Navigate / search

Mokytojai: savivalė ir mokyklų veiklos dezorganizavimas – sostinės valdytojų sąžinės reikalas

„Mere Šimašiau, kodėl išmeti mokytojus ant grindinio?“, „Lygios teisės visiems“,  „Mere, nenaudokite bolševikinių metodų!“, „R.Šimašiau, ką Jums blogo padarėme?“ – transparantus su tokiais užrašais laikė tautinių mažumų mokyklų pedagogai prie Vilniaus miesto savivaldybės.
Šis piketas yra dar viena protesto akcija, susijusi su diskriminacine Lietuvos tautinių mažumų mokyklų pertvarka.

Antradienį protesto akciją organizavo tautinių mažumų mokyklų pedagogai. Laikydami plakatus, prie Vilniaus miesto savivaldybės pastato mokytojai išreiškė nepritarimą tautines mažumas diskriminuojančiai mokyklų reorganizacijai. Mokytojų nepasitenkinimą taip pat kėlė reorganizuojamos Vilniaus Simono Konarskio vidurinės mokyklos 11 ir 12 klasių mokinių bei mokytojų padėties teisinio reguliavimo stoka.

Pasak mokytojų, šiuo metu Simono Konarskio vidurinės mokyklos 11-12 klasių mokiniai faktiškai yra Vilniaus Adomo Mickevičiaus gimnazijos auklėtiniai, tačiau ir toliau mokosi S. Konarskio mokyklos pastate. Vadovaujantis teisės aktais, ši situacija nėra iki galo sureguliuota. Mokytojai išreiškė nepasitenkinimą dėl Savivaldybės pateiktos informacijos, kad mokyklos tarpusavyje turi susitarti dėl šios problemos.

Netikri dėl savo ateities yra ne tik mokiniai, bet ir šios mokyklos mokytojai. „Šiuo metu esame tokioje padėtyje, kad neturime jokių socialinių garantijų. Nesame tikri dėl savo ateities“, – sakė piketuojantys mokytojai.

Kaip pabrėžė pedagogai, mokiniai nenori palikti savo mokyklos, nors padėtis šiuo metu yra tikrai įtempta. Mokytojai yra pasipiktinę, kad pasikeitimai mokykloje yra daromi prasidėjus mokslo metams, o tai prieštarauja įstatymams. „Civilizuotose šalyse taip nedaroma. Juk vasaros atostogas galima buvo išnaudoti pokalbiams, deryboms, mokytojų ir mokinių informavimui“, – sakė mokytojai.

Piketuojantys tautinių mažumų mokyklų mokytojai Vilniaus merui Remigijui Šimašiui parašė peticiją. „Mere, įvedėte chaosą mokyklose, mokytojų darbo nestabilumą, mokinių nesaugumą, taigi skubiai imkitės veiksmų susiklosčiusiai situacijai taisyti.  Privalote  prisiimti asmeninę atsakomybę, kad dėl Jūsų neatsakingo vadovavimo žlugdomas tautinių mažumų švietimas Vilniaus mieste“, – skaitome peticiją, kurią Vilniaus merui Remigijui Šimašiui parengė į pagrindines mokyklas pertvarkomų Vilniaus miesto vidurinių mokyklų mokytojai. – „Mere, kreipiamės į Jus dėl neefektyviai ir pažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymus bei teisės aktus vykdomos švietimo reformos Vilniaus mieste“.

2015 m. liepos 15 d. Vilniaus miesto Savivaldybės Taryba, Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus teikimu, priėmė sprendimą Nr. 1-116 „Dėl tarybos 2014-10-08 sprendimo Nr. 1-2041 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2014–2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“, o 2015 m. liepos 29 d. priėmė sprendimą Nr. 1-127 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pertvarkos į pagrindines mokyklas“.

Vilniaus Lazdynų, Vilniaus Levo Karsavino, Vilniaus centro, Vilniaus Simono Konarskio  mokyklų bendruomenės ne kartą kreipėsi į Vilniaus miesto Savivaldybės Tarybą prašydamos, kad mokyklose išliktų visos 11-12 klasės, tačiau į mokyklų bendruomenių nuomonę atsižvelgta nebuvo.

„Manome, kad priimant sprendimą pertvarkyti vidurines mokyklas į pagrindines (nekomplektuojant 11 ir 12 klasių), nesikonsultuojant su mokykla ir mokyklos bendruomene, nederinant sprendimo, kuriam mokyklų bendruomenės prieštarauja, buvo pažeistos vaikų ir jų tėvų bei mokytojų teisės.

Mūsų mokyklų bendruomenių teisės buvo pažeistos, į mūsų interesus ir teisėtus lūkesčius vykdant mokyklų pertvarką atsižvelgta nebuvo, su mumis sprendimai derinti nebuvo – tuo pažeistas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 28 straipsnio 5 dalies reikalavimas, numatantis, kad kuriant valstybinių ir savivaldybių mokyklų tinklą teisės aktų nustatyta tvarka, turi būti konsultuojamasi su gyventojais ar jų grupėmis, kad būtų apgintas viešasis interesas.

Sprendimus Taryba priėmė neatsižvelgusi į 2015-06-30 Lietuvos Respublikos Seime skubos tvarka priimtą LR Švietimo įstatymo pataisą, numatančią, kad mokyklos gali tęsti vidurinio ugdymo programos mokymą iki 2017-09-01 ir iki numatytos datos likti vidurinės mokyklos. LR Švietimo įstatymo pataisa buvo priimta, siekiant sudaryti galimybes mokykloms tinkamai pasiruošti vidurinės mokyklos tipo panaikinimui ir kokybiškai įvykdyti mokyklų akreditavimą.

