Navigate / search

Gerbiami LLRA-KŠS Bičiuliai ir Šalininkai!

Jū­sų su­pra­tin­gu­mo ir spren­di­mo skir­ti 0,6 proc. nuo Jū­sų mo­ka­mo gy­ven­to­jų pa­ja­mo mo­kes­čio dė­ka Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jai-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga yra pirmoje vie­toje tarp Lie­tu­vos par­ti­jų. Jau dau­ge­lį me­tų LLRA-KŠS džiaugiasi dideliu rin­kė­jų pa­lai­ky­mu ir pa­si­ti­kė­ji­mu.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. visuomeninėms organizacijoms ar švietimo, kultūros, socialinėms įstaigoms ir parapijoms galima skirti 1,2 proc. pajamų mokesčio. Papildomai, politinėms partijoms – 0,6 proc., profesinėms sąjungoms – 0,6 proc.

Ma­lo­niai krei­pia­mės į Jus pra­šy­da­mi skir­ti Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jai-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gai 0,6 proc. gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio. Mi­nė­tas pro­cen­tas bus nu­skai­čiuo­tas nuo Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai jau su­mo­kė­to mo­kes­čio, tai­gi tai ne­bus ­su­si­ję su jo­kiomis pa­pil­do­momis išlaidomis. Skir­da­mi 0,6 proc. LLRA-KŠS, tu­ri­te ga­li­my­bę pa­pil­do­mai pa­rem­ti Jū­sų pa­si­rink­tą vi­suo­me­ni­nę or­ga­ni­za­ci­ją ar švie­ti­mo, kul­tū­ros, so­cia­li­nę įstai­gą arba parapiją bei profesinę sąjungą t. y. kar­tu ga­li­ma skir­ti 2,4 proc. (1,2+ 0,6 + 0,6). Jei šia teise nebus pasinaudota ir pinigai nebus niekam skirti, ši su­ma grįš į vals­ty­bės biu­dže­tą. 

Pra­ėju­sių rin­ki­mų – sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bų, Pre­zi­den­to, Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Sei­mo – re­zul­ta­tai ro­do, kad politinė par­ti­ja Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga sta­bi­liai su­ren­ka žen­klų bal­sų skai­čių. Kiek­vie­nas, bal­sa­vęs rin­ki­muo­se už šią par­ti­ją, o taip pat ki­ti pi­lie­čiai, skir­da­mi 0,6 proc. mo­kes­čio šiai par­ti­jai, ga­li pa­rem­ti ją ir fi­nan­siš­kai. Juo la­biau kad LLRA-KŠS yra vie­nin­te­lė par­la­men­ti­nė par­ti­ja, ku­ri prin­ci­pin­gai ne­pri­im­a siū­ly­mų fi­nan­suo­ti ją iš ver­slo struk­tū­rų ir ne­bu­vo įsi­vė­lu­si į jo­kius ko­rup­ci­nius skan­da­lus. Tik rin­kė­jų in­te­re­sų la­bui dir­ban­ti LLRA- KŠS yra ge­ras są­ži­nin­gos po­li­ti­kos pa­vyz­dys.

EDS sistemoje elektroninį pra­šy­mą , nu­ro­dant or­ga­ni­za­ci­ją, į ku­rios są­skai­tą Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja tu­ri per­ves­ti 0,6 proc., ga­li už­pil­dy­ti kiek­vie­nas dir­ban­tis gy­ven­to­jas.

Primename, kad nuo 2022 m. pra­šy­mus galima teikti tik elektroniniu būdu.

Ger­bia­mi Bi­čiu­liai! Pra­šo­me pa­si­nau­do­ti galimybe ir pa­teik­ti elek­tro­ni­nė­je de­kla­ra­vi­mo sis­te­mo­je EDS prašymą skirti paramą  LLRA-KŠS. 

Rek­vi­zi­tai:

Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga

Įmo­nės ko­das: 191783856

Nuo­šir­džiai dė­ko­ja­me už pa­ra­mą!

Pa­ti­ki­nu, kad ir to­liau są­ži­nin­gai ir prin­ci­pin­gai gin­si­me Jū­sų tei­ses!

LLRA-KŠS Vy­riau­sio­sios Ta­ry­bos var­du

Val­de­mar To­ma­šev­ski

 

Nuoširdžiai sveikinu Jus didžiausios krikščionių šventės proga – Kristaus

Prisikėlimo.

Linkiu Jums sėkmės ir dvasinio atsinaujinimo. Tegul Jūsų namuose vyrauja laimė, gerovė ir meilė.

Būkite sveiki, nepraraskite tikėjimo – jis atneša gėrį ir suteikia vilties, kad Tiesa triumfuos.

Kristus Prisikėlė! Aleliuja!

Valdemar Tomaševski

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos pirmininkas, Europos Parlamento narys

V.Tomaševski: LLRA-KŠS remia Lietuvos euroatlantinę kryptį. Z.Jedinskij sustabdė narystę partijoje

Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS) vienareikšmiškai pasisako už Lietuvos euroatlantinę kryptį, teigia partijos pirmininkas Valdemaras Tomaševskis. Partija atsiriboja nuo Zbignevo Jedinskio asmeninio komentaro parašyto feisbuke: „Lenkija turi kuo skubiau palikti NATO ir ES ir sukurti sąjungą su Rusija. Tai bus stipriausia slavų šalių sąjunga, paremta krikščioniškomis ir šeimos vertybėmis, kuri bus naudinga Lenkijos piliečiams, o ne kažkam iš kitos vandenyno pusės“. Šiandien Zbignev Jedinskij parašė prašymą stabdyti narystę partijoje. Daugiau

„Nesutinku su tavimi, bet visada ginsiu tavo teisę turėti savo nuomonę“

Buvęs parlamentaras, o šiuo metu Seimo nario Česlavo Olševskio padėjėjas Zbignev Jedinskij komentarą diskusijoje feisbuke išsakė savo asmeninę nuomonę: „Lenkija turi kuo skubiau palikti NATO ir ES ir sukurti sąjungą su Rusija. Tai bus stipriausia slavų šalių sąjunga, paremta krikščioniškomis ir šeimos vertybėmis, kuri bus naudinga Lenkijos piliečiams, o ne kažkam iš kitos vandenyno pusės“. Daugiau

LLRA-KŠS siekia, kad mokyklos kaimuose išliktų

Susibūrusi Seimo narių grupė gina Trakų rajono mokyklas lenkų mokomąja kalba. Grėsmė joms iškilo dėl šalyje įgyvendinamos „Tūkstantmečio mokyklų“ reformos. Ketinimams sumenkinti Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos ir Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos statusą priešinasi ir šių įstaigų bendruomenės. Praėjusią savaitę šių švietimo įstaigų mokinių tėvai surengė prie Trakų rajono savivaldybės protesto akciją – tėvai nepritaria, kad šios tautinių mažumų mokyklos taptų kitų mokyklų filialais. Daugiau

Vyko šv. Mišios Kunigui prelatui Juzefui Obrembskiui pagerbti

Kovo 19 d. minint a. a. Vilniaus krašto patriarcho Juzefo Obrembskio 116 gimimo metines ir vardadienį, Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje vyko šv. Mišios. Gausiai susirinkę tikintieji meldėsi už Vilniaus krašto patriarchą bei už tai, kad kuo greičiau prasidėtų beatifikacijos procesas. Daugiau

V. Tomaševski: Būtina sustabdyti tautinės nesantaikos kurstymą

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) pirmininkas Valdemar Tomaševski, komentuodamas agentūrai ELTA Ukrainoje prasidėjusį karą, vėl ganėtinai dviprasmiškai aiškina kilusio konflikto priežastis, vienareikšmiškai smerkdamas Rusijos agresiją Ukrainoje. Tačiau šalies viduje įvesta visų rusiškų ir baltarusiškų TV kanalų „cenzūra“ yra, jo manymu, nedemokratiškas precedentas, kurstantis tautinę nesantaiką. Daugiau