Menu / szukaj

Doroczna konferencja AWPL-ZChR

Przedstawiciele Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) zgromadzili się dzisiaj w Domu Kultury Polskiej w Wilnie na dorocznej konferencji, aby podsumować pracę za 2017 rok i przedstawić plany działalności na rok bieżący. 
„Jednym z ważnych momentów tej konferencji jest podsumowanie pracy, ale też nakreślenie planów na przyszłość. Ten rok był mimo wszystko udany dla naszej działalności i naszej społeczności. W tym roku udało się sporo zdziałać. Pozycja AWPL-ZChR wzrosła w samorządach, jak też na arenie centralnej” – powiedział na wstępie przewodniczący AWPL-ZChR, europoseł Waldemar Tomaszewski. Podkreślił, że AWPL-ZChR została zaproszona do koalicji rządzącej w Sejmie, a w mieście Wilnie właśnie utworzyła koalicję i współrządzi stolicą. Dodał też, że partia odzyskała pozycję lidera spośród ugrupowań politycznych na Litwie pod względem liczby ofiarodawców, którzy odpisali 1 proc. od podatku dochodowego na partie. „Świadczy to o tym, że ludzie nam ufają” – podkreślił Tomaszewski. Dodał też, że cieszy fakt, iż w najnowszym sondażu na temat skorumpowania partii politycznych mieszkańcy kraju uważają, że AWPL-ZChR jest najbardziej uczciwą partią parlamentarną.

Obrady rozpoczęto od odmówienia Koronki do Miłosierdzia Bożego oraz uczczenia minutą ciszy członków partii, którzy odeszli do Pana w ubiegłym roku.

Polityka prorodzinna
Podsumowanie pracy struktur AWPL-ZChR było kolejnym punktem obrad. Jako pierwsza sprawozdanie z działalności przedstawiła Rita Tamašunienė, starosta sejmowej frakcji tej partii. Zaznaczyła, że frakcja AWPL-ZChR w 2017 roku podjęła aktywną działalność w kierunku realizacji założeń programowych partii, zbudowanych na wartościach chrześcijańskich i których podstawowym celem jest dialog pomiędzy władzą i obywatelami. „Władza powinna usłyszeć i wsłuchać się w to, czym żyją ludzie, w ich problemy i oczekiwania” – mówiła starosta frakcji. Podkreśliła, że w 2017 roku członkowie frakcji AWPL-ZChR samodzielnie, z własnej inicjatywy lub wspólnie z posłami z innych frakcji przygotowali i zarejestrowali 46 projektów ustaw i zgłosili 48 projektów noweli do ustaw. Z zarejestrowanych projektów ustaw 11 zostało przez Sejm przyjętych, 7 jest po pierwszym czytaniu, a 9 projektów zostało odrzuconych. Zaakcentowała, że najważniejsze są projekty dotyczące polityki prorodzinnej, m.in. wprowadzenia pieniędzy na dziecko, zakazu wszelkiego rodzaju przemocy wobec dzieci, a także wejścia w życie ustaw, ograniczających spożywanie i sprzedaż alkoholu. Dodała, że posłowie frakcji brali aktywny udział w procesie akredytacji szkół mniejszości narodowych, który został pomyślnie zakończony. Ponadto działali w obronie polonistyki na reorganizowanym Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym. „Na dzień dzisiejszy mamy zapewnienie premiera i minister oświaty, że kadra pedagogiczna dla szkół polskich będzie przygotowywana w Wilnie, a nie Kownie” – powiedziała posłanka. Zaznaczyła, że posłowie frakcji regularnie spotykają się z interesantami, zaś do frakcji w ubiegłym roku wpłynęło 295 podań z prośbą o pomoc w konkretnych kwestiach. Przy współpracy z samorządami udało się pomyślnie rozwiązać 80 proc. zgłoszonych przez mieszkańców problemów.

„Realni w zamiarach i konsekwentni w realizacji”
Zdzisław Palewicz, mer rejonu solecznickiego, złożył sprawozdanie z realizacji programu wyborczego w Solecznickim Oddziale Rejonowym AWPL–ZChR. „W programie wyborczym, który zatwierdziliśmy w 2015 roku, w rejonie solecznickim było 142 projektów inwestycyjnych. Na 1 stycznia 2018 roku wykonano 107 punktów z tego programu i 38 zadań poza programowych – mówił Palewicz. – Te cyfry mówią o tym, że konsekwentnie realizujemy swoje obietnice”.

