświatowych, dokonano renowacji 4 placówek oświatowych” – wymieniała mer rejonu wileńskiego. Ze swoich środków budżetowych samorząd nabył 7 autobusów szkolnych na sumę 273 tys. euro, obecnie placówki oświatowe samorządu dysponują 36 autobusami szkolnymi, co czyni z rejonu wileńskiego lidera w kraju pod tym względem. Mer mówiła też o inwestycjach w infrastrukturę drogową, oświetleniową, gospodarki wodnej. „Rejon wileński w różnych rankingach plasuje się w czołówce samorządów” – oświadczyła mer i zadeklarowała, że przedstawiciele partii dołożą wszelkich starań, by zrealizować program wyborczy w całości.

Zdzisław Palewicz, mer rejonu solecznickiego, złożył sprawozdanie z realizacji programu wyborczego w Solecznickim Oddziale Rejonowym AWPL–ZChR za rok 2016. „To, co planowaliśmy, to zrobiliśmy, a nawet więcej” – powiedział mer. Do sukcesów Z. Palewicz zaliczył uzyskanie stabilności finansowej, zmniejszenie zadłużenia wypłacalność samorządu. „W 2016 roku zostały zrealizowane trzy projekty inwestycyjne, dotyczące rekonstrukcji budynków placówek publicznych. Szczególna uwaga nadal była kierowana na modernizację i budowę nowych dróg oraz chodników. W ciągu roku urządzono 8 linii oświetlenia ulicznego. Udało się dotrzymać danych obietnic dotyczących renowacji bloków mieszkaniowych. W 2016 roku dokonano remontu 11 bloków. Wartość inwestycji stanowi 2 mln 171 tys. euro” – referował prezes Oddziału partii w rejonie solecznickim. Mówiąc o rolnictwie, powiedział: „Idziemy do przodu, mamy postępy, ziemia nie leży odłogiem”. Mer cieszył się również z sytuacji w dziedzinie oświaty: „Edukacja jest sprawą priorytetową. Wszystkim szkołom średnim udało się uzyskać status gimnazjum. W każdym starostwie działa przedszkole” – punktował mer. „Nie wątpię, że nasz program wyborczy zostanie zrealizowany w całości” – zapowiedział mer.

„Rok 2016 był złożonym wyborczym, ale też i bardzo pracowitym rokiem. Sejmowa Frakcja AWPL–ZChR w 2016 roku brała aktywny udział w działalności ustawodawczej, zarejestrowała nowe projekty ustaw, zgłosiła poprawki, mające na celu doskonalenie ustaw już obowiązujących, w sposób zdecydowany i konsekwentny zajmowała stanowisko w aktualnych dla społeczeństwa kwestiach. Członkowie Frakcji AWPL-ZChR brali aktywny udział w spotkaniach z mieszkańcami i rozwiązywaniu ich problemów” – powiedziała, składając sprawozdanie, Rita Tamašunienė, starosta Sejmowej Frakcji AWPL-ZChR. Wybory do Sejmu, były, jak powiedziała polityk, zakończyły się dla partii sukcesem: udało się zachować poprzednią pozycję bez względu na wszystkie negatywne czynniki czy sztucznie tworzone przeszkody, którymi usiłowano partię osłabić. Członkowie Frakcji AWPL-ZChR samodzielnie, z własnej inicjatywy lub wspólnie z posłami z innych frakcji w 2016 roku przygotowali 26 projektów aktów prawnych. Najważniejszymi są projekty dotyczące umocnienia i wspierania rodziny, jak również projekty mające na celu zwiększenie dochodów osób najmniej zarabiających i w wieku emerytalnym. Projekty ustaw przygotowane przez Frakcję AWPL-ZChR w 2016 r. są na różnych stadiach procesu legislacyjnego. Z 26 projektów ustaw, zarejestrowanych w Sejmie w 2016 roku, 14 zostało zaprezentowanych w Sejmie, 4 są po drugim czytaniu, zaś 4 projekty zostały uchwalone. „Przyjmujemy interesantów z całego kraju, nieraz posłowie sami jadą na spotkania z lokalnymi wspólnotami” – oświadczyła poseł.

