Navigate / search

LLS visuomeninė iniciatyva yra vykdoma ne tik laikantis duomenų apsaugos sritį reglamentuojančių teisės aktų, bet ir atlieka svarbų vaidmenį 2021 m. visuotinio surašymo kontekste

Pastarosiomis dienomis viešojoje erdvėje pasirodė tikrovės neatitinkančios informacijos, susijusios su Visuomeninio Vilniaus krašto lenkų tautybės gyventojų surašymo iniciatyva.
 
Lietuvos lenkų sąjunga jau mėnesį, nuo 2021 m. sausio 13 d.  aktyviai palaiko kontaktą tiek elektroniniu paštu, tiek telefoninio ryšio priemonėmis  su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija (toliau – VDAI) siekiant, kad iniciatyva Visuomeninis Vilniaus krašto lenkų tautybės gyventojų surašymas būtų įgyvendinama vadovaujantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) nuostatomis.

VDAI rašte LLS būtent pabrėžė, kad nei BDAR, nei VDAI nedraudžia ir negali drausti  rinkti ir tvarkyti asmens duomenų, o ypač kai tai susiję su pilietinės visuomenės ir visuomeninių organizacijų iniciatyvomis, tačiau gali rekomenduoti, atkreipti dėmesį ir padėti visuomeninėms organizacijoms įgyvendinti iniciatyvas ir užtikrinti, kad būtų laikomasi pagrindinių asmens duomenų tvarkymo principų. (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Todėl akivaizdu, kad visuomeninė iniciatyva Visuomeninis Vilniaus krašto lenkų tautybės gyventojų surašymas yra įgyvendinama laikantis visų, duomenų apsaugos sritį reglamentuojančių tiek Europos Sąjungos, tiek Lietuvos teisės aktų nuostatų.

LLS pabrėžia, kad visuomeninė iniciatyva, kuri vykdoma savanorystės pagrindais, yra vykdoma ne tik laikantis duomenų apsaugos sritį reglamentuojančių teisės aktų, bet ir atlieka svarbų vaidmenį 2021 m. visuotinio surašymo kontekste visuomenės informavimo prasme.

Panašios visuomeninės surašymo akcijos, kurios sveikintinos ir net skatinamos praktiškai visų ES šalių vyriausybių, tradicinių tautinių mažumų daug kartų buvo rengiamos kitose ES šalyse: Rumunijoje ir Slovakijoje vengrų tautinės mažumos, Bosnijoje ir Hercegovinoje – kroatų tautinės mažumos ir t.t.

LLS iniciatyva jau sulaukė tarptautinio palaikymo. Europos Parlamento narys, Europos tautų federalinės sąjungos (FUEN) pirmininkas, Lorant Vincze atsiuntė Lietuvos lenkų sąjungai palaikymo raštą. Taip pat kviečiame Lietuvos nevyriausybines organizacijas palaikyti ir populiarinti LLS akciją.

Esame įsitikinę, kad Lietuvos lenkų sąjunga per artimiausius mėnesius sėkmingai įgyvendins visuomeninę Vilniaus krašto lenkų tautybės gyventojų surašymo iniciatyvą glaudžiai bendradarbiaujant su oficialiomis mūsų šalies institucijomis.

Valdemar Urban
LLS visuomeninės iniciatyvos koordinatorius