Menu / szukaj

Obrady AWPL. „Być w rytmie problemów mieszkańców – i je rozstrzygać”

1 kwietnia w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza Oddziału Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL) m. Wilna.
Przewodnicząca Oddziału, wiceprzewodnicząca frakcji AWPL w Sejmie Wanda Krawczonok, przedstawiając sprawozdanie Prezydium Oddziału, zaznaczyła, że przed 4 laty na podobną konferencję przybyło 36 delegatów z 22 kół Wilna. „Dziś na konferencję oddelegowano 70 delegatów z 25 kół. W tym okresie powstały nowe koła, Oddział więc zwiększa się i cieszy to, że mamy wiele osób, które wspierają naszą pracę społeczną” – zaznaczyła.

Przewodnicząca Oddziału partii m. Wilna wymieniła szereg przyczyn, które powodują, że AWPL bardzo korzystnie wypada na tle innych ugrupowań politycznych w kraju.

„Po zjeździe sprawozdawczo-wyborczym AWPL rozpoczęła się praca przedwyborcza, czekały na nas wybory do parlamentu Litwy. Wyniki były historyczne. AWPL pierwszy raz w Sejmie mogła utworzyć własną frakcję. Dziś, u końca czteroletniej kadencji, widzimy, że frakcja zachowała swoją tożsamość i twarz, nie zmienił się skład, nikt nie szukał lepszych miejsc, co dla nas, tu zebranych, jest naturalne. Dziś, w przededniu wyborów, widzimy, co się dzieje na arenie politycznej Litwy, ilu posłów z różnych opcji politycznych szuka „lepszych” miejsc, migruje z partii do partii. Nasi posłowie są konsekwentni. Ta stabilność, dotrzymywanie słowa honoru, obrona wartości chrześcijańskich, spraw szeregowego obywatela jest, jak się okazało, rzadkością. Może dlatego, nawet wtedy, gdy wyszliśmy z koalicji rządzącej, a nasi przedstawiciele w komitetach złożyli podania o dymisji, prośby te nie były rozpatrywane, a na zajmowanych stanowiskach, czy to wiceprzewodniczącego Sejmu, czy wiceprzewodniczącego Komitetu Obrony Państwa, a dłuższy czas i Komitetu Praw Człowieka, zostali i nadal pracują nasi przedstawiciele” – mówiła W. Krawczonok.

Jednym z podstawowych zadań i działań frakcji AWPL w Wilnie, jak powiedziała, jest współpraca ze społecznością szkół ubiegających się o akredytację. „Koalicja liberałów i konserwatystów kieruje się cynicznym planem zniszczenia sieci szkół polskich, a też i rosyjskich w Wilnie. Społeczność nie chce się z tym zgodzić i się nie zgodzi” – oświadczyła przewodnicząca i pokrótce przybliżyła działania przedstawicieli AWPL w kierunku zachowania polskich szkół w Wilnie.

Posłanka mówiła o odniesionych przez partię w okresie ostatnich 4 lat wiktoriach w wyborach różnego szczebla. „Sukcesy wyborcze – to zasługa zbiorowa, ale przede wszystkim zasługa dobrego kierowania, mądrych decyzji i strategii przede wszystkim kierownictwa, a jeszcze ściślej – przewodniczącego Waldemara Tomaszewskiego” – podkreśliła.

W referacie W. Krawczonok wymieniła najważniejsze prace i osiągnięcia Oddziału za okres ostatnich 4 lat, a zakończyła sprawozdanie optymistycznie: „Wierzę, że czasy tolerancji i zrozumienia dla naszych dla spraw i postulatów przyjdą też na Litwę”.

Otwierając dyskusje, Edmund Szot z koła AWPL „Markucie” podziękował radnym Akcji Wyborczej za pracę i wysiłek, który poskutkował tym, że do wielu domów w wileńskiej dzielnicy Markucie doprowadzono wodę i gaz.

Reprezentujący wileńskie koło AWPL „Rota” Michał Mackiewicz, prezes Związku Polaków na Litwie (ZPL), poseł na Sejm, podziękował za owocną współpracę Akcji Wyborczej z ZPL, za udzielane wsparcie, pomoc w organizowaniu i udział w przedsięwzięciach Związku, a także powiedział, że już 30 kwietnia w centrum Wilna zostanie zorganizowany pochód Polaków z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą. „Zademonstrujemy polskość całej Litwie, będzie to też okazja, by poczuć dumę z polskości”.

