Menu / szukaj

Konferencja AWPL-ZChR zatwierdziła program i kandydatów w wyborach do Sejmu

W Wilnie zakończyły się właśnie obrady konferencji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR). Podczas konferencji złożono sprawozdanie z działalności sejmowej frakcji AWPL-ZChR w kadencji Sejmu Republiki Litewskiej 2012–2016, zatwierdzono kandydatów ugrupowania w wyborach do Sejmu, które odbędą się 9 października br., oraz program wyborczy.
Na początku konferencji, która miała charakter roboczy, Waldemar Tomaszewski, lider AWPL-ZChR, europoseł, przywitał gości obrad: Michała Mackiewicza, prezesa ZPL, Józefa Kwiatkowskiego, prezesa „Macierzy Szkolnej”, posła na Sejm Litwy, przewodniczącą Komisji Nadzorczej ugrupowania Rasę Tamošiūnienė, i ponad 70 delegatów konferencji.

Przewodniczący W. Tomaszewski zaprosił do pracy w roboczym prezydium wiceprezesów ugrupowania: mera rejonu wileńskiego Marię Rekść, posła na Sejm Wandę Krawczonok i mera rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.

W imieniu 8 posłów z frakcji AWPL-ZChR w litewskim parlamencie sprawozdanie z działalności klubu parlamentarnego w kadencji Sejmu 2012–2016 złożyła Rita Tamašunienė, starosta sejmowej frakcji AWPL-ZChR. W imieniu 8 posłów z frakcji AWPL-ZChR w litewskim parlamencie sprawozdanie z działalności w kadencji Sejmu 2012–2016 złożyła Rita Tamašunienė, starosta sejmowej frakcji AWPL-ZChR. Sprawozdanie zostało nie tylko szczegółowo przedstawione przez starostę klubu R. Tamašunienė,ale też zostało przedłożone delegatom w bardzo solidnie opracowanej oprawie papierowej. Sprawozdanie zamieszczamy poniżej.

Starosta klubu parlamentarnego słowa wdzięczności kierowała pod adresem lidera partii W. Tomaszewskiego, dziękując mu za pomoc, mądrość, słowa otuchy, ale też krytykę i dyscyplinowanie.

Przewodniczący ugrupowania wyraził zadowolenie z efektów pracy klubu parlamentarnego Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin. „Jestem zadowolony z pracy naszej frakcji” – dziękując wszystkim posłom, powiedział Waldemar Tomaszewski i dodał, że „praca ta jest trudna, czasami nerwowa, ale udało im się godnie pracować przez te cztery lata”. Lider zaznaczył, że posłowie byli pracowici i aktywni, podkreślił ogromną rolę przewodniczącej klubu R. Tamašunienė.

Dziękując posłom z frakcji za pracę, wiceprezes partii Zdzisław Palewicz powiedział, że złożone przez starostę R. Tamašunienė sprawozdanie jest pokazaniem zaledwie części pracy, której za 4-letnią kadencję wykonano znacznie więcej, wymieniał też cechy, które stały się znakiem rozpoznawczym frakcji AWPL-ZChR. „Po 4 latach szczerze możemy powiedzieć, że nasi posłowie, doświadczeni politycy, obronną ręką wyszli z niełatwej sytuacji. Naszych posłów cechuje pryncypialność, profesjonalizm, pracowitość, udało się im niemało zrobić, co oznacza, że ich poczynaia i praca są skuteczne”.

Przedstawienie programu wyborczego na najbliższe 4 lata lider partii rozpoczął katolickim pozdrowieniem „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”, zaznaczając, że fundamentem pracy AWPL-ZChR są wartości chrześcijańskie, moralne – przede wszystkim uczciwość w działalności społecznej i politycznej, jak też wartości rodzinne.

