Menu / szukaj

Sejm przyjął ustawę o rozwoju regionalnym

We czwartek Sejm przyjął zgłoszony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych projekt ustawy, który nada regionom kraju więcej uprawnień i kompetencji, a regionalnym radom rozwoju – status prawny. Wzmocnienie samorządności i regionów to jeden z postulatów wpisanych w programie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin. Za przyjęciem ustawy głosowało 84 posłów, jeden był przeciwko, a 11 wstrzymało się od głosu.
„Rosną dysproporcje gospodarcze, zmniejsza się liczba ludności i regiony nie mają siły i narzędzi, aby wpływać na te procesy. Rady rozwoju regionalnego muszą stać się prawdziwymi liderami rozwoju swoich regionów, przyjmując na siebie większą odpowiedzialność i znajdując najskuteczniejsze sposoby rozwoju. Jednak aby tak się stało, potrzebne są fundamentalne reformy” – powiedziała cytowana w komunikacie minister spraw wewnętrznych z ramienia AWPL-ZChR Rita Tamašunienė.

MSW informuje, że obecnie decyzje regionalnych rad rozwoju są prawnie ograniczone, dlatego projekt ustawy zakłada nadanie radom statusu osoby prawnej. Rady rozwoju regionalnego staną się instytucjami, które przyjmą odpowiedzialność i będą mogły delegować funkcje. Ustawa o rozwoju regionalnym pomogłaby zjednoczyć samorządy na podstawie powiatów i umożliwić im wykorzystanie dofinansowania do rozwiązywania problemów. Są to zmiany systemowe, które w dłuższej perspektywie stworzyłyby warunki dla większych zmian, takich jak zmniejszenie nierówności dochodów.

Badania przeprowadzone przez Organizację Współpracy Europejskiej i Rozwoju pokazały, że władza na Litwie jest jedną z najbardziej scentralizowanych w Europie. W krajach skandynawskich polityka regionalna jest zgodna z polityką społeczną i w tych krajach nierówności społeczne maleją, a na Litwie rosną.

„Nadszedł czas na ustawę o rozwoju regionalnym. Wobec braku nowej ustawy, perspektywa finansowa na lata 2021-2027 byłaby kształtowana w stary sposób, tj. każde ministerstwo nadal decydowałoby centralnie o tym, jak rozwijać regiony. Naszym celem jest promowanie rozwoju regionów i ich wzrostu gospodarczego, racjonalne i efektywne wykorzystanie funduszy przydzielonych przez Unię Europejską na cele strategiczne każdego regionu, z uwzględnieniem wyjątkowości regionów i potrzeb mieszkańców” – podkreśliła Tamašunienė.

2020-06-13