Za duże osiągnięcie 2017 roku uważa gruntowny remont Gimnazjum „Šilo” w Białej Wace, zakończenie renowacji Centrum Kultury w Solecznikach i bursy Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach. Bo jak podkreślił, niemal od 20 lat samorząd ubiegał się o środki na remont tych placówek. Dodał, że wyremontowano też wiele innych placówek. Rozpoczęto renowacje Domów Kultury w Turgielach, Butrymańcach i Poszkach. Dobiegają końca prace restauratorskie w Pałacu Balińskich w Jaszunach. Dodał, że kontynuowana była decentralizacja systemów ciepłowniczych i w tym celu zbudowano nową kotłownię w Jaszunach. Do sukcesów 2017 r. mer zaliczył również wzrost liczby podmiotów gospodarczych, gospodarstw rolnych, spadek bezrobocia i liczby osób, otrzymujących zasiłki socjalne. I to, że budżet został wykonany na 102 proc.

„Naszym hasłem wyborczym jest „Realni w zamiarach i konsekwentni w realizacji”. Realizując go staramy się, aby rejon był czysty i zadbany, posiadający dobrą infrastrukturę techniczną i kulturalno— oświatową, dobre warunki do życia, pracy, wypoczynku, rekreacji i uprawiania sportów, był przyjazny dla mieszkańców oraz atrakcyjny dla inwestorów i naszych gości. Dużo udało się zrobić, ale jeszcze wiele pracy przed nami” – powiedział. Podsumowując osiągnięcia nie pominął też problemów, m.in. brak dobrze opłacalnych miejsc pracy, nadal znaczna liczba osób potrzebujących pomocy materialnej, wiele dróg wymaga naprawy i in. „Wszystko to skłania nas ku zwiększeniu efektywności pracy i cierpliwości” – podsumował Zdzisław Palewicz.

„Dla dobra naszych mieszkańców”
Maria Rekść, prezes oddziału partii rejonu wileńskiego, podkreśliła, że Rada samorządu rejonu wileńskiego wykonała większość zadań zaplanowanych w programie wyborczym AWPL-ZChR. „Wykonaliśmy też wiele niezaplanowanych prac dla dobra naszych mieszkańców” – podkreśliła mer rejonu wileńskiego. Wymieniła, że w 2017 podstołeczny samorząd realizował 48 projektów o łącznej wartości ponad 33,4 mln euro. A inwestycje w oświatę wyniosły prawie 5 mln euro. Wszystkie szkoły średnie otrzymały status gimanzjum. W 2017 roku zostały pomyślnie zakończone renowacje, modernizacje, remonty w 33 szkołach i przedszkolach (środki z budżetu państwa, samorządu oraz Senatu RP). Podkreśliła, że samorząd niemało inwestuje w sport (prawie 2 mln euro w 2017 roku). W ubiegłym roku w Niemenczynie otwarta została strzelnica biathlonowa, jedna z niewielu w kraju, i odnowiony stadion. W dziedzinie opieki społecznej zwróciła uwagę na ważną inwestycję – w 2017 roku rozpoczęło swą działalność Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka we wsi Giejsiszki, w którym obecnie mieszka 16 dzieci, pozbawionych opieki rodzicielskiej. Dodała, że w tym roku ma też ruszyć budowa domu opieki w Wielkiej Kosinie. Mer wspomniała też o inwestycjach w gospodarkę cieplną i wodną, w infrastrukturę drogową i oświetleniową. Zwróciła uwagę również na to, że w wielu krajowych rankingach rejon wileński plasuje się w czołówce samorządów, zapewniających sprzyjających warunków dla biznesu i potencjalnych inwestorów.

„Jednością jesteśmy silni”
Maria Pucz, prezes Trockiego Rejonowego Oddziału AWPL-ZCHR, wicemer rejonu trockiego w sprawozdaniu podkreśliła, że w ubiegłym roku dokonano wielu inwestycji w infrastrukturę w rejonie trockim. Remontowano drogi we wszystkich starostwach, a jednym z najważniejszych zrealizowanych projektów było odnowienie trzech ulic w Trokach, przez które przechodzi magistrala A16. Ponadto dobiegła końca rekonstrukcja budynku z mieszkaniami socjalnymi (ogółem 16 mieszkań) w Salkininkach, które już doczekały się nowych lokatorów.

Maria Pucz podkreśliła, że samorząd rejonu trockiego kontynuuje wieloletnią współpracę ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”. Dzięki temu w ubiegłym roku wykonane remonty w Gimnazjum im. L. Komołowskiego w Połukniu, Gimazjum w Trokach i Gimnazjum Versmės w Landwarowie. „Ogółem w 2017 roku dzięki pomocy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i środkom z budżetu samorządu na gimnazja z polskim i rosyjskim językami nauczania wydzielono 306,222 euro“ – wymieniła prezes. Dodała, że w 2018 roku planowane kolejne remonty. Maria Pucz cieszyła się także, że w 2017 roku polskojęzyczne Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu, które było ostatnią polską średnią szkołą w rejonie bez miana gimnazjum, po długoletnich staraniach uzyskało to miano. „Jednością jesteśmy silni i zapraszamy do Trok” – zakończyła swój referat Maria Pucz.