Mówiąc o konieczności przeprowadzenia reformy administracyjnej i zarządzania państwem, W. Tomaszewski wskazywał m.in. na najsłabszy w całej UE samorząd terytorialny. „Musimy wiele zrobić w tym kierunku” – oświadczył.

Nakreślając kierunki polityki prorodzinnej i socjalnej, przewodniczący oświadczył, że rodzinom na Litwie należy koniecznie zapewnić właściwe dochody i prawo do godnego życia. Mówił m.in. o propozycji wypłacania co miesiąc świadczenia w wysokości 120 euro na każde drugie i kolejne dziecko, o konieczności zwiększania emerytur na Litwie, które są najniższe w Europie.

W obszarze polityki podatkowej W. Tomaszewski zgłosił propozycję opodatkowania banków, które to podmioty, jak powiedział, „najwięcej zarabiają, a najmniej się dzielą”. Wskazał na konieczność przeciwdziałania możliwościom unikania płacenia podatków przez banki.

„Sprawiedliwość nie funkcjonuje należycie w naszym kraju” – problem sformułował lider partii, dlatego, jego zdaniem, konieczne jest przeprowadzenie reformy sądownictwa, wzmocnienie instytucji ławy przysięgłych w celu zapewnienia większej kontroli społecznej nad sądami. Przewodniczący AWPL-ZChR powiedział, że konieczne jest też przeprowadzenie lustracji na Litwie. „Należy przeprowadzić lustrację, by zapobiec możliwościom szantażowania osób i nareszcie położyć kres rozmowom i dyskusjom na ten temat” – oświadczył.

Poruszając niezwykle ważny temat oświaty, lider opowiedział się za odejściem od obecnego systemu finansowania szkół, tzw. koszyczka ucznia, który z dziecka uczynił towar. Podkreślił konieczność zachowania szkół w miejscowościach wiejskich. „Naszym samorządom na Wileńszczyźnie udało się zachować szkoły na wsi, ponadto działające tutaj szkoły średnie z sukcesem uzyskały status gimnazjum” – wymieniał osiągnięcia.

Tematem bardzo ważnym, jak zaznaczył, jest ochrona zdrowia. „W tej dziedzinie jest wiele do zrobienia, na to należy skierować znacznie większe niż obecnie fundusze, które można pozyskać poprzez lepsze zbieranie podatków” – powiedział. Opowiedział się za stworzeniem takiego systemu, który by zapewnił, by żaden mieszkaniec nie odczuł problemu niedoboru leków. „Nasi emeryci na leki wydają obecnie połowę emerytury i nie mają z czego się utrzymać” – ubolewał i zaproponował, by dążyć do tego, by po 75. roku życia osoby miały zapewnione darmowe podstawowe leki i wprowadzić ulgi na leki dla rodzin.

Poruszając temat praw mniejszości narodowych, zaznaczył, że należy czynić starania, by na Litwie zostały wdrożone najlepsze modele funkcjonowania mniejszości. Mówiąc o dotychczasowych efektach zabiegów w obszarze zapewnienia praw mniejszości narodowych, powiedział: „Określone postępy już są, widmo wielotysięcznych kar już nie istnieje, na domach już mamy napisy napisy w języku ojczystym, z jakiego to prawa powinniśmy aktywnie korzystać. Jesteście elitą, liderami naszej społeczności, przykładem dla innych” – powiedział do zebranych, nawołując do odważnego korzystania z prawa do używania języka ojczystego w nazewnictwie topograficznym. Podkreślił, że wywalczenie prawa do używania języka ojczystego w napisach i przełamanie niechęci władz było możliwe dzięki uporowi, determinacji i solidarności polskiej społeczności.

Oceniając sektor rolnictwa w naszym kraju, zaznaczył, że nie do przyjęcia jest to, że ogromne połacie ziemi leżą odłogiem, opowiedział się za przejściem na biopaliwa, zwiększenie zaangażowania państwa w sektor rolniczy, aktywniejsze pozyskiwanie funduszy unijnych na rozwój tego sektora, który nie tylko zapewniłby nowe miejsca pracy, ale też większy eksport. Niezawisłość energetyczną, zdaniem polityka, zwiększyłoby pozyskiwanie energii z biopaliw, które zapewniają energię o 30% tańszą niż tę pochodzącą z gazu.

