Menu / szukaj

Kolejny, uwzględniający interesy mieszkańców rejonu, budżet AWPL-ZChR

15 lutego podczas posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego został zatwierdzony budżet samorządu na rok 2024 oraz strategiczny plan działalności na lata 2024-2026, przyjęto też inne ważne dla mieszkańców uchwały.
 
Strategiczny plan działalności na lata 2024-2026 jest to dokument, który zapewnia długofalowy i harmonijny postęp i rozwój Samorządu Rejonu Wileńskiego, a także racjonalne zaplanowanie środków finansowych na realizację działań strategicznych, według których jest realizowany budżet samorządu.

Strategiczny plan działalności  składa się z 8 programów obejmujących różne sektory działalności: Zwiększenie konkurencyjności gospodarczej, Poprawa jakości i dostępności edukacji, Poprawa infrastruktury komunikacyjnej i oświetlenia ulicznego, Zarządzanie, Tworzenie bezpiecznego i czystego środowiska życia, Poprawa jakości powszechnych usług zdrowotnych, Rozwój kultury, sportu i turystyki, Programy zmniejszania wykluczenia społecznego. W programach są również wskazane zapotrzebowania na wydatki z budżetu Samorządu na bieżący rok z dotacji budżetu państwa, ze środków i programów unijnych oraz innych źródeł finansowania.

Radni polskiej frakcji, po dogłębnej analizie strategicznego planu, wnieśli do decyzji znaczącę poprawki, które mają istotne znaczenie w polepszaniu jakości życia mieszkańców rejonu wileńskiego.

Przygotowanie studium zintegrowanego systemu transportowego

Radni uważają, że ważne jest zwiększenie dostępności transportu publicznego. W tym celu należy dążyć do aktywniejszej współpracy z samorządem stołecznym, aby cele te zostały osiągnięte przy zrównoważonych kosztach. Samorząd Rejonu Wileńskiego miałby przejąć wiodącą rolę w tym temacie i kontynuować konstruktywny i efektywny dialog z Samorządem m. Wilna w sprawie stworzenia zintegrowanego systemu transportowego. Należy również zadbać o zapewnienie mieszkańcom dostępności transportu publicznego zarówno w miejscowościach, znajdujących się blisko stolicy, jak i w bardziej odległych. Dlatego zapadła decyzja, aby zaproponować samorządowi stołecznemu wdrożenie zintegrowanego systemu transportowego. W tym celu należy już teraz rozpocząć przygotowanie studium, przewidując możliwości wykorzystania dobrych doświadczeń innych samorządów (np. Kłajpedy).

Tworzenie bezpiecznego i czystego środowiska, urządzanie kąpielisk 

Od kilku lat na terenie rejonu wileńskiego rozwijana jest infrastruktura rekreacyjna, która jest dostosowana do różnych grup zainteresowań. W celu kontynuacji tej dobrej tradycji konieczne jest udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej, zdrowotnej i rekreacyjnej dostosowanej do mieszkańców i gości rejonu poprzez urządzenie nowoczesnych kąpielisk, zapewniających aktywny i przyjemny wypoczynek. Ważne jest również zapewnić kompleksowo przemyślaną infrastrukturę – podjazdy do kąpielisk, ścieżki i stojaki rowerowe, chodniki, siłownie plenerowe, prysznice, toalety, miejsca piknikowe do użytku dla każdego. Dużą uwagę należy równolegle skierować na jakość  kąpielisk – higiena zamontowanych toalet, regularne monitorowanie jakości wody i piasku, dogląd boisk sportowych oraz sprzętów sportowych. Wszystko to również ma na celu wzmocnienie zdrowia emocjonalnego, aktywności fizycznej, możliwość posiadania wysokiej jakości miejsca odpoczynku w pobliżu miejsca zamieszkania.