Podbrodzie pięknieje
Zbigniew Jedziński, prezes oddziału partii w rejonie święciańskim, poseł w Sejmie RL, podkreślił w swym sprawozdaniu, że 5-osobowa frakcja AWPL-ZChR w Radzie rejonu święciańskiego pomyślnie współpracuje z koalicjantami. „W naszym programie wyborczym głównym założeniem była inwestycja w infrastrukturę naszego rejonu, ażeby polepszyć byt naszych mieszkańców” – podkreślił Jedziński. Dodał, że w tej kwestii udało się wiele osiągnąć. Szczególnie w Podbrodziu i gminie maguńskiej, które były zaniedbywane przez rządzących, i gdzie mieszka najwięcej ludności polskiej. „Dzięki naszym radnym zaszły zmiany na dobre” – zaznaczył prezes. Dodał, że w tym roku odnowiono wiele ulic w Podbrodziu, zakończona renowacja domu kultury i dzięki interwencji AWPL-ZChR rozpocznie się remont polsko-rosyjskiego Gimnazjum Żejmiana. Podkreślił też, że udało się domówić z koalicjantami o odrzuceniu z rozpatrywania na posiedzeniu kwestii połączenia wyżej wspomnianej szkoły z litewskim gimnazjum, co groziłoby likwidacją polskiego pionu.

„Mamy nieprzychylne warunki, ale działamy”
W imieniu oddziału partii w rejonie szyrwinckim przemawiała Rasa Tamošiūnienė, radna w samorządzie rejonu szyrwinckiego. Za największy sukces uznała zakończenie budowy dobudówki szkoły podstawowej w Borskunach, gdzie ulokowała się stołówka. Podkreśliła, że mimo utrudnień ze strony władz rejonu udało się ten projekt zrealizować z pomocą poseł Rity Tamašunienė i rodziców. Budowę dofinansowało Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Radna zaznaczyła, że w tej kadencji udało się zaasfaltować wiele dróg w gminach, gdzie zwarcie mieszka społeczność polska. Poinformowała, że wspólnie z Szyrwinckim Oddziałem ZPL organizuje imprezy, spotkania, wycieczki i pielgrzymki. Mimo że działać zmuszeni są w trudnych warunkach, bo jak mówiła Tamošiūnienė, władze rejonu w osobie mer dążą do likwidowania polskości na Ziemi Szyrwinckiej. Dodał, że mer zlikwidowała w gminie Miedziuki, gdzie mieszka najwięcej Polaków, i bibliotekę, i dom kultury. „Mamy nieprzychylne warunki, ale działamy” – podkreśliła radna.

Oświata priorytetem
Zbigniew Maciejewski, starosta frakcji AWPL-ZChR miasta Wilna, przedstawił sprawozdanie z działalności oddziału partii w stolicy. Rozpoczął od sprawy priorytetowej, jaką jest oświata. Jako wielki sukces, osiągnięty dzięki współpracy rodziców, kierownictwa szkoły i radnych AWPL-ZChR, wymienił to, że Gimnazjum im. Adama Mickiewicza uzyskało możliwość kompletowania klas 5 i stało się tzw. długim gimnazjum. Dodał też, że Rada przytaknęła uchwale radnych AWPL-ZChR i pozwoliła polskiej Szkole im. Konarskiego, rosyjskiej szkole im. A. Puszkina i litewskiej szkole w Fabianiszkach ubiegać się o status długich gimnazjów. Cieszył się też, że w przedszkolach „Brzózka” i „Gintarelis” powstały polskie grupy. „To dla nas bardzo ważne” – podkreślił. Frakcja aktywnie zajmuje się też kwestią zwrotu ziemi i w 2018 roku zgłosiła wiele propozycji w sprawie rozwoju infrastruktury na obrzeżach stolicy.