Polityk wyraził opinię, że należy zwiększyć zaangażowanie finansowe państwa na policję, a policja samorządowa ma być finansowana z budżetu państwowego. Zaznaczył, że municypalni policjanci są ogromną pomocą dla mieszkańców i policja ta z sukcesem funkcjonuje w innych krajach.

W temacie polityki zagranicznej lider AWPL-ZChR wskazywał na dalszą eurointegrację i integrację w ramach NATO, wzmacnianie kontaktów w tych strukturach, ale też podkreślił znaczenie utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami. „Innego wyjścia, poza dobrą współpracą, nie ma” – powiedział i oświadczył, że należy, na przykład, przywrócić reżim bezwizowy przynajmniej z Białorusią.

Poruszając temat emigracji i imigracji, określił go mianem aktualnego na naszym kontynencie, a zadaniem władzy, oświadczył, jest spowodowanie powrotu do kraju emigrantów z Litwy i zapewnienie dla każdej rodziny, by ich dzieci mogły znaleźć pracę i osiągnąć dobrobyt w kraju, a nie w oderwaniu, na emigracji, która, między innymi, osłabia więzi rodzinne. Skrytykował pomysł opodatkowania dochodów emigrantów z Litwy. „To naganna myśl” – ocenił. W temacie problemu migracyjnego oświadczył: „Nie ma przyzwolenia na przyjęcie ekonomicznych uchodźców, bo nie najlepiej żyją nasi obywatele, musimy w pierwszej kolejności zadbać o własnych mieszkańców. Tymczasem naszym obowiązkiem jest wyciagnięcie ręki do osób prześladowanych w krajach, gdzie trwają wojny, w szczególności do chrześcijan” – powiedział, ale dodał przy tym, że ich przyjęcie ma się odbywać na podstawie wyczerpujących danych o osobach i ich dogłębnym przeanalizowaniu.

„Kultura i ochrona dziedzictwa – to zaniedbane działki, w tym obszarze jest wiele do zrobienia” – powiedział, wymieniając m.in. konieczność odnowienia pałacyków, jakich jest wiele w kraju. Na to potrzeba, jak zaznaczył, wsparcia z budżetu centralnego. „I o to będziemy zabiegali” – zapewnił.

Duchowość, powiedział, ma dla ugrupowania znaczenie zasadnicze i pokreślił potrzebę podwyższenia poprzeczki w tym obszarze. „Chrześcijańska rodzina – to przede wszystkim rodzina wychowująca dzieci w kierunku chrześcijańskim. W polskich szkołach tak jest” – ocenił.

Prognozując wyniki wyborów do Sejmu i przedstawiając cele strategiczne, W. Tomaszewski zaznaczył, że oczekiwaniem minimum jest utrzymanie 8-osobowego klubu parlamentarnego. „I to jest bardzo realne” – ocenił, ale dodał, że ambicją jest zwiększenie, wręcz podwojenie liczebności posłów z ramienia konferencji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin w parlamencie Litwy. „16 posłów – to, być może, plan zbyt optymistyczny, ale realny przy aktywnej i udanej naszej pracy i, oczywiście, poparciu Opatrzności”.

W ramach dyskusji jeden z delegatów zaproponował włączenie do programu wyborczego zapisu o całkowitej restytucji praw do gruntów. Waldemar Tomaszewski, odnosząc się do propozycji, wskazał, że ten skomplikowany temat „podnosiliśmy i podnosimy”. „Zwrot ziemi na Litwie – to totalna krzywda jej prawowitym właścicielom” – ocenił lider AWPL-ZChR i podkreślił, że partia jak najbardziej zabiega o całkowity zwrot ziemi.

