Navigate / search

Streikas Lietuvoje

Su susirūpinimu pranešame, kad Lietuvos lenkų švietimo situacija sparčiai blogėja.

Nuo rugsėjo 2 dienos mokyklų lenkų mokomąja kalba tėvai ir mokiniai Lietuvoje skelbia visuotinį streiką.

Šio sprendimo, priėmimą sąlygojo pastarieji faktai:
• 2011 metais, nepaisant Lietuvos lenkų bendruomenės protestų, buvo priimtos Švietimo įstatymo pataisos, dėl kurių žymiai pablogėjo mokymosi sąlygos tautinių mažumų mokyklose.

• Buvo surinkta 60 tūkst. asmenų, išreiškusių protestą prieš įstatymo pakeitimus, parašų. Parašai  perduoti Seimui, Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai. Deja, visų šių valdžios institucijų atsakas tebuvo ignoravimas.

• 2011 m. rugsėjo 2 d. buvo paskelbtas Lietuvos lenkų mokyklų streikas.

• 2011 m.  rugsėjo 4 d. į Vilnų  atvyko tuometinis Lenkijos Respublikos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Streikas buvo sustabdytas. Su Lietuvos Vyriausybe buvo suderintas   Tarpvyriausybinės ekspertų grupės, kuri  išnagrinėtų  priimtų įstatymų rezultatus  ir parengtų  rekomendacijas šiuo klausimu, sukūrimas.

• 2011 m.  lapkričio mėn.,  įvykus  penkiems  susitikimams,   Lenkijos-Lietuvos ekspertų grupė  baigė savo darbą be jokių susitarimų. Nebuvo susitarta net dėl bendro  pareiškimo. Lietuvos   komunikatas leidžia teigti, kad Lietuvos valdžios institucijos neketina nieko keisti.

• 2011 m. gruodį LR Švietimo ir mokslo ministerija sukuria ministerijos grupę, skirtą  aptarti švietimo įstatymo klausimams. Komandos  darbas baigiasi nepasiekus jokio rezultato. Buvo atmestas net pats sumanymas atlikti Švietimo įstatymo pakeitimus.

• 2012 metais vyksta  rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą, kuriuose  pralaimi ankstesnė  konservatorių ir liberalų koalicija.  Rinkimuose pergalę iškovoja socialdemokratai ir Darbo partija. Lietuvos lenkų rinkimų akcija pasiekia esminį laimėjimą:  pirmą kartą peržengia  5 proc.  slenkstį  ir su aštuoniais  Seimo nariais sudaro frakciją, kuri prisijungia prie valdančiosios koalicijos.

•  Valdančiosios  koalicijos programoje,  kuri buvo priimta LR Seimo, atsirado nuostatos dėl nevykusių eksperimentų su Švietimo įstatymu. Į programą  buvo įtrauktas įsipareigojimas pakoreguoti  mokyklų reformą, atsižvelgiant į suformuotą ir sėkmingai veikiančią  tautinių mažumų švietimo sistemą ir įsipareigojimas atlikti tautinių mažumų mokyklų tinklo pakeitimus pagal mokyklų bendruomenių interesus.

• Per trejus metus, nepaisant daugelio Vyriausybės pažadų (tiek Lietuvoje, tiek ir tarptautiniuose  pokalbiuose) atsižvelgti į Lietuvos lenkų bendruomenės  poreikius,  nebuvo žengta jokių žingsnių. Nepaisant pažadų įtraukti į Švietimo įstatymą nuostatą dėl tautinių mažumų mokyklų statuso, tai net nebuvo svarstyta.

• Dėl nuolat  nevykdomų  rinkiminių  pažadų, ypač dėl  tautinių mažumų poreikių nepaisymo, 2014 rugpjūtį LLRA traukiasi iš koalicijos.

• Kai tapo aišku, jog  dėl visų Lietuvos  politinės scenos jėgų susitarimo tautinių mažumų mokykloms  bus neįmanoma gauti specialaus statuso,  tautinių mažumų mokyklos pradėjo kurti  naujas mokymo  programas, kad  gautų  vadinamosios „ ilgos gimnazijos“  statusą, kurioje pagal  Švietimo įstatymą  yra įmanoma mokytis  nuo  1 iki 12 klasės imtinai.

• Švietimo ir mokslo ministerija delsia priimti  sprendimus dėl tautinių mažumų mokyklų akreditavimo  į „ilgas gimnazijas“, tačiau neteikia  jokių esminių pastabų dėl pateiktų programų.

•  2015 m.  kovo 1d. Lietuvoje vyksta savivaldos  rinkimai. Vilniuje  buvo įkurta Liberalų ir konservatorių koalicija. LLRA nepriklauso valdančiajai koalicijai. Švietimo klausimai perduodami konservatorių partijai.

• Vilnius miesto mero pavaduotojas, atsakingas už švietimą, deklaruoja, kad „pirmame savivaldybės Tarybos posėdyje neuždarinėsime lenkų mokyklų“.

• Jau kitame posėdyje teikiami nutarimų projektai, pagal kuriuos  bandoma sumenkinti  tautinių mažumų vidurines mokyklas iki pagrindinių mokyklų.

• Kelios Vilniaus  mokyklos  lietuvių dėstomąją  kalba  po Lietuvos vidaus reikalų ministro  ir  buvusio  Lietuvos  ministro pirmininko, konservatoriaus A.Kubiliaus vizito  gauna „ilgosios  vidurinės  mokyklos“ statusus. Nepaisant analogiškos lenkų mokyklų padėties jos šio statuso negauna.

