Menu / szukaj

Konferencja sprawozdawcza Solecznickiego Oddziału Rejonowego Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin

Konferencja sprawozdawcza Solecznickiego Oddziału Rejonowego Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin odbyła się przed miesiącem w Ejszyszkach. W konferencji brało udział 98 osób. Podczas konferencji przedstawiono wyniki pracy przedstawicieli partii w rejonie solecznickim.
 
Konferencję rozpoczął prezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego AWPL-ZChR, mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz. Prezes oddziału powitał prezesa AWPL-ZChR Waldemara Tomaszewskiego oraz licznie zgromadzonych uczestników konferencji. Konferencję prowadzili prezes oddziału Zdzisław Palewicz, wiceprezes Józef Rybak i sekretarz Wioleta Baranowska.

Sprawozdanie Solecznickiego Oddziału Rejonowego AWPL-ZChR za 2021 r.
Sprawozdanie o wykonaniu programu wyborczego Solecznickiego Oddziału Rejonowego AWPL-ZChR za rok 2021 zreferował prezes oddziału Zdzisław Palewicz. Mer samorządu rejonu solecznickiego zaznaczył, że samorząd potrafi sprawnie radzić z trudnościami okresu pandemii. Wskaźniki finansowe budżetu rejonu są dobre. Na początku roku samorząd dysponował kwotą o wysokości 37 mln. 692 tys. euro. Natomiast w końcu roku kwota sięgała 39 mln 173 tys. euro. Zmniejszono też sumę pożyczek o 61 proc.

Samorząd rejonu solecznickiego dużą uwagę poświęcił edukacji. Prezes oddziału Zdzisław Palewicz trafnie zauważył, że pomyślna realizacja zadań z dziedziny oświaty w dobie obecnej zapewni pomyślną przyszłość rejonu. Wydatki na edukację zajmują najwyższe miejsce – prawie 48 proc. budżetu. W omawianym okresie przeprowadzono pokaźną liczbę prac remontowych w placówkach oświaty. Urządzono współczesny kompleks sportowy przy Gimnazjum w Ejszyszkach. Odremontowano i wyposażono w nowy sprzęt gabinety, bibliotekę, czytelnię, stołówkę i szatnię. Pokaźnym wynikiem inwestycji jest też Szkoła sportowa im. A. Ratkiewicza w Ejszyszkach. Rejonowa placówka sportowa została dostosowana do wymogów zawodów profesjonalnych. Powiększono powierzchnię sali, położono nowoczesną wykładzinę, zmodernizowano konstrukcję dachową. Nowe warunki dają duże możliwości dla społeczności miłośników sportu, która jest w rejonie solecznickim bardzo liczna. Znaczące prace wykonano też w Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach. Odremontowano gabinety fizyki, geografii oraz szkolne laboratorium. W Jaszunach rozpoczęto budowę stadionu przy Gimnazjum im. M. Balińskiego. Prace remontowe były też wykonane w wielu innych placówkach oświatowych, tworząc w ten sposób lepsze warunki do pracy i nauki.

W 2021 r. dokonano również dużych inwestycji w sektorze gospodarki komunalnej. Prace asfaltowania objęły 5500 m ulic. Zmodernizowano 2560 m nawierzchni asfaltowych i 7200 m żwirowych. Zadania te kosztowały ponad 3,5 mln euro. Prace drogowe odbywały się na terenie całego rejonu solecznickiego i dotyczą każdej gminy. Prace w tej dziedzinie polegały na budowie lub przebudowie nawierzchni jezdni, systemu odwadniania pasów drogowych, a także remontach bieżących. Doczekaliśmy się bardzo ważnych zmian na krajowej drodze Ejszyszki-Pirciupie. Rozpoczęto prace remontu pięciokilometrowego odcinku nawierzchni. W Turgielach urządzono dwa ronda, zmodernizowano plac przy kościele. Zrealizowano też inwestycje oświetleniowe za łączną kwotę blisko 200 000 euro. Ważnych inwestycji dokonano w gospodarce wodno-ściekowej. Kontynuowaliśmy rozbudowę rejonowej sieci wodociągowej, a przez to poprawę dostępności usług wodociągowych. Na ten cel w 2021 r. zostało wyasygnowanych 973 tys. euro. Do oczyszczalni ścieków w Jaszunach i Białej Wace dołączono nowoczesne kompleksy oczyszczania ścieków w Zawiszańcach i Dziewieniszkach. Ogólna wartość projektu sięga prawie 2 mln. euro. Projekty rozbudowy sieci kanalizacyjnej trwają w Solecznikach i Ejszyszkach. Środki finansowe przeznaczono też na ulepszanie gospodarki porządkowania odpadów. W Solecznikach zainstalowano 4 dodatkowe placyki z pojemnikami na śmiecie. Trwają także projekty renowacji bloków wielomieszkaniowych. Zgodnie z programem modernizacji w Solecznikach wyremontowano już 24 budynki wielomieszkaniowe.