Z sali padło pytanie nt. współpracy z innymi mniejszościami narodowymi, które lider skwitował stwierdzeniem: „Nie wyróżniamy żadnej narodowości, pracujemy z wszystkimi ludźmi dobrej woli, w tym mamy na liście wielu rodowitych Litwinów. Na współpracę z mniejszościami narodowymi jesteśmy naturalnie skazani i będziemy tę współpracę kontynuowali. Mamy dziś mocną pozycję, nie musimy upraszać kandydatów zapraszając na listy, a tylko najbardziej dostojni znajdują się na nich. Mamy dobrą renomę wśród sojuszników, a nawet oponentów”.

Delegaci zatwierdzili program wyborczy i kandydatów na liście krajowej i w okręgach jednomandatowych.

Konferencja poprzez jednogłośne glosowanie podjęła też decyzję o przekazaniu pełnomocnictw dla Rady Naczelnej partii w razie obiektywnych przyczyn do wprowadzenia ewentualnych korekt listy.

Kandydaci AWPL-ZChR na 141-osobowej liście krajowej:

1. Waldemar Tomaszewski

2. Michał Mackiewicz

3. Rita Tamaszuniene

4. Wanda Krawczonok

5. Zbigniew Jedziński

6. Jozef Kwiatkowski

7. Jarosław Narkiewicz

8. Jarosław Kamiński

9. Czesław Olszewski

10. Tadeusz Andrzejewski

11. Bolesław Daszkiewicz

12. Maria Pucz

13. Gediminas Janawiczius

14. Tadeusz Ławrynowicz

15. Edyta Szyszko

16. Danuta Janina Jusiel

17. Renata Cytacka

18. Edyta Tamosziunaite

19. Renata Sobieska-Monkiewicz

20. Gintare Pugaciauskaite.

21. Leokadia Poczykowska

22. Władysław Kondratowicz

23. Antoni Jundo

24. Teresa Sołowjowa

25. Rasa Tamosziuniene

26. Edmund Szot

27. Waldemar Rybak

28. Irena Karpawicziene

29. Iwona Czerniawska

30. Irena Baranowska

31. Oswaldas Kuzmickas

32. Tadeusz Romanowski

33. Regina Abłom

34. Jerzy Obłoczyński

35. Władysław Jedziński

36. Alina Kowalewska

37. Marian Bujnicki

38. Jerzy Zaranka

39. Regina Dowejko

40. Teresa Dziemeszko

41. Antoni Bandalewicz

42. Jarosław Wojciechowicz

43. Irena Bejnar

44. Tadeusz Tuczkowski

45. Krystyna Mikołajuniene

46. Henryk Kasperowicz

47. Waldemar Szełkowski

48. Anna Jankowska

49. Henryk Tomaszewicz

50. Wacław Wiłkojć

51. Alina Rizgeliene

52. Artur Ludkowski

53. Krystyna Zimińska

54. Żaneta Jankowska

55. Ola Łukaszewicz

56. Walerij Koczan

57. Alicja Pieślak

58. Marian Szpakowski

59. Regina Miłoszewicz – Pawlukowicz

60. Greta Zacharewicz

61. Zbigniew Maciejewski

62. Grzegorz Sakson

63. Anna Jesviliene

64. Edward Woroszyński

65. Franciszek Żeromski

66. Teresa Radżiuniene

67. Witalij Żemojtin

68. Józef Wasilewski

69. Elita Sinkiewicz

70. Olga Bielasz

71. Swetlana Benickiene

72. Zbigniew Sinkiewicz

73. Jolanta Stankiewicz

74. Maria Suchocka

75. Andrzej Kuleviczius

76. Ana Serenikowa

77. Danute Rodz

78. Jadwiga Ksendzowa

79. Andrius Szerejus

80. Marian Kuzborski

81. Czesława Lisowska

82. Iwona Romanowska

83. Stanisław Jakutis

84. Czesława Zadranowicz

