Menu / szukaj

Ważny krok w relacjach polsko-litewskich w zakresie oświaty

Ministrowie edukacji Polski i Litwy podpisali harmonogram wdrażania deklaracji w sprawie oświaty polskiej mniejszości narodowej w Republice Litewskiej i litewskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
17 września w Wilnie minister edukacji narodowej RP Dariusz Piontkowski oraz minister oświaty, nauki i sportu RL Algirdas Monkevičius podpisali harmonogram wdrażania deklaracji w sprawie oświaty polskiej mniejszości narodowej w Republice Litewskiej i litewskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ministerstwo edukacji RP podkreśla, że to ważny etap w relacjach polsko-litewskich w dziedzinie oświaty.

– Podpisany dziś harmonogram służy wypracowaniu oczekiwanej przez nas, a przede wszystkim przez Polaków na Litwie, symetryczności w relacjach polsko-litewskich w zakresie edukacji – powiedział Piontkowski.

Wizyta polskiego ministra edukacji w Wilnie odbywała się w ramach międzyrządowych konsultacji rządowych pod przewodnictwem premierów Litwy i Polski.

Jak zaznaczają politolodzy w wielkim stopniu dzięki polskiej partii Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin doszło do ocieplenia relacji polsko-litewskich. To właśnie to, że są w rządzie litewskim sprawiło, że relacje są lepsze niż były dawniej, ponieważ obecny rząd nie stosuje takich metod, jak poprzednie rządy nacjonalistyczne, konserwatywne spod znaku Landsbergisa.

W ramach przyjętego harmonogramu strona litewska zobowiązała się do:

1. Wprowadzenia do 2022 r. państwowego i szkolnego egzaminu z języka polskiego jako ojczystego oraz przyrównania ocen z tych egzaminów do ocen z innych państwowych i szkolnych egzaminów maturalnych przy wstępowaniu na wyższe studia na Litwie.

2. Wyposażenie szkół polskich w podręczniki do nauki języka polskiego i pozostałych przedmiotów, w tym w podręczniki zakupione w Polsce.

3. Zapewnienia szkołom z polskim językiem nauczania wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego, wczesnoszkolnego, kształcenia podstawowego oraz wsparcia pedagogicznego dla dzieci w wieku przedszkolnym (zwiększenie w szkołach liczby logopedów i pedagogów specjalnych).

4. Zapewnienia dzieciom polskiej narodowości, uczącym się w szkołach, w których nauka prowadzona jest w języku litewskim, możliwości uczęszczania na dodatkowe zajęcia (kółka) w języku polskim lub języka polskiego.

Dodatkowo strona litewska wdroży wykonanie przepisów, które umożliwią finasowanie nauki języka litewskiego w wymiarze 5 godzin tygodniowo w przedszkolach i klasach wczesnoszkolnych.

Strona polska zobowiązała się, że:

1. Umożliwi nauczycielom i uczniom szkół polskich na Litwie korzystanie z zasobów edukacyjnych zgromadzonych na platformach edukacyjnych w Polsce (w okresie zawieszenia zajęć w powodu koronawirusa szkoły polskie na Litwie korzystały z zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej i Włącz Polskę).

2. Wzmocniona zostanie współpraca instytucji oświaty Litwy i Polski w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. We współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, jednostką podległą MEN, przygotowana zostanie oferta szkoleń doskonalących kompetencje zawodowe nauczycieli języka polskiego i innych przedmiotów nauczanych po polsku w szkołach polskich na Litwie.

Dodatkowo strona polska zapewnia działania przewidziane w ustawie dotyczące finansowania, wyposażania w podręczniki, doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Podpisanie harmonogramu wdrażania deklaracji to efekt współpracy strony polskiej z litewską w zakresie oświaty.

Przypominamy, że popodczas spotkania, które odbyło się 20 listopada ubiegłego roku w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej RP w Warszawie, ministrowie podpisali wspólną deklarację w sprawie oświaty polskiej mniejszości narodowej w Republice Litewskiej i litewskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej.

W deklaracji strony zobowiązały się do systematycznego monitorowania jakości edukacji polskiej mniejszości narodowej na Litwie oraz wzrostu jakości edukacji litewskiej mniejszości narodowej w Polsce.

Pełna treść deklaracji (w języku polskim i litewskim) w załączniku poniżej.  

Harmonogram PL

Harmonogram PL

Harmonogram LT

Podpisanie dzisiejszej deklaracji jest jak najbardziej krokiem pozytywnym, jednak niepokoi fakt, że, niestety, nie ma zapisu o odwołaniu ujednolicenia egzaminu z języka litewskiego dla szkół polskich. Właśnie Polacy i inne mniejszości narodowe stanowczo domagają się zmiany decyzji rządu Kubilusa dyskryminującej szkoły mniejszości narodowych w temacie zarówno wspomnianego egzaminu jak i przymusowego wykładania trzech przedmiotów nie w języku ojczystym.

2020-09-17