Wiaty przystankowe

W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom rejonu, zachęcenia do większego korzystania z transportu publicznego, powstała propozycja przeznaczyć środki finansowe na budowę wiat przystankowych z zastosowaniem dekoru ścian z symbolem, charakteryzującym wyłącznie rejon wileński.

Dogląd i rozwój placów zabaw dla dzieci, siłowni plenerowych

W ciągu ostatnich kadencji Samorząd zbudował ponad 80 placów zabaw dla dzieci. Należy nie tylko kontynuować ten ważny program, ale także odpowiednio monitorować stan już urządzonych placyków. Nowoczesne placyki zabaw dla dzieci są idealnym miejscem aktywnej fizycznej działalności. Jest to bardzo ważny element, ponieważ aktywność dzieci na świeżym powietrzu jest bardzo ważna dla ich zdrowia fizycznego, jak również emocjonalnego. Plac zabaw dla najmniejszych jest idealnym miejscem do ćwiczenia koordynacji ruchowej, wpływa na rozwój dużej i małej motoryki dziecka, a także uczy umiejętności społecznych. Dlatego konieczne jest dbanie o utrzymanie w porządku placyków, co zapewni z kolei również bezpieczeństwo tych urządzeń.

Urządzenie miejsc postojowych w pobliżu placówek oświatowych, socjalnych, kulturalnych, medycznych, kościołów i innych obiektów użyteczności społecznej

Pracownicy szkół i przedszkoli, którzy dojeżdżają do pracy własnymi samochodami, oraz rodzice, którzy dowożą dzieci do szkół i na różne zajęcia pozalekcyjne, mogą parkować swój transport tylko w tych miejscach, w których przepisy dotyczące ruchu drogowego nie zabraniają parkowania samochodu. Inne placówki socjalne, kulturalne, a także kościoły, muszą również posiadać odpowiednie miejsca parkingowe, aby mieszkańcy rejonu mogli bezpiecznie odwiedzać obiekty. Dlatego wymienione placówki muszą mieć odpowiednio dostosowane do wymagań parkingi.

Utworzenie stacji ładowania pojazdów elektrycznych i autobusów miejskich

Transport elektryczny w naszym państwie staje się coraz bardziej popularny. Aby pojazdy elektryczne stały się bardziej atrakcyjną opcją dla mieszkańców rejonu, na terenie rejonu powinna powstać sieć bezpłatnych stacji ładowania. Miejsca punktów ładowania muszą być ogólnodostępne i wybrane z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców, zapotrzebowania masowego i możliwości technicznych. Będzie to korzystne nie tylko użytkownikom trasportu elektrycznego, ale także wszystkim mieszkańcom, bo wpłynie to na środowisko ekologiczne.

Tworzenie działek przy domach wielomieszkaniowych. Ustanowienie czerwonych stref

Radni podkreślili, że w większości przypadków przy domach wielomieszkaniowych nie ma czerwonych stref, w związku z czym mieszkańcy sami decydują, gdzie można parkować pojazdy, a gdzie nie. Terytoria przy domach wielomieszkaniowych są nadzorowane przez gminy, dlatego słusznie byłoby uporządkować dokumentację i wyznaczyć czerwone strefy i oraz miejsca parkingów.

Przebudowa Centrum Kultury w Rostynianach 

Centrum wielofunkcyjne – to placówka świadcząca wieloaspektowe usługi kulturalne na rzecz społeczności lokalnej, umożliwiająca społeczności uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, wyrażać siebie artystycznie, rozwijać działalności amatorskich zespołów artystycznych, krzewić kulturę, rozwijać różnorodne usługi kulturalne. Dlatego na posiedzeniu Rady wystąpiono z propozycją przebudowy znajdującego się w stanie awaryjnym Centrum Kultury w Rostynianach i przystosowanie go do potrzeb lokalnej społeczności w celu promocji działalności kulturalnej oraz zatrudnienia.