„Wzmacnianie naszej pozycji“
Lider AWPL-ZChR Waldemar Tomaszewski na zakończenie obrad podsumował ubiegły rok. „Ten rok był dla nas udany. Osiągnęliśmy niemało“ – stwierdził. Podkreślił, że przede wszystkim był to dobry rok z z faktu pomyślnego zakończenia procesu akredytacji polskich gimnazjów. Jako sukces wymienił też to, że Wileńszczyzna ma swych przedstawicieli w strukturach europejskich – Rita Tamašunienė jest przedstawicielem w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, a radny samorządu rejonu wileńskiego Tadeusz Andrzejewski delegatem w komitecie regionu. „To jest wzmacnianie naszej pozycji” – zaznaczył Tomaszewski. Wspomniał też o wzmocnieniu pozycji partii w samorządzie stołecznym, gdzie AWPL-ZChR jest w koalicji rządzącej. Zaakcentował, że bycie w koalicji nie jest celem samym w sobie, ale narzędziem, aby realizować program i pomagać mieszkańcom. „Nasze działania koncentrujemy wokół naszego hasła wyborczego: wartości chrześcijańskie, sprawiedliwość społeczna i uczciwa polityka“ – mówił lider AWPL-ZChR. Apelował do zebranych posłów, prezesów oddziałów, radnych, aby aktywniej spotykali się z wyborcami, mieli z nimi żywy kontakt. „To jest ważne. Tę pracę musimy wzmocnić“ – zaznaczył. Dla posłów i przedstawicieli kierownictwa w samorządach wręczył znaczki do wpięcia w klapę z logiem AWPL-ZChR.

Ostatnim punktem konferencji było uhonorowanie seniorów – osób zasłużonych za aktywny udział w strukturach partii i pracę na rzecz mieszkańców.

Przed ceremonią Sekretarz Odpowiedzialny AWPL-ZChR Renata Sobieska zapoznała zebranych z kryteriami wyłonienia aktywistów określonymi przez Radę Naczelną partii.

„Zgodnie z decyzją Rady Naczelnej AWPL-ZChR postanowiono na rocznych konferencjach uhonorować osoby, które spełniają poniższe kryteria: byli liderami w strukturach AWPL, tzn. członkowie Rady Naczelnej, Prezydium oddziałów, prezesi kół, zajmowały stanowiska kierownicze lub z wyboru – radni, starostowie, członkowie partii, kierownicy działów i placówek samorządowych. Kolejnym ważnym kryterium jest to, że osoby te są do dziś z nami, nie odeszły w chwilach trudnych i trzymają się naszej jedności” – poinformowała Renata Sobieska.

Z rąk przewodniczącego partii, europosła Waldemara Tomaszewskiego oraz prezesów oddziałów partii zasłużeni aktywiści odebrali dyplomy dziękczynne, kwiaty i upominki.

Zasłużonym działaczom – seniorom ugrupowania wręczono dyplomy o następującej treści: 

„Praca jest powinnością człowieka zarówno wobec Boga, jak też wobec ludzi, zarówno wobec własnej rodziny, jak też wobec narodu – społeczeństwa, do którego należy…” (Św. Jan Paweł II)

W ślad za słowami naszego Wielkiego Rodaka pragniemy wyrazić słowa wdzięczności za wieloletni osobisty udział w pracy w strukturach AWPL dla dobra mieszkańców Wileńszczyzny.

Państwo należą do tego pokolenia, które przed laty świadomie włączyło się w narodowe odrodzenie Polaków na Litwie, tym samym przyjmując odpowiedzialność za nasz wspólny tutaj los. Dziś, oglądając się wstecz na pokonane razem trudności i przeszkody, z satysfakcją możemy cieszyć się tym, co udało się osiągnąć. Zawdzięczamy to aktywnemu zaangażowaniu Państwa w sumiennej i oddanej, czasami właściwie niedocenionej, a jakże trudnej i ważnej pracy dla wspólnej sprawy.

Dziękujemy za zrozumienie wielkiej wagi, jakim jest społeczne zaangażowanie na rzecz mieszkańców Wileńszczyzny, za ofiarne poświęcenie dla niej własnego czasu i sił, za aktywną postawę i rzetelną pracę, która będzie nadal służyła przykładem młodemu pokoleniu.

Kierując te słowa największej wdzięczności, życzymy, by na długie lata nigdy nie zabrakło Państwu i Państwa rodzinom zdrowia, pogody ducha oraz radości z poczucia należycie spełnionego obowiązku wobec Ojczyzny-Wileńszczyzny!”.

LISTA UHONOROWANYCH REJONU WILEŃSKIEGO

Marian Naruniec

Aleksander Stankiewicz

Henryk Gierulski

Adolf Kodź

Maria Maciulewicz

LISTA UHONOROWANYCH REJONU SOLECZNICKIEGO

Józef Zimiński

Janina Żybort

Tomasz Łopato

Stefan Dudojć

LISTA UHONOROWANYCH MIASTA WILNA

Piotr Kopacz

Alicja Piotrowicz

Fryderyk Szturmowicz

Jan Witowicz

Zofia Bartoszewicz

Wiesław Tadeusz Wołodkowicz

Halina Czerniawska

Longina Bogdanowicz

LISTA UHONOROWANYCH REJONU ŚWIĘCIAŃSKIEGO:

Wacław Wiłkojć

2018-01-19