Navigate / search

Protesto akcija prie Tautinių mažumų departamento

Šiandien Tautinių mažumų departamente surengtas susitikimas, kuriame buvo kalbama apie tautinių mažumų švietimą.
Prieš šį susitikimą prie Tautinių mažumų departamento tautinių mažumų mokyklų bendruomenės surengė protesto akciją. Tautinės bendruomenės protestavo prieš tautinių mažumų švietimo diskriminavimą, tautinių mažumų mokyklų neakreditavimą ir uždarymą.

Piketuotojai norėjo atkreipti dėmesį į tai, kad tautinėms mažumoms reikia realių Vyriausybės ir Švietimo ir mokslo ministerijos sprendimų dėl jų teisių, o ne biurokratinių institucijų, neturinčių teisės priimti sprendimus, kūrimo.

Protesto akcijoje dalyvavo apie pusantro šimto lenkų ir rusų mokyklų mokinių, mokinių tėvų, mokytojų. Protesto akcijoje taip pat dalyvavo Šalčininkų r. lenkų mokyklų tėvų forumo pirmininkė Renata Cytacka, Vilniaus miesto tarybos narės Romualda Poševeckaja ir Edita Šiško.

Tautinių mažumų departamente vykusiame susitikime dalyvavo Vyriausybės kancleris Rimantas Vaitkus, švietimo ir mokslo viceministrė Natalja Istomina, Užsienio reikalų ministerijos atstovai. Lietuvos lenkų tautinei mažumai atstovavo Seimo narys, Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų draugijos „Macierz Szkolna” pirmininkas Juzef Kvetkovskij, pirmininko pavaduotoja Kristina Dzeržinska, Vilniaus miesto tarybos narė, Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narė Edita Tamošiūnaitė, Tautinių bendrijų tarybos nariai Gžegož Sakson, Vladislav Voinič bei Valenty Voinilo, Vilniaus lenkų tėvų forumo pirmininkė Danuta Narbut.

Susitikimo metu Tautinių mažumų departamento vadovybė pasiūlė sudaryti darbo grupę, kuri spręstų klausimus, susijusius su Lietuvos lenkų tautine mažuma. Jos pirmininku turėtų tapti Juzef Kvetkovskij.

Susitikimas vyko už uždarų durų, tačiau portalo L24 duomenimis, susitikimo metu buvo aptartos problemos, su kuriomis metų metus susiduria Lietuvos tautinės mažumos. Kitas susitikimas turėtų įvykti po šv. Velykų.

Portalo L24 redakcija gavo iš organizatorių peticijos tekstą, kuri buvo įteikta Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorei Vidai Montvydaitei.

„Vilniaus V.Sirokomlės vidurinės mokyklos bendruomenė
Vilniaus J.Lelevelio vidurinės mokyklos bendruomenė
Vilniaus S.Konarskio mokyklos bendruomenė
Vilniaus Lazdynų mokyklos bendruomenė
Vilniaus L.Karsavino mokyklos bendruomenė
Vilniaus A.Puškino mokyklos bendruomenė
Vilniaus centro mokyklos bendruomenė
Vilniaus „Ateities” mokyklos bendruomenė
Vilniaus Jeruzalės lenkų ugdomąja kalba mokyklos mokinių tėvai

Peticija
2016-02-12
Vilnius

Tautinių mažumų departamento prie LR Vyriausybės
Direktorei Vidai Montvydaitei

Mes, tautinių mažumų mokyklų tėvai ir globėjai, šiandien stojame ginti mūsų ir mūsų vaikų teises ir teisėtus interesus.

Šiuo metu vykdoma švietimo reforma, diskriminuoja tautinių mažumų švietimą, vienareikšmiškai blogina tautinių mažumų švietimo padėtį ir siaurina mūsų vaikų teises mokymosi gimtąjį kalba. Švietimas yra ta sritis, kurioje valstybės privalo sudaryti sąlygas puoselėti tautinėms mažumoms priklausančių asmenų identitetą, o mokymasis mažumos kalba yra tautinėms mažumoms priklausantiems asmenims garantuojama teisė.

Visuotinės žmogaus teisių deklaracijoje įtvirtinta kiekvieno teisė į mokslą: „Mokslas yra skirtas tam, kad visais atžvilgiais būtų ugdoma žmogaus asmenybė ir kad būtų didinama pagarba žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms. Jis turi skatinti visų tautų, rasinių arba religinių grupių savitarpio supratimą, pakantumą ir draugystę, taip pat turi padėti toliau plėtoti Jungtinių Tautų taikos palaikymo veiklą. Tėvai turi pirmumo teisę parinkti savo vaikams mokymą” (Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 26 straipsnio 2 ir 3 dalys).

Lyg šiol funkcionavęs švietimo sistemos modelis, tame tarpe mokyklų, kuriose mokymas vyksta tautinių mažumų kalba, pasiteisino – pateisino žmonių lūkesčius.

Esame sunerimę dėl 8 Vilniaus miesto tautinių mažumų mokyklų likimo, kurioms gresia likvidavimas arba reorganizacija: Vilniaus Vladislavo Sirokomlės vidurinei mokyklai (869 mok.), Vilniaus Simono Konarskio vidurinei mokyklai (403 mok.), Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinei mokyklai (462 mok.), Vilniaus Lazdynų vidurinei mokyklai (597 mok.), Vilniaus A.Puškino vidurinei mokyklai (724 mok.), Vilniaus L.Karsavino vidurinei mokyklai (558 mok.), Vilniaus “Ateities” vidurinei mokyklai (659 mok.), Vilniaus centro vidurinei mokyklai (270 mok.). Nuo 2015 m. rugsėjo 1 dienos likviduotos Vilniaus Jeruzalės mokyklos lenkų ugdomąja kalba.