Tarybos sprendimais taip pat buvo pažeista LR Švietimo įstatymo 44 str. 6 d., numatanti, kad mokyklos reorganizavimo (pertvarkymo) procedūros pradedamos ne vėliau, kaip likus 4 mėnesiams iki jų pabaigos ir turi būti baigtos iki einamųjų metų rugpjūčio 31 dienos. Sprendimai yra priimti likus 1 mėnesiui iki 2015-2016 mokslo metų pradžios.

Esame tikri, kad skundžiamas Vilniaus miesto Savivaldybės Tarybos 2015-07-29 sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, nes prieštarauja teisės aktų reikalavimams, pažeidžia mūsų mokyklų bendruomenių (mokinių, jų tėvų ir mokytojų) teises ir interesus.

Mūsų mokyklose teoriškai nelieka 11-12 klasių, bet faktiškai mokiniai mokosi mūsų mokyklų patalpose.

Be Jūsų žodinio deklaravimo, Administracijos direktoriaus pavaduotojas, kuris pagal LR Vietos savivaldos įstatymą asmeniškai atsako už Tarybos sprendimų įgyvendinimą, neišleido jokio Tarybos sprendimų įgyvendinimo įsakymo ar priemonių plano, t.y. lydinčio Tarybos sprendimus teisės akto.

Mes, mokytojai, esame verčiami pakeisti darbo sutartis su mūsų darboviete ir susimažinti mums teisėtai priklausantį darbo krūvį. Esame priversti įsidarbinti į kitas darbovietes antraeilėms pareigoms terminuotai darbo sutarčiai. Tai reiškia, kad mes, mokytojai, turintys vyresniojo mokytojo, mokytojo metodininko ar mokytojo eksperto kvalifikaciją, po metų papildysime Darbo biržos gretas ir padidinsime nedarbo procentą Vilniaus mieste. Mūsų, dirbančiųjų 11-12 klasėse, yra daug, beveik 200 (du šimtai) mokytojų. Mes Jūsų, Mere, dėka neteksime duonos kąsnio.

Administracijos direktoriaus teikimu paskirtas Administracijos direktoriaus pavaduotojas, kuruojantis švietimo sritį, nesugeba tinkamai ir teisiškai įgyvendinti Tarybos sprendimų. Vilniaus miesto Savivaldybės administracija neužtikrina efektyvaus ir kokybiško jai pavaldžiose įstaigose dirbančių žmonių darbo, neteisėtai verčia keisti darbovietes ir darbo sutartis, vadovaujantis tik žodiniais pavedimais ir neprisiimant jokios atsakomybės.

Manome, kad po tokių Tarybos sprendimų pirmiausia Savivaldybės administracija turėtų prisiimti atsakomybę už kokybišką mokinių ugdymą ir būsimų egzaminų rezultatus, už mokytojų socialines garantijas, tinkamas ir teisines darbo sąlygas.

Kas pamatuos ir kas atsakys už mokytojų emocinį ir psichologinį mikroklimatą, dirbančiųjų sveikatą ir savijautą? Kas prisiims atsakomybę už specialiai sukurtą chaosą mūsų mokyklose ir gimnazijose? Kas atsakys ir prisiims atsakomybę už mokinių emocinį ir fizinį saugumą? Kaip bus organizuojama socialinė pagalba mokiniams?

Šiandien mūsų mokyklų bendruomenės vienos paliktos spręsti iškilusias problemas, kurios atsirado priėmus neteisėtus ir skubotus Tarybos sprendimus. Meras, Tarybos nariai, balsavę už sprendimus, Savivaldybės administracija turi prisiimti visišką atsakomybę ir skubiai spręsti iškilusius klausimus.

Mes, mokytojai, pasisakome prieš mūsų darbo garantijų mažinimą!

Mes atsisakome dirbti skirtingiems darbdaviams pagal dvi darbo sutartis (viena iš jų terminuota), juridiškai priklausyti ir būti atsakingi dviem švietimo įstaigoms. Prašome įvertinti, kad mokytojams dirbant vienose patalpose, o mokyklos direktoriui ir administracijai kitose patalpose, didėja laiko sąnaudos, sunkėja dalyvavimas mokytojų tarybos, metodinių grupių posėdžiuose, įvairiose darbo grupėse ir susirinkimuose. Taip pat daugėja dokumentacijos. Faktas, kad mokytojas, bėgiodamas iš mokyklos į mokyklą, praras laiką, kurį turėtų skirti kokybiškam ir efektyviam mokinių ugdymui, pasiruošimui pamokoms ir t.t.  Tokia dviprasmė padėtis nebegali tęstis.

Reikalaujame, kad artimiausiame Savivaldybės Tarybos posėdyje būtų atšaukti Tarybos sprendimai dėl mokyklų pertvarkos ir 11 ir 12 klasių mokiniams būtų leista baigti prieš 10 ar 11 metų savo pasirinktas mokyklas.

Reikalaujame, kad atsistatydintų Administracijos direktoriaus pavaduotojas Rokas Uscila, kuruojantis švietimo sritį. Privalu, kad visiems mokytojams būtų užtikrintos visos socialinės garantijos ir būtų administracijos direktoriaus įsakymas, reglamentuojantis mūsų darbo santykius su mokyklomis, bei darbo sąlygų aprašymas.

www.L24.lt

2015-09-15