Budżet na rok 2024

Radni uchwalili najważniejszy finansowy dokument samorządu na ten rok. Budżet Samorządu Rejonu Wileńskiego w bieżącym roku wynosi 209 mln 128 tys. euro. To o 36,1 mln euro więcej budżet ubiegłoroczny.

Polska frakcja po przedyskutowaniu z mieszkańcami, przedstawicielami gmin i na komitetach, wniosła poprawki do projektu budżetowego. Pomimo wymienionych wyżej punktów z planu stategicznego, który jest dokumentem kroczącym równolegle z budżetem, dopełniająco wniesiono kilka punktów.

Największe wydatki przeznaczono jak zwykle na oświatę – 88,3 mln euro. Na bezpieczne i czyste środowisko mieszkalne skierowano około 36 mln euro, na usługi socjalne – ponad 29 mln euro.

Więcej informacji o przyjętym budżecie na 2024 rok znajdziecie TUTAJ 

Promocja inicjatyw młodzieżowych, utworzenie funduszu na działania projektów młodzieży

Radni akcentowali, że bardzo ważne jest zwrócenie większej uwagi na młodzież, ich sytuację i problemy, inicjowanie dyskusji i przyjmowanie właściwych decyzji oraz ułatwianie integracji młodzieży w procesach samorządności, zachęcanie i motywowanie młodych ludzi do działania w samorządności, wspieranie ich działań i projektów.

Założenie „Uli Seniorów”

Na posiedzeniu Rady wysunięto propozycję utworzenia „Uli Seniorów”, czyli ośrodka, w którym osoby starsze mogłyby się dokształcać, rozmawiać przy filiżance kawy, uczestniczyć w różnych zajęciach edukacyjnych, artystycznych i sportowych.

Karta Mieszkańca Rejonu Wileńskiego

Po stworzeniu Karty Mieszkańca Rejonu Wileńskiego lub/i aplikacji mobilnej, karta ta będzie oferować mieszkańcom zniżki na rozmaite usługi w instytucjach budżetowych rejonu wileńskiego. Więcej o Karcie Mieszkańca Rejonu Wileńskiego przeczytacie TUTAJ.

Asfaltowanie i żwirowanie dróg, budowa oświetlenia ulicznego

Jeszcze w 2023 roku  decyzją Rady zostało zatwierdzone finansowanie dróg i oświetlenie ulic  w różnych gminachna terenie rejonu wileńskiego, jednak ze względu na warunki pogodowe i brak technicznych możliwości wykonawców prac, pomimo przeznaczonego finansowania i decyzji Rady, niektróre projekty nie udało się zrealizować. Przyjęte projekty decyzją Rady rejonu wileńskiego były wielokrotnie omawiane zarówno w komitetach, jak i na posiedzeniach Rady, a także Administracja zapewniła publicznie, że te prace i projekty, które nie udało się zrealizować do końca 2023 roku, zostaną uwzględnione w projekcie budżetu na 2024 rok i wszystkie prace mają być przeprowadzone, gdy tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne.

Kolejny, uwzględniający interesy mieszkańców rejonu, budżet AWPL-ZChR

Przyjęty budżet zgodnie z opinią polityków różnych opcji jak też pracowników administracji i starostw jest budżetem AWPL-ZChR. Istotne jest to, że wszystkie postulaty i propozycje, jakie zgłosili radni z ramienia AWPL-ZChR, po konsultacjach ze starostami, sołtysami i mieszkańcami zostały uwzględnione, a tym samym została zachowana ciągłość polityki polskiej partii, której przewodnim zadaniem było, jest i będzie należyte dbanie o interesy mieszkańców podwileńskiego rejonu w celu jak najpełniejszego zaspokojenia ich potrzeb. Zarówno radni, jak i większość mieszkańców są przekonani, że programy, które znalazły się w planie strategicznym i budżecie, są wyważone, potrzebne i korzystne. A najważniejsze, że głosami radnych z ramienia AWPL-ZChR to zostanie zrealizowane.

www.L24.lt