Sprawozdania o pracy radnych AWPL-ZChR z wyborcami w samorządach złożyli prezesi frakcji. Sprawozdania złożyli: Antoni Jundo, prezes frakcji partii samorządzie rejonu święciańskiego, i Renata Cytacka, prezes frakcji AWPL-ZChR w samorządzie m. Wilna.

Lider partii Waldemar Tomaszewski na zakończenie obrad podsumował rok ubiegły. „Trudno będzie podsumować, bo wykonano wiele pracy, zaangażowanych jest wiele oddanych ludzi” – powiedział. Apelował, by pamiętać o Polakach, którzy odeszli w roku ubiegłym. Podziękował wszystkim aktywnym działaczom za udane wybory, za wysiłek. „Warto było to robić” – ocenił.

Lider partii wyraził satysfakcję z faktu pomyślnego dla polskiej społeczności zakończenia procesu akredytacji szkół średnich. „Mamy na Litwie 36 polskich gimnazjów, stanowią one 10% wszystkich gimnazjów w kraju. To nie przyszło samo, jest to wynik żmudnej, wytężonej pracy. Nie można się na tym zatrzymać, powinniśmy pozyskiwać nowych uczniów” – powiedział. Poinformował, że do klas pierwszych w szkołach polskich przyszło w tym roku szkolnym o 50 pierwszaków więcej. „Ten wskaźnik cieszy” – skomentował.

Mówiąc o wyborach, lider partii powiedział, że w rejonach wileńskim, i solecznickim wybory przeszły dobrze. Procentowo otrzymano w rejonie wileńskim (52%) znacznie więcej głosów, a w rejonie solecznickim (71%) – więcej również ilościowo. Procentowo najwięcej głosów straciła AWPL-ZChR w Kłajpedzie. „W Wilnie straciliśmy 4 tys. głosów. W stolicy inne mniejszości narodowe głosowały nieco inaczej przy określonej nagonce prowadzonej w mediach” – zaznaczył.

„Odnotować również należy, że mamy też wzrosty na Litwie. To jest wymowne. To nie był masowy wzrost, ale nawet w Kownie zdobyliśmy o 50 głosów więcej (wzrost do 650 głosów). W około 20 samorządach zdobyliśmy nawet kilkakrotnie więcej głosów. W Poniewieżu mieliśmy 24 wyborców, teraz głosy na nas oddało 64 mieszkańców. W dzielnicy Aukstaitijos odnotowaliśmy wzrost liczby wyborców z 24 do 42, w Radziwiliszkach z 29 do 61. W dzielnicy Dzukijos odnotowaliśmy znaczący wzrost: z 25 wyborców do 99. W dzielnicy wyborczej Kaisiadoriu–Elektrenu liczba sympatyków partii wzrosła ze 115do 173, a w dzielnicy Ukmerges z 37 do 69” – podkreślił.

„Chociaż liczba głosów jest nieduża, ale jest to pozytywna tendencja zdobywania głosów tam, gdzie dotąd nigdy nie mieliśmy – zwłaszcza że frekwencja była niższa. Jest to pierwsze pokłosie poszerzenia naszej nazwy, ideologii. Doszli Litwini, jak można wnioskować – wierzący. Jest to dobra perspektywa” – skomentował.

„Powinniśmy nieustannie pracować dla ludzi – to powinno być naszym niezmiennym mottem” – apelował lider partii.

Mówiąc o mediach, W. Tomaszewski zaznaczył: „Jeśli nie możemy wygrać w mediach, bo siły są nierówne, to wszystko jesteśmy w stanie wyjaśnić podczas spotkań z ludźmi” – o wadze bezpośrednich rozmów z mieszkańcami mówił polityk i uwrażliwiał na bieżące zagrożenia: „Najbardziej niebezpieczna walka z polskością toczy się w języku polskim”.

W. Tomaszewski podziękował członkom i sympatykom partii za pracę dotychczasową i prosił o więcej.

Prezes partii przypomniał, że w roku 2016 miało w Polsce miejsce niesłychanie ważne wydarzenie, jakim było ogłoszenie Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Pierwsza natomiast Intronizacji Chrystusa Króla dokonała Wileńszczyzna: w 2009 roku w rejon wileński, a następnie rejon solecznicki. „Wileńszczyzna nadała ton dla Państwa Polskiego” – powiedział polityk, fakt ten również zaliczając do sukcesów działań Polaków na Wileńszczyźnie.

www.L24.lt

2017-01-20