Menu / szukaj

W Sejmie RL powstała Grupa Parlamentarna Myśli Politycznej Roberta Schumana

Dzisiaj, 14 marca, frakcja parlamentarna AWPL-ZChR na czele z Ritą Tamašunienė spotkała się z prezesem i wiceprezesem Zarządu Instytutu Myśli Schumana – prof. nadzw. dr. hab. Zbigniewem Krysiakiem oraz Ryszardem Krzyżkowskim. Goście z Polski wzięli też udział w posiedzeniu Grupy Parlamentarnej Myśli Politycznej Roberta Schumana w Sejmie RL, powstałej z inicjatywy AWPL-ZChR.

Grupa Parlamentarna Myśli Politycznej Roberta Schumana w Sejmie RL została utworzona 12 marca br. z inicjatywy frakcji AWPL-ZChR. Przewodniczącą Grupy, do której należy aktualnie 11 posłów, została Rita Tamašunienė, starosta sejmowej frakcji AWPL-ZChR.

W czwartek odbyło się pierwsze posiedzenie Grupy, a jej gośćmi byli prezes i wiceprezes zarządu Instytutu Myśli Schumana w Polsce – prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Krysiak oraz Ryszard Krzyżkowski.

Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Krysiak przeczytał list od przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Krzewienia Idei Roberta Schumana w Polsce, senatora Andrzeja Kamińskiego, skierowany do członków nowo powstałej Grupy Parlamentarnej Myśli Politycznej Roberta Schumana w Sejmie RL.

„Z wielką radością przyjąłem informację o utworzeniu Grupy Schumana w Sejmie Republiki Litewskiej. Oznacza to, że podobnie, jak Parlamentarny Zespół Krzewienia Idei Roberta Schumana w Polsce, pragniecie Państwo włączyć się w budowanie Europy duchowych ideałów, równych szans, owocnego dialogu i trwałego konstruktywnego współdziałania” – napisał polski senator w liście. Zaznaczył, że „odwołując się do myśli i celów programowych przez Roberta Schumana, jednego z „Ojców Europy”, chcemy powrotu Europy do wartości chrześcijańskich, Europy odrzucającej ideologie liberalne i relatywistyczne, jako sprzeczne z godnością człowieka i właściwie pojmowanym humanizmem”.

„Współcześnie Europa powinna iść pod sztandarem idei Schumana, by kształtować wspólnotę narodów Europy, nie zaś federację poszczególnych państw. Wspólnota ta powinna bronić mieszkańców Europy przed społecznym i moralnym nihilizmem, przed dehumanizacją; prowadzą one bowiem do destrukcji i utraty europejskiej tożsamości” – podkreślił Kamiński. Życząc wytrwałości w realizacji podejmowanych działań oraz w krzewieniu idei Roberta Schumana, zaprosił litewską Grupę do współpracy.

Podczas posiedzenia prof. nadz. dr hab. Zbigniew Krysiak zwrócił uwagę na to, że Robert Schuman nie tworzył fundamentów pod Unię Europejską, ale pod Wspólnotę Narodów Europy. „Jest to bardzo ważne, dlatego że ideowo Wspólnota Narodów Europy jest czymś innym niż Unia Europejska. Unia Europejska zaczyna się od Traktatu w Maastricht z 1992 roku i ona jest wynikiem ideologii Altiero Spinellego, który jest de facto wrogiem Wspólnoty Narodów tworzonej przez Schumana” – mówił prof. Krysiak.

„Chcemy budować Europę jako wspólnotę z odpowiedzialności jako chrześcijanie, którzy mają dbać o tą, jak nazywamy naszą Europę – babcię, bo nasza ojczyzna to jest nasza mama, a Europa to jest nasza babcia. W tym celu Instytut Myśli Schumana wyszedł z inicjatywą tworzenia Grup Schumana w parlamentach narodowych, aby w dalszej kolejności te grupy współpracowały w całej Europie, tworząc siłę intelektualną, duchową i moralną dla przemiany, dla powrotu do wspólnoty narodów Europy” – tłumaczył prezes Zarządu Instytutu Myśli Schumana. Dodał, że kierowana przez niego placówka proponuje organizowanie cyklicznych spotkania raz na pół roku, które by się odbywały w różnych stolicach. A już 12 maja w Warszawie odbędzie się trzecia edycja organizowanego przez Instytut Europejskiego Festiwalu Schumana. I jak podkreślił, jednym z ważnych momentów tego wydarzenia będzie spotkanie grup parlamentów narodowych.

Przed posiedzeniem goście z Polski spotkali się z posłami sejmowej frakcji AWPL-ZChR.

***

Cele i zadania Grupy Parlamentarnej Myśli Politycznej Roberta Schumana w Sejmie RL:

a) prowadzenie działań zmierzających do urzeczywistniania myśli i celów propagowanych przez Roberta Schumana,
b) popularyzacja rozumienia polityki, jako roztropnej służby dobru wspólnemu,
c) wspieranie rozwoju relacji między obywatelami różnych państw w sferach kultury, edukacji, nauki, gospodarki, religii i życia społecznego,
d) wspieranie ograniczania wpływów ponadnarodowych korporacji, z zachowaniem praw suwerenności prawnej wszystkich państwa Wspólnoty,
e) wspieranie kształtowania fundamentalnej dla kultury europejskiej chrześcijańskiej postawy światopoglądowej, kultury i tradycji chrześcijańskiej, zmierzającej do zagwarantowania każdemu człowiekowi niezbywalnego, naturalnego prawa do życia,
f) wspieranie rozwoju relacji ekonomicznych między narodami Europy opartych o solidarność gospodarczą.

Do zadań zespołu należy w szczególności:

a) wspieranie inicjatyw ustawodawczych, uchwałodawczych i innych, zgodnych z ideą Roberta Schumana,
b) przeciwstawianie się różnego rodzaju przedsięwzięciom stojącym w sprzeczności z ideą Roberta Schumana,
c) organizowanie samodzielnych lub z innymi osobami różnego rodzaju przedsięwzięć mających na celu propagowanie idei Roberta Schumana, a także udział w przedsięwzięciach organizowanych przez inne podmioty,

d) podejmowanie stanowisk, apeli i rezolucji do władz krajów i instytucji krajowych oraz międzynarodowych w sprawie respektowania idei Roberta Schumana, w tym w szczególności zachowania fundamentalnych wartości jakie przyświecały Ojcom Założycielom Wspólnoty tj.: chrześcijaństwa, wolności, solidarności, różnorodności i patriotyzmu,

e) organizowanie konferencji, spotkań, wykładów, pielgrzymek, koncertów, wystaw, projekcji itp., dla osiągnięcia celów Zespołu,
f) wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz problematyki będącej przedmiotem działań Zespołu,
g) podejmowanie różnego rodzaju innych działań dla osiągnięcia celów Zespołu.

2019-03-14