Menu / szukaj

Modernizacja ambulatorium w Rudominie, piękniejszy Anowil, nowi specjaliści w szkołach. Odbyła się sesja Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego

26 sierpnia, w piątek, odbyło się posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego. Radni podwileńscy, których większość stanowią przedstawiciele Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, przyjęli uchwały w dziedzinach budżetu, oświaty, rozwoju infrastruktury i planowania przestrzennego. Radzie tradycyjnie przewodniczyła mer rejonu wileńskiego Maria Rekść.
 
Do budżetu wpłynęło więcej środków niż planowano

Radni podwileńscy zatwierdzili na początku sesji sprawozdanie z wykonania budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego za I półrocze br.

Dochody były zaplanowane na poziomie 69 mln 949 tys. euro, plan wykonany został na kwotę 80 mln 882 tys. euro, czyli otrzymano o 10 mln 932 tys. euro więcej niż zakładano.

Największym źródłem wpływów do budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego jest podatek dochodowy od osób fizycznych (43 mln 143 tys. euro – jest to o 10 mln 117 tys. euro więcej niż planowano. Z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęło do budżetu 2 mln 482 tys. euro (o 133 tys. euro więcej), subwencje unijne wyniosły 1 mln 182 tys. euro (miały wynieść 1 mln 254 tys. euro).

Wydatki wyniosły 80 mln 330 tys. euro, wykonanie zaś osiągnęło poziom 59 mln 653 tys. euro (wykonanie na poziomie 74,3 proc.). Najwięcej wydatków skierowano na oświatę (51,1 proc.). W dalszej kolejności wydatki plasują się następujaco: na opiekę socjalną – 16,5 proc., na usługi państwowe – 8,9 proc., gospodarkę – 6,6 proc., mieszkalnictwo i gospodarkę komunalną – 5,6 proc., kulturę i religię – 4,8 proc., ochronę środowiska – 4,1 proc., opiekę zdrowotną – 1,2 proc., porządek publiczny i obronę – 1,2 proc.

Ambulatorium w Rudominie będzie zmodernizowane

Radni podwileńscy głosowali za zaciągnięciem pożyczki na zmodernizowanie gmachu ambulatorium w Rudominie. Projekt modernizacji zakłada odnowienie systemu grzewczego, ocieplenie fasady, cokołu i elementów dachu. Odnowione ponadto zostaną systemy wody gorącej i zimnej, wymienione okna i drzwi. Wartość projektu opiewa na ok. ćwierć miliona euro. Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie zabiegał, by do 30 proc. wartości projektu zwróciła UE. Modernizacja gmachu pozwoli m.in. na oszczędzanie wydatków na ogrzewanie.

Zmiany w oświacie

Od września br. w placówkach oświatowych pojawią się specjaliści ds. doradztwa zawodowego, którzy dla uczniów klas 1-12 będą doradzali w sprawie wyboru przyszłej ścieżki zawodowej i kariery. W Poradni Pedagogicznej-Psychologicznej Rejonu Wileńskiego utworzonych dzisiaj zostało 4,3 etatów takich specjalistów, dodatkowo 5,5 etatów powstanie w gimnazjach rejonowych (w Awiżeniach, im. K. Parczewskiego w Niemenczynie, im. Giedymina w Niemenczynie, im. Św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, w Pogirach, im. F. Ruszczyca w Rudominie i „Ryto” w Rudominie).

Dla uczniów szkół, w których nie było możliwości zatrudnienia specjalistów ds. doradztwa zawodowego, usługi te będą świadczyli specjaliści zatrudnieni w Poradni Pedagogicznej-Psychologicznej Rejonu Wileńskiego.

Radni pozytywnie zaopiniowali również wnioski dyrektorów szkół i utworzyli dodatkowe etaty nauczycieli i ich pomocników w placówkach oświatowych rejonu.

Jeszcze piękniejszy Anowil

Dobre wiadomości czekają na mieszkańców wsi Anowil w gminie Podbrzezie – radni przyjęli uchwałę w sprawie utworzenia skweru o powierzchni 0,45 ha. Nowe zadbane miejsce pojawi się przy ul. Kasztanowej.

Oddana pracy Jadwiga Ingielewicz – kandydatką do nagrody Litewskiego Stowarzyszenia Samorządów

Radni rejonu pozytywnie zaopiniowali również kandydatkę na nagrodę przyznawaną przez Litewskie Stowarzyszenie Samorządów. W tym roku do nagrody z rejonu wileńskiego nominowana jest Jadwiga Ingielewicz – dyrektor Centrum Pobytu Dziennego dla Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie.

Uczniowie z imponującą wiedzą o otaczającej nas przyrodzie zostali nagrodzeni przez mer Marię Rekść

Na zakończenie sierpniowego posiedzenia Rady pogratulowano uczestnikom egzaminu „Kultura odpadów” z rejonu wileńskiego, który odbył się na wiosnę br.

Osobom, które najlepiej rozwiązały zadania egzaminu, wręczono listy z podziękowaniami od mer Samorządu Marii Rekść oraz upominki, które zostały ufundowane m.in. przez Samorząd.

W tym roku na egzaminie „Kultura odpadów” swoje siły wypróbowali i wiedzę na temat zapobiegania postawaniu odpadom, gospodarowania, segregowania i ich przeróbki sprawdziło ponad 8 tys. mieszkańców Litwy. Mieszkańcy rejonu wileńskiego (374 osoby) są jednymi z najbardziej aktywnych w okręgu wileńskim. Duże zainteresowanie inicjatywą ekologiczną wykazały również placówki oświatowe rejonu wileńskiego.

Głównym celem egzaminu jest umożliwienie ludziom sprawdzenia posiadanej wiedzy i poszerzenia jej o nowe, istotne informacje, zapoznanie ich ze zmianami w gospodarce odpadami i ich korzyściami.

Nagrody są przeznaczone dla 20 uczestników z rejonu wileńskiego, którzy uzbierali największą liczbą punktów, w tym czterech uczniów klas 1-4 z Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach, Gimnazjum im. Wielkiego Księcia Litewskiego Olgierda z Mejszagoły i Gimnazjum „Ryto” z Rudomina; dla dziesięciu uczniów klas 5-10 z Gimnazjum w Wołczunach, Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach, Gimnazjum im Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie, Szkoły Podstawowej w Pakienie im. Czesława Miłosza i Szkoły Podstawowej w Szumsku; dla trzech uczniów klas 11-12 z Gimnazjum im Stefana Batorego w Ławaryszkach i Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie.

2022-08-26