Esame įsitikinę, kad Švietimo ir mokslo ministerija specialiai stabdo Vilniaus V.Sirokomlės ir Vilniaus J.Lelevelio vidurinių mokyklų akreditacijos procesą ir neakredituoja viduriniojo ugdymo programų, diskriminuodama tautinių mažumų švietimą ir siekdama sumenkinkinti vidurinių mokyklų statusą. Esame tikri, kad Vilniaus Simono Konarskio mokykla, Vilniaus Lazdynų mokykla, Vilniaus A.Puškino mokykla, Vilniaus L.Karsavino mokykla, Vilniaus “Ateities” mokykla, Vilniaus centro mokykla privalo išlaikyti vidurinės mokyklos statusą ir teikti pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą. Esantis mokinių skaičius šiose mokyklose, negali turėti įtakos mokyklų statuso mažinimui. Pavyzdžiui, Seinuose (Lenkija) mokykloje, kurioje dėstoma lietuvių kalba, 1-12 klasėse mokosi vos 67 mokiniai. Tuo tarpu Lietuvoje tautinių mažumų mokykloms, turinčioms žymiai didesnį mokinių skaičių 500 ir daugiau, gresia likvidavimas.

Primename, kad 2011 m. kovo 17 d. Lietuvos Respublikos Seimas, nepaisydamas tautinių mažumų visuotinio susirūpinimo bei argumentuoto pasipriešinimo, neatsižvelgdamas į 60 tūkst. mokinių tėvų kreipimosi į LR Prezidentę, Seimą, Vyriausybę, priėmė Švietimo įstatymo nuostatas nepalankias tautinių mažumų švietimui, t.y. nuo 2013 m. įvestas suvienodintas lietuvių kalbos brandos egzaminas, taip pat dalies dalykų dėstymas valstybine kalba, vidurinės mokyklos statuso mažinimas ir t.t. Konstatuojame, kad nuo 2012 metų nuolat blogėjantys tautinių mažumų mokinių brandos egzamino rezultatai rodo, kad nebuvo ir nėra tinkamai pasiruošta suvienodintam lietuvių kalbos egzaminui. Tautinių mažumų mokiniai lietuvių kalbos mokosi beveik 800 valandų mažiau nei jų bendraamžiai lietuviškų mokyklų. Nėra parengtų ir išleistų vadovėlių, mokymosi priemonių. Reikia pažymėti, kad nuo 2009 metų rugsėjo 1 d. tautinių mažumų mokyklose mokinio krepšelio priedas buvo sumažintas 6 (šešiais) procentais (iki 15 procentų). 2011 metais įteisinus vienodo lietuvių kalbos egzamino reikalavimus mokinio krepšeliui papildomai skirti 5 procentai tik didesniam lietuvių kalbos pamokų skaičiui įgyvendinti, o ne visam ugdymo procesui užtikrinti.

Taigi siekiame, kad Lietuva savo teritorijose saugotų tautines mažumas, atsižvelgdama į Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugą, turinčių esminę reikšmę stabilumui, demokratijos išsaugojimui ir taikai. Tuo siekdami išsaugoti tapatumą ir užtikrinti tautinių santykių darną bei formuoti pasaulinį požiūrį į tautines mažumas, užtikrinantį demokratinius santykius bei siekti, kaip pabrėžta Tautinių mažumų apsaugos konvencijoje, kad kultūrinė įvairovė taptų ne visuomenės skaldymo, bet jos turtinimo šaltiniu ir veiksniu, skatinančiu laisvę ir demokratiją. Demokratiška visuomenė turėtų ne tik gerbti visų tautinėms mažumoms priklausančių asmenų etninį, kultūrinį, kalbinį ir religinį savitumą, bet ir sudaryti tinkamas sąlygas tam savitumui reikštis, jį saugoti ir plėtoti.

Esamę priversti organizuoti viešą protesto akciją ir palaikome savarankiškai įsteigtus mokinių tėvų komitetus, ginančius savo ir savo vaikų teises ir teisiškus interesus ugdyti vaikus gimtąja kalba tautinių mažumų mokyklose nuo 1-12 klasės.

Raginame Tautinių mažumų departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nedelsiant imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų išsaugota iki šiol gerai veikianti tautinių mažumų švietimo sistema ir išsaugotos Vilniaus 8 (V.Sirokomlės, J.Lelevelio, S.Konarskio, Lazdynų, A.Puškino, L.Karsavino, centro, “Ateities”) tautinių mažumų mokyklos bei akredituota šių mokyklų viduriniojo ugdymo programa ir suteiktas gimnazijos statusas.

Inicijuoti Vilniaus Jeruzalės lenkų ugdomąja kalba mokyklos atkūrimą, kuri buvo uždaryta 2015 metais.

Skubiai imtis priemonių, kad būtų išsaugotos vienos seniausių Vilniaus J.Lelevelio vidurinės patalpos Antakalnio g. 33 ir Antakalnio mikrorajone liktų tautinių mažumų mokykla lenkų ir rusų ugdomosiomis kalbomis.

Neužtikrinus mūsų, t.y. mokinių, besimokančių minėtose mokyklose, reikalavimo, kyla abejonės dėl Tautinių mažumų departamentui tikslingumo ir reikalingumo, kurio pagrindinė misija yra tautinių mažumų, gyvenančių Lietuvoje, pagrindinių teisių ir teisėtų reikalavimų užtikrinimas”.

Invalid Displayed Gallery

www.L24.lt

2016-02-12