• Eiliniuose savivaldybės Tarybos posėdžiuose  pateikiami projektai neformuoti lenkų mokyklose   vyresnių (11-12)  klasių.

• Vilniuje organizuojami mitingai  ir vienos dienos įspėjamasis streikas (birželio 3 dieną).

• Lenkų mokyklose apsilanko policija, atlikdama  tyrimą dėl tėvų, kurių vaikai dalyvavo streike. Po protestų persekiojusi tėvus, vaikus  ir mokytojus, policija pasitraukia.

• Birželio 30 d.  Lietuvos Seimas atidėjo mokyklų reorganizavimo terminą iki 2017 m. rugsėjo 1 d.

• Vilniaus mero pavaduotojas konservatorius V. Benkunskas  praneša, kad Seimo nutarimo   Vilniuje nebus laikomasi ir mokyklos bus reorganizuotos  jau šiais mokslo metais.

• Liepos 8 dieną  Vilniaus  vicemeras siūlo J.  Lelevelio vidurinei palikti vidurinės mokyklos  statusą  su sąlyga, kad ši išsikraustys iš suremontuoto  ir apšiltinto,  bendrovės  „Wspólnota polska“ pastato, ir persikels į  patalpas, kurioms būtinai  reikia remonto. Tuo atveju,  jei  bendruomenė  nesutiktų, mokykla  negautų  vidurinės mokyklos  statuso. Mokyklos bendruomenė griežtai  atmeta tokį „sandėrį“ ir šantažą.

• Liepos 15 d.  Vilniaus m. savivaldybė  priima nutarimus dėl  J. Lelevelio vidurinės  mokyklos reorganizacijos  ir perkėlimo iš savo dabartinės  būstinės į neremontuotą  pastatą.  Tokiu būdu  pažeistos Švietimo įstatymo nuostatos, nurodančios, kad sprendimai dėl reorganizavimo gali būti priimami ne vėliau kaip prieš 4 mėnesius iki mokslo metų pradžios, t.y.  ne vėliau kaip iki gegužės 1-osios, ir tik gavus mokyklos tarybos sutikimą.

• Liepos 29 d. savivaldybės  Taryba  priima sprendimus  dėl dar 10 tautinių mažumų mokyklų reorganizavimo iš vidurinių į pagrindines. Vėl  buvo pažeisti Švietimo įstatymo  reikalavimai dėl  terminų  ir sąlygų.

• Mokyklų bendruomenės  nesutinka  su įstatymų nesilaikymu. Tėvai pateikia  bylas  administraciniam   teismui. Administracinis teismas,  siekiant apsaugoti vaikų  teises,  iki teismo posėdžio sustabdo neteisėtus savivaldybės sprendimus.

• Rugpjūčio 20 d.,  po teismo nutarimo, mokyklų administracijos Vilniaus vicemero V. Benkunsko  kvietimu  atvyksta į posėdį dėl  ateinančių  mokslo metų. Į susitikimą  taip pat atvyksta mokyklų  tarybų,  kurios pagal  Švietimo įstatymą  yra vyriausiasis valdymo organas mokykloje,  atstovai. Vicemeras reikalauja, kad  Tarybos atstovai paliktų  posėdžių salę. Tėvai, remiantis Švietimo įstatymu, pareiškia, kad jie nori dalyvauti vicemero  pokalbyje  su  mokyklų administracijomis, nes  turi žinoti, kokie  yra savivaldybės  planai, susiję su mokyklomis. Vicemeras pareiškia, kad tada susitikimas  neįvyks  ir užsidaro savo kabinete.

• Mokyklų  atstovai paskelbia  pareiškimą, smerkiantį savivaldybės valdžios  nenorą kalbėti  su mokyklų bendruomenėmis.

• Teismo posėdis dėl  Savivaldybės tarybos nutarimų planuojamas  2015 m. spalio 5 d.

• Rugpjūčio 24 d.  Vilniaus vicemeras  V. Benkunskas pareiškia, kad gerbia teismų valią ir savivaldybė nesipriešins 11-12 klasių formavimui šiais  mokslo  metais. Mokyklos formuoja  vyresnes klases, vaikai grįžta į savo mokyklas.

• Vilniaus m. savivaldybė skundžia teismo nutartį  dėl Savivaldybės tarybos nutarimo vykdymo sustabdymo.

• Rugpjūčio 31 d.,16 val. 30 min., savivaldybės atstovai praneša mokykloms apie aukštesnės instancijos teismo nutartį, kad paliekamas galioti  savivaldybės tarybos sprendimas dėl  mokyklų reorganizavimo  ir reikalauja informuoti moksleivius apie tai, kad rugsėjo 1 d.  neateitų  į savo mokyklas. Tėvai ir mokyklų  bendruomenės apskųsti nutarties galimybių neturėjo.

• Rugsėjo 1-ąją prasideda mokslo metai, o mūsų vaikai neturi jokios  informacijos, į kurią  mokyklą eiti ir kas jų laukia. Ypač sudėtinga abiturientų padėtis..

Dėl to, kas išdėstyta aukščiau, dėl  diskriminacinės  valdžios  politikos tautinių mažumų mokyklų atžvilgiu, dėl Lietuvos Respublikos įstatymų pažeidimų, taip pat dėl to, kad Lietuvos Respublika pažeidžia  tarptautinius  įsipareigojimus, tėvai  nemato  jokios kitos išeities, kaip griežtai protestuoti prieš neteisybę ir diskriminaciją.

Rugsėjo 2 dieną prasideda visuotinis Lietuvos lenkų mokyklų  streikas.

Miroslav Šeibak

www.kop-pl.com

www.L24.lt

2015-09-03