85. Marta Narkun

86. Jolanta Kuzmicka

87. Sabina Karankiewicz

88. Renata Moroz

89. Dorota Waszkowicz

90. Wasilij Karpowicz

91. Teresa Butrymowicz

92. Natalija Wiktorowa

93. Aneta Gracjana Lapcun

94. Alina Narkiewicz

95. Walerij Jemeljanow

96. Renata Jokniene

97. Erik Cziżiunas

98. Wiktor Marcinkiewicz

99. Zbigniew Wołochowicz

100. Wiesława Kodź

101. Emilia Trzeciak

102. Bożena Chmurec

103. Elwira Żuk

104. Henryk Kropa

105. Anna Łastowska

106. Wincenty Rudis

107. Jarosław Urbanowicz

108. Łucja Ławrynowicz

109. Andrzej Niemiec

110. Edward Tyszkiewicz

111. Kazimierz Karpicz

112. Maria Ażubaliene

113. Tadeusz Jarmołowicz

114. Jarosław Symonowicz

115. Tatjana Sinkiewicz

116. Ryszard Ignatowicz

117. Jolanta Raczyńska

118. Dinara Karaniewska

119. Alberta Stanisława Ruskań

120. Walerian Jagliński

121. Andżelika Zenowicz

122. Irena Sworobowicz

123. Gitana Szablinskaja

124. Leokadia Połuczańska

125. Walerian Jusionis

126. Teresa Andruszkiewicz

127. Janina Klimaszewska

128. Regina Tietianiec

129. Beata Zajączkowska

130. Alina Narkiewicz

131. Grażyna Butowicz

132. Teresa Bierżańska

134. Dariusz Niedzwiedzki

135. Henryk Pieszko

136. Jan Jurgielewicz

137. Jolanta Gardżiuliene

138. Andżela Dajlidko

139. Aivaras Trainovicius

140. Teresa Czułkiewicz

141. Leonard Talmont

Zamieszczamy również kandydatów AWPL-ZChR w okręgach jednomandatowych:

2.   Stare Miasto –          Tadeusz Ławrynowicz
3.   Antokol –             Tadeusz Andrzejewski
4.   Żyrmuny –             Renata Cytacka
6.   Szeszkinia –             Zbigniew Maciejewski
7.   Justyniszki –             Danuta Narbut
8.   Karolinka –             Edita Tamošiūnaitė
9.   Leszczyniaki –             Jarosław Kamiński
10. Nowa Wilejka –     Renata Sobieska-Monkiewicz
11. Ponary –         Romualda Poszeweckaja
12. Werki –         Grzegorz Sakson
52. wisagińsko-jezioroski  –         Dmitrij Ikonikov
53. Nalšios (ignalińsko-święciański)  –             Zbigniew Jedziński
54. malacko-szyrwincki  –         Rasa Tamošiūnienė
55. niemenczyński (rejon wileński) –         Rita Tamašunienė
56. solecznicko-wileński –     Leonard Talmont
57. miednicki (rejon wileński)  –             Czesław Olszewski
58. trocko-jewski –         Jarosław Narkiewicz
59. koszedarsko-elektreński  –     Ewelina Solowjowa
70. orańsko-trocki –         Maria Pucz
71. łoździejsko-druskienicki –     Gintarė Pugačiauskaitė
20. Baltijos –             Irina Rozowa
21. Marių –             Oleg Marinicz
23. Danės –             Sergej Bondar

Listę kandydatów w okręgach jednomandatowych (nazwiska wskazane w wersji paszportowej) i listę kandydatów w okręgach wielomandatowych zamieszczamy poniżej.

SPRAWOZDANIE

Lista kandydatów w okręgach jednomandatowych

Lista kandydatów w okręgach wielomandatowych

2016-07-08