Prezes oddziału Zdzisław Palewicz podkreślił, że 2021 r. był dobry pod względem inwestycji w dziedzinie kultury. Została przeprowadzona renowacja oficyny przy Dworze Balińskich w Jaszunach. W dodatku zostały podjęte prace remontowe świrna. Dzisiaj wygląd oficyny jest na wysokim poziomie i niczym nie ustępuje pałacowi. Pomieszczenia oficyny zostaną wyposażone pod ekspozycje i zajęcie edukacyjne. Odrestaurowanie świrna zakończy renowację kompleksu dworskiego, który będzie służył edukacji i kulturze, a także promocji rejonu. Ponadto trwają prace przy innym dworku – w Wilkiszkach. Dobiega końca realizacja projektu pomieszczeń Centrum wspólnoty lokalnej w Taboryszkach. Dokonano poszerzenia muzeum Anny Krepsztul, remontu drugiego piętra, założono system wodno-kanalizacyjny, wymieniono system elektryczny. Zachowanie dziedzictwa kulturowego powiązane jest z funkcjonowaniem kultury w rejonie ogólnie. Dlatego dokonano aktywizacji kalendarza imprez kulturalnych. W Solecznikach odbyły się dożynki – sztandarowa impreza rejonu solecznickiego, która zgromadziła rzesze publiczności.

Ważną sprawą 2021 r. było organizowanie procesu szczepień. Samorząd pokładał wszelkie starania, aby ten proces przebiegał sprawnie: organizowano szeroką kampanię komunikacyjną, stworzono centra szczepień w Solecznikach i innych miejscowościach, zadbano o szczepienie mieszkańców w gminach.

Oprócz wymienionych prac zostało zrealizowanych wiele zadań z zakresu kultury, sportu, oświaty, pomocy społecznej i zdrowia, gospodarki, rolnictwa i innych dziedzin. Sprawozdanie prezesa oddziału zostało przedstawione również w formie medialnej. To umożliwiło obrazowo przedstawić zakres wykonanych prac.

Sprawozdanie o przyjęciu wyborców przez radnych samorządu rejonu solecznickiego z ramienia AWPL-ZChR za rok 2021
Sekretarz oddziału, doradca mera Wioleta Baranowska zreferowała pytanie, dotyczące przyjmowania interesantów przez radnych samorządu rejonu solecznickiego z ramienia AWPL-ZChR. Członkowie rady mieli w sumie 837 przyjęć mieszkańców. Pomagali ludziom rozwiązywać problemy z dziedziny gospodarczej i spraw socjalnych.

Sprawozdanie skarbnika
Sprawozdanie skarbnika zostało przedstawione przez członka Komisji Rewizyjnej, wicemer samorządu rejonu solecznickiego Annę Jeswilenie. Prelegent informowała, że członkowie wpłacają pieniądze składkowe w odpowiednim terminie.

Przedstawienie projektu programu wyborczego Soolecznickiego Oddziału Rejonowego AWPL-ZChR na lata 2023-2027
Projekt programu wyborczego przedstawił członek Prezydium oddziału, pomocnik mera Waldemar Śliżewski. Program przyszłych działań ma być oparty na takich wartościach jak pielęgnowanie tożsamości narodowej, wzmacnianie postawy obywatelskiej, obrona praw mniejszości narodowych i sprawne świadczenie usług.