Waldemar Urban z koła „Soleniki” podziękował wileńskim radnym z ramienia AWPL za to, że ich staraniem w ub. roku została wyremontowana główna droga w tej części stolicy, dzięki czemu, jak żartobliwie to ujął, „mieszkańcy znacznie rzadziej jeżdżą do warsztatów samochodowych”.

Były nie tylko podziękowania, ale też prośby kierowane pod adresem frakcji AWPL w radzie m. Wilna. Przedstawiciele kół prosili m.in. o odremontowanie drogi w Zaścianku, polepszenie infrastruktury w Grzegorzewie, a także o wspomożenie radnych rejonu wileńskiego w ich zabiegach o uratowanie wsi Gudele przed zatopieniem na końcowym etapie budowy obwodnicy.

Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, poseł na Sejm RL Józef Kwiatkowski zaznaczył, że praca frakcji AWPL w Wilnie jest widoczna, potrzebna i ważna, w imieniu polskich nauczycieli podziękował dla kierownictwa ugrupowania i radnych partii w Wilnie za pracę na rzecz zachowania stanu posiadania polskiego szkolnictwa w stolicy. „W okresie ostatnich 4 lat wokół polskiego szkolnictwa zawrzało, choć przez te 25 lat też nie było cicho. Z każdym rokiem pierścień wokół polskiej oświaty zawęża się” – powiedział i dodał, że dzięki aktywnym poczynaniom AWPL, Polaków, rodziców udaje się zapobiec niecnym planom rządzących uszczuplenia stanu posiadania polskiej mniejszości w dziedzinie oświaty. Parlamentarzysta oświadczył, że powielane w przestrzeni publicznej informacje o polskich szkołach są kłamliwe i oszczercze. „Prawda jest taka, że od wielu lat odsetek polskich dzieci w polskich szkołach utrzymuje się na tym samym poziomie” – powiedział i wyraził nadzieję, że polska społeczność nie da pogrześć swoich szkół. „Zamiary likwidacji polskiego szkolnictwa mają wieloletnią tradycję. Mimo wszystko udało nam się je zachować, uda się na pewno zachować i kolejne zagrożone szkoły. Z tym że w tę wiarę należy włożyć wiele wysiłku” – poseł apelował o uświadamianie rodakom, że tylko szkoła wychowująca w języku ojczystym jest najlepsza dla polskich dzieci.

Lider AWPL, eurodeputowany Waldemar Tomaszewski pogratulował Oddziałowi kolejnego etapu pracy, podziękował kierownictwu i wszystkim członkom za pracę często wykonywaną nie szczędząc sił i zdrowia. Wyraził zadowolenie z rosnącej dynamiki poparcia wyborców z 20 000 w 2007 roku do 45 000 głosów w 2014 roku. „W Wilnie mamy już całą armię wyborców, a każdy głos – to niczym nabój do karabinu” – powiedział przewodniczący, dodając, że głosy wyborców są jedynie środkiem do uzyskania możliwości rozwiązywania problemów mieszkańców. „Należy robić wszystko, by podwyższyć standard życia mieszkańców – zgodnie z ich potrzebami, zresztą bardzo słusznymi. Należy być w rytmie problemów mieszkańców i je rozstrzygać” – kierunki pracy wykonywanej i przyszłej punktował W. Tomaszewski wymieniając m. in. zabiegi radnych AWPL o inwestowanie nie tylko w centralną część stolicy, ale też dzielnice bardziej oddalone.

Lider Akcji Wyborczej jako jeden z priorytetów działalności przedstawicieli AWPL wymienił szkolnictwo. „W tym kierunku udało się zrobić wiele. Plan oponentów zakłada zniszczenie polskich szkół, ale udało się utrzymać wskaźnik uczęszczania polskich dzieci do polskich placówek na poziomie 3,5% w skali kraju. Jest to wskaźnik niemal dwukrotnie lepszy niż w 1988 r.” – sukcesy polskiej determinacji wymieniał przewodniczący ugrupowania. Oświadczył, że rada m. Wilna w jeszcze w latach 2000 i 2005 próbowała zniszczyć Szkołę Średnią im. J. Lelewela. „Zachowaliśmy ją. Warto było zabiegać i pracować w tym kierunku. Przypomina to swoiste wiosłowanie pod prąd, ale wiosłujemy mocno i to nie jest syzyfowa praca, tylko bardzo potrzebna. Nie będzie łatwo, ale są ogromne szanse, że obronimy nasze szkoły” – podkreślił i dodał, że dobrym przykładem skuteczności walki wierząc w wygraną jest strajk dzieci wrzesińskich w l. 1901-1902.

„Jako gospodarze tej ziemi, jako ludność autochtoniczna mamy większe ambicje niż tylko odpieranie prób ugodzenia w naszą społeczność. Naszym dążeniem jest łączenie nie tylko polskiej mniejszości, nie tylko mniejszości narodowych, ale też Litwinów. Mamy dla nich wiele do zaoferowania: wartości chrześcijańskie, dobre przykłady sprawowania władzy, dotrzymywanie danego słowa i uczciwa praca na rzecz każdego wyborcy” – zaznaczył W. Tomaszewski.

Lider Akcji Wyborczej podkreślił, że w dobie obecnej w świecie polityki nader brakuje uczciwości i wartości, zaś AWPL od początku swojej działalności stawia na wyższość potrzeb i interesów mieszkańców, władzę sprawuje i działania prowadzi w oparciu o wartości chrześcijańskie, uczciwie i solidnie. Nadmienił, że w pracy codziennej przedstawiciele partii kierują się nauką św. Jana Pawła II. Papież Polak apelował do działaczy społecznych i politycznych o poszanowanie praw wyborców, poszanowanie praw oponentów politycznych, uczciwość w kontaktach między rządzącymi a rządzonymi, odrzucenie niegodziwych metod zdobywania, utrzymywania i poszerzania władzy za wszelką cenę. „Te zasady są naszymi trwałymi kierunkowskazami w codziennej pracy, nie dążymy do utrzymania władzy za wszelką cenę, czego dowodem jest opuszczenie koalicji rządzącej w warunkach niewykonywania umowy koalicyjnej przez partnerów. Mieszkańcy właściwie ocenili ten nasz krok, bowiem w wyborcach uzyskaliśmy większą liczbę głosów. Stawiamy na pryncypialność i nie oczerniamy oponentów” – zaznaczył W. Tomaszewski.

Lider Akcji Wyborczej wymienił dwa podstawowe priorytety programu wyborczego: wartości chrześcijańskie i uczciwa działalność oraz pakiet ustaw prospołecznych i zwiększających dochody mieszkańców. Ugrupowanie proponuje uzależnić bazową emeryturę od średniego wynagrodzenia za pracę, co pozwoli zwiększyć świadczenia dla emerytów o 15%, wprowadzenie Karty Dużej Rodziny uprawniającej rodziny wielodzietne do zniżek i innych ulg oraz wypłacanie co miesiąc 120 euro na każde dziecko po urodzeniu drugiej i następnych latorośli. „Jest to propozycja na wzór Polski, gdzie właśnie dzisiaj ruszył Program 500+. Pieniądze na te jakże ważne cele w państwie są. Składając propozycję wypłacania na dzieci po 120 euro miesięcznie, wskazaliśmy na źródła pozyskania funduszy na ten cel. Proponujemy opodatkować aktywa banków, które płacą nieproporcjonalnie niskie podatki do generowanego zysku” – wyjaśnił lider AWPL.

Przewodniczący nadmienił, że w ostatnich latach z inicjatywy AWPL VAT dla sektora turystyki zmniejszono z 21% do 9%, a finansowanie dróg lokalnych z 20% do 30%. W. Tomaszewski zapewnił, że posłowie AWPL złożą propozycję, by pulę finansowania zwiększyć do 40%.

Po wystąpieniu lidera partii zarządzono wybory przewodniczącego Oddziału AWPL m. Wilna. Na przewodniczącą Oddziału AWPL m. Wilna na kolejną kadencję jednogłośnie została wybrana Wanda Krawczonok. Przewodnicząca nie kryła wzruszenia z powodu reelekcji, podziękowała współpracownikom za zaufanie, a całej drużynie – za wspólną pracę. Jednogłośnie reelekcji doczekali się również wiceprzewodniczący wileńskiego oddziału partii Tadeusz Ławrynowicz i sekretarz Renata Sobieska-Monkiewicz, a na skarbnika Oddziału została wybrana Edyta Szyszko.

Kwiaty i podziękowania za pracę odebrali ustępujący ze stanowiska prezesi poszczególnych kół AWPL m. Wilna: Nela Mongin, Teresa Zacharewicz, Wojciech Aszkiełowicz. Część z nich wychowała sobie godną zamianę, niektórzy zasilili szeregi członków AWPL rejonu wileńskiego.

Na zakończenie konferencji z inicjatywy Waldemara Tomaszewskiego członkowie obrad minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego 1 kwietnia Wiernego Przyjaciela Wileńszczyzny Artura Górskiego.

www.L24.lt

2016-04-01