Administracja samorządu ma ciągle dążyć do lepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców. Gmina ma zapewnić życzliwe i skuteczne rozwiązywanie problemów lokalnych. W gminach ma również być odnowiona infrastruktura lokalna. Będą urządzone nowe placyki zabaw, parki oraz strefy rekreacyjne. Zadaniem starostwa będzie organizowanie komunikacji z mieszkańcami na bieżąco poprzez podawanie informacji na portalach społecznościowych i stronach internetowych. Realizując założenie wzmacniana wspólnot lokalnych samorząd będzie wspierał inicjatywy organizacji pozarządowych i wspólnot wiejskich. W sektorze gospodarczym planowane są inwestycje na remont dróg oraz budowę sieci kanalizacyjnej. Samorząd także będzie dążył do stworzenia warunków odpowiednich dla przedsiębiorców i rolników. Bezpieczeństwo pomogą zapewnić nowi funkcjonariusze porządku publicznego w gminach. W dziedzinie spraw społecznych samorząd będzie realizował programy wspierania zatrudnienia i inwestował w placówki świadczące usługi socjalne dla potrzebujących. W opiece zdrowotnej będą pokładane starania, aby zachować sieć placówek medycznych i przyciągnąć nowych specjalistów. Podstawowym zadaniem z zakresu edukacji będzie zapewnienie nauczania w języku ojczystym, zachowanie sieci placówek edukacji oraz ich modernizacja. Zakres planowanych prac programowych obejmuje wszystkie kierunki działalności samorządu.

Dyskusja
Podczas dyskusji głos zabrała starosta Dziewieniszek Czesława Marcinkiewicz, która m.in. dziękowała liderowi AWPL-ZChR Waldemarowi Tomaszewskiemu za organizowanie pomocy i szerokiego wsparcia dla protestujących Dziewieniszczan.

Rok 2021 został oznakowany kryzysem migracyjnym dla całej Litwy. Na terytorium rejonu było rozlokowanych ok. 1200 migrantów, dla których musieliśmy zapewnić wyżywienie i opiekę zdrowotną. Rozmieszczenie migrantów w Poszkach i Rudnikach, a także proponowane ich umiejscowienie w Dziewieniszkach wywołało burzę niezadowolenia wśród lokalnej społeczności. W tej sytuacji przedstawiciele AWPL-ZChR z dużą determinacją stanęli w obronie praw miejscowej ludności.

Wicedyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego Grzegorz Jurgo mówił o sprawach socjalnych rejonu. Akcentował to, że wzrastające ceny elektryczności wymagają reagowania. Tutaj istotną kwestią są kompensaty. Przemawiający podkreślał to, że sytuacja w centrach samodzielnego zamieszkania jest dobra. Ich mieszkańcy potrafią sobie coraz lepiej radzić z codziennymi czynnościami. Grzegorz Jurgo mówił też o darmowym wyżywieniu. Taką pomoc dostaje każde czwarte dziecko. To jest ich prawo przysługujące na mocy ustawy. Wicedyrektor akcentował również to, że dobrą możliwością rozwoju osobistego dla młodzieży jest wolontariat, który wybiera coraz więcej osób.

Wiceprezes oddziału, dyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego Józef Rybak mówił o sytuacji finansowej samorządu. Sytuacja jest stabilna. Pobieranie środków i realizacja projektów inwestycyjnych jest zadowalająca.

Prezes koła AWPL-ZChR w Gierwiszkach, starosta gminy Gierwiszki Walery Iwaszko pytał o szczegóły Parady Polskości w Wilnie.

Przewodniczący AWPL-ZChR Waldemar Tomaszewski dziękował za pracę oddziału i wysiłek włożony w wykonanie programu wyborczego. Prezes przedstawił najważniejsze bieżące zadania dla partii, jak też obecną kondycję. W ciągu ostatnich miesięcy ilość członków partii wzrosło o 42 osoby a ponad 17 tysięcy osób pracujących przekazało 0,6 proc. odpłaconego podatku dochodowego na działalność partii. To jest absolutny rekord. AWPL-ZChR otrzymała aż 30 proc. wszystkich odpisów podatkowych skierowanych na partie i zajęła pierwsze zaszczytne miejsce, co świadczy o wielkim autorytecie ugrupowania.

Waldemar Tomaszewski zwrócił uwagę na potrzebę bardziej przemyślanych i przedyskutowanych decyzji typowania osób na kandydatów w wyborach, co umożliwiłoby uniknięcia w przyszłości potencjalnych zdrad i oszukiwania wyborców.

Lider ZPL i AWPL gorąco zachęcił do udziału w Paradzie Polskości w Wilnie i Rodzinnym Zlocie Turystycznym, który odbędzie się 23-24 lipca w gminie sużańskiej nad jeziorem Oświe.

Tygodnik